Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.9.12.2.2 Erklæringsordning for fonde

Indhold

Dette afsnit handler om, at fonde mv. under visse betingelser i stedet for oplysningsskema kan indgive en erklæring om, at de ikke har indkomst til beskatning. Se FBL (fondsbeskatningsloven) § 15, stk. 3.

Afsnittet indeholder:

  • Indkomst under 100.000 kr.
  • Museumsdrift
  • Efter tilladelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Indkomst under 100.000 kr.

Fonde mv. med en indkomst, der ikke overstiger 100.000 kr. efter fradrag af renteudgifter og administrationsudgifter, kan indgive erklæring i stedet for oplysningsskema. Se FBL (fondsbeskatningsloven) § 15, stk. 3, nr. 1. Skattefrit datterselskabsudbytte skal i den forbindelse medregnes til indkomsten. Det er også en betingelse, at fonden mv. ikke har indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed. Har fonden mv. erhvervsmæssig indkomst, kan erklæringsordningen ikke anvendes, uanset at den samlede indkomst ikke overstiger 100.000 kr.

Vurderingen af, om en fond mv. har erhvervsmæssig indkomst, skal foretages i overensstemmelse med skattelovgivningens almindelige regler herom. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 4.

Den omstændighed, at en fond mv. er registreret som ikke-erhvervsdrivende, er ikke ensbetydende med, at den ud fra en skattemæssig vurdering er uden erhvervsmæssig indkomst.

Se også C.D.9.4 Erhvervsmæssig indkomst om erhvervsmæssig indkomst.

Museumsdrift

Fonde mv., der driver offentligt tilgængelige museer, kan indgive erklæring om, at overskuddet i sin helhed anvendes til museets drift. Se FBL (fondsbeskatningsloven) § 15, stk. 3, nr. 2.

Det er dog en forudsætning, at fonden mv. har fået tilladelse til uden begrænsninger at foretage hensættelser til almennyttige kulturelle formål efter bestemmelsen i FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 7.

Efter tilladelse

Loven indeholder også en dispensationsmulighed, så visse andre fonde mv. kan indgive erklæring i stedet for oplysningsskema. Se FBL (fondsbeskatningsloven) § 15, stk. 3, nr. 3.

Dispensation kan ifølge loven gives til fonde mv., der udelukkende anvender overskuddet til formålet, og hvor forholdene i øvrigt taler herfor.

Anmodningen om tilladelse til at indgive erklæring skal indgives til Skattestyrelsen.

Bestemmelsen tænkes anvendt på fx landsdelsteatre, spejderhytter og lignende, som har ringe indtægt (dvs. ringe indtægt før fradrag for uddelinger mv.).

Dispensationsadgangen administreres yderst restriktivt. Der kan ikke gives tilladelse til fonde mv., der vedtægtsmæssigt helt eller delvis tillægger medlemmer af bestemte familier en fortrinsret til uddelinger, eller til at indtage særlige stillinger mv. (familiefonde).

Fonde mv., der ikke udelukkende varetager almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, kan i almindelighed ikke opnå tilladelse til at afgive erklæring i stedet for oplysningsskema. Omvendt vil det forhold, at en fond mv. varetager almennyttige eller på anden måde almenvelgørende formål, ikke i sig selv kunne begrunde en tilladelse.

Driver en fond mv. erhvervsmæssig virksomhed, udelukker det ikke muligheden for at opnå tilladelse.

Ved vurderingen lægges der desuden vægt på om indsendelse af erklæring i stedet for oplysningsskema vil indebære en administrativ lettelse for Skattestyrelsen.

En tilladelse gives som stående tilladelse og gælder, indtil forudsætningerne ændres. En given tilladelse kan tilbagekaldes af Skattestyrelsen.

Landsskatteretten har stadfæstet et afslag efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 15, stk. 3, nr. 3, med henvisning til en fonds henlæggelsespraksis mv. Se SKM2011.733.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2011.733.LSR

Landsskatteretten afgjorde, at en fond ikke var berettiget til at indgive erklæringsskema i stedet for selvangivelse efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 15, stk. 3, nr. 3. Der blev bl.a. lagt vægt på fondens henlæggelsespraksis, herunder forholdet mellem uddelinger/hensættelser til senere uddeling og henlæggelse til konsolidering af fondskapitalen, hvorved fondens henlæggelse til den bundne fondskapital oversteg 25 pct. af de foretagne uddelinger til almennyttige formål.

 

SKM2010.855.LSR

Sagen drejer sig om anmodning om tilladelse til at indgive erklæringsskema i stedet for selvangivelse efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 15, stk. 3, nr. 3. Ifølge SKAT kunne tilladelse ikke gives, fordi SKAT anså det for afgørende, at fonden er underlagt offentligt, statsligt eller kommunalt økonomisk tilsyn. Da fonden ifølge vedtægterne ikke er underlagt et sådant tilsyn, kunne tilladelse ikke gives. Landsskatteretten stadfæstede SKATs afslag, men bemærkede i afgørelsen, at det ifølge loven ikke er afgørende, om fonden er underlagt et offentligt tilsyn, for vurderingen af anmodningen om tilladelse til at indgive erklæringsskema i stedet for selvangivelse. Landsskatteretten lagde i stedet vægt på, at fondens formue og afkastet heraf ikke kunne siges at være af et så ubetydeligt omfang, som forudsat i lovens forarbejder.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.