Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.8.8.3.5 Flagreglerne

Indhold

Dette afsnit beskriver de regler, der blev gennemført som følge af, at EU-Kommissionen i januar 2004 udsendte nye retningslinjer for statsstøtte til søtransportsektoren.

Afsnittet indeholder:

 • Kravet om registrering i en EU-medlemsstat
 • Nyhedsbreve om flagfordelingen
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Kravet om registrering i en EU-medlemsstat

De nye retningslinjer fra EU-Kommissionen blev gennemført ved lov nr. 409 af 1. juni 2005, så der blev indført krav om, at en del af skibene skal være registreret i en EU/EØS-medlemsstat.

Det er en betingelse, at rederiet i gennemsnit over et indkomstår fastholder eller forøger den procentdel af den bruttotonnage, som rederiet ejer og som er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS. Se TSL § 6a, stk. 1, 1. pkt.

Ved opgørelsen af, om denne betingelse er opfyldt, tages udgangspunkt i den procentdel af bruttotonnagen

 • som rederiet ejer
 • der anvendes til formål, der vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, og
 • som den 12. januar 2005 er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS.

Se TSL § 6, stk. 1, 2. pkt.

Bruttotonnage, der ejes af rederiet, men som anvendes til formål, der ikke kan omfattes af tonnageskatteloven, indgår således ikke ved opgørelsen.

Bruttotonnage, som lejes af rederiet - hvad enten der er tale om bareboat-charter eller time-charter - indgår heller ikke ved opgørelsen.

Rederier, der var omfattet af tonnageskatteordningen den 17. januar 2004, da meddelelsen om de nye EU-retningslinjer for statsstøtte til søtransportsektoren fik virkning, kan ifølge § 6a, stk. 1, 3. pkt., vælge i stedet at tage udgangspunkt i den tilsvarende procentdel af bruttotonnagen den 17. januar 2004.

For rederier, der på et senere tidspunkt end den 12. januar 2005 bliver omfattet af tonnageskatteordningen, tages der udgangspunkt i den tilsvarende procentdel af bruttotonnagen på det tidspunkt, hvor rederiet bliver omfattet af tonnageskatteordningen. Se TSL § 6a, stk. 1, 4. pkt.

Det vil sige, at hvis der fx sker indtræden i tonnageskatteordningen med 0 pct. skibe registreret i EU/EØS, så er det denne andel, der skal fastholdes eller forøges.

Se også det bindende svar SKM2009.305.SR, hvor Skatterådet bekræftede, at en rederikoncern kunne indtræde i tonnageskatteordningen med en flagfordeling på 0 pct.. SKAT henviste i sin indstilling, der blev tiltrådt af Skatterådet, til et høringssvar fra Told- og Skattestyrelsen. Skatteministeriets departement svarede, at der intet i lovforslaget (L 95 2004/2005) er til hinder for, at et dansk rederi kan have en opgjort procentdel på 0.

Bestemmelsen om, at det er en betingelse, at rederiet i gennemsnit over indkomståret fastholder eller forøger den procentdel af den bruttotonnage, som rederiet ejer og som er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, anvendes ikke, hvis:

 • set under ét for alle rederier omfattet af tonnageskatteloven - den procentdel af den ejede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, og som er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, ikke er faldet i gennemsnit i løbet af det forudgående indkomstår.
 • i gennemsnit over indkomståret mindst 60 pct. af den af rederiet ejede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS.

For rederier, der efter bestemmelsen i TSL § 3, stk. 1, skal træffe samme valg om anvendelsen af tonnageskatteordningen, gælder de nævnte tonnagebestemmelser for de koncernforbundne rederier under ét på et konsolideret grundlag. Se TSL § 6a, stk. 4.

I SKM2009.568.SR kunne det danske datterselskabs basis flagfordeling ændres i forbindelse med, at moderselskabet planlagde at flytte ledelsens sæde til Danmark i 2009 fra Bahamas, således som rederikoncernens flagfordeling var i 2005.

Hvis et rederi i gennemsnit over et indkomstår

 • ikke opfylder betingelsen om at fastholde eller forøge den procentdel af den af rederiet ejede bruttotonnage, der er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS eller
 • opfylder betingelserne for undtagelse herfor

beskattes indkomst fra den - set i forhold til udgangspunktet for opgørelsen efter TSL § 6a, stk. 1, 2.-4. pkt. - yderligere andel af den af rederiet ejede bruttotonnage, som

 • anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, og
 • er registreret uden for EU eller EØS

efter skattelovgivningens almindelige regler.

Indkomsten fra den yderligere andel af bruttotonnagen beregnes efter det princip, der er anvendt i TSL § 7, stk. 1.

Det vil sige som den andel af den samlede positive bruttoindtjening før afskrivninger og finansielle poster opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler (af den af rederiet ejede bruttotonnage, der efter sin anvendelse vil kunne omfattes af tonnageskatteloven), som svarer til forholdet mellem

 • på den ene side den yderligere andel af bruttotonnagen og
 • på den anden side hele den af rederiet ejede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven.

Ved lov nr. 1583 af 27. december 2019 blev TSL § 6 b, 2. pkt. ændret så der ikke henvises til den samlede bruttoindtjening, men til den samlede positive bruttoindtjening. Det betyder, at der i tilfælde, hvor flagkravet ikke er opfyldt, alene vil ske beskatning efter skattelovgivningens almindelige regler af en del af den samlede bruttoindtjening, hvis bruttoindtjeningen er positiv. Hvis den samlede bruttoindtjening er negativ, skal der ikke ske beskatning efter de almindelige regler af en del heraf. Ændringen har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2020 eller senere.    

Eksempel 1

Eksemplet viser et rederi, der har en basis flagfordeling på mere end 60 pct. registreret i en EU-medlemsstat.

Et rederi ejer den 12. januar 2005 en samlet bruttotonnage på 1.000 t, der er omfattet af tonnageskatteordningen. Af bruttotonnagen er 65 pct. eller 650 t registreret i en EU-medlemsstat og 35 pct. eller 350 t er registreret uden for EU.

I 2006 ejer rederiet i gennemsnit over året en samlet bruttotonnage på 1.200 t, der efter anvendelsen vil kunne være omfattet af tonnageskatteordningen.

Hvis i gennemsnit over året 60 pct. eller 720 t er registreret i en EU-medlemsstat og 40 pct. eller 480 t er registreret uden for EU, opfylder rederiet betingelsen i § 6a, stk. 3, for ikke at anvende § 6a, stk. 1, 1. pkt., (60 pct.-kravet). Det vil sige, at tonnageskatteordningen vil kunne anvendes på den samlede bruttotonnage på 1.200 t, selv om betingelsen i § 6a, stk. 1, 1. pkt., om at fastholde den procentdel af den af rederiet ejede bruttotonnage, der er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, ikke er opfyldt.

Hvis i gennemsnit over året 55 pct. eller 660 t er registreret i en EU-medlemsstat og 45 pct. eller 540 t er registreret uden for EU, opfylder rederiet ikke betingelsen i § 6a, stk. 1, 1. pkt., om at fastholde den procentdel af den af rederiet ejede bruttotonnage, der er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, og heller 60 pct.-kravet i § 6 a, stk. 3.

Indkomsten fra den yderligere andel af bruttotonnagen, der er registret uden for EU set i forhold til de maksimalt tilladte 40 pct., dvs. 45 pct. - 40 pct. eller 5 pct. skal herefter beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler.

Indkomsten heraf beregnes i eksemplet som 5 pct. af den samlede bruttoindtjening før afskrivninger og finansielle poster vedrørende den af rederiet ejede bruttotonnage, der vil kunne omfattes af tonnageskatteordningen.

Eksempel 2

Eksemplet viser et rederi, der har en basis flagfordeling på mindre end 60 pct. registreret i en EU-medlemsstat.

Et rederi ejer den 12. januar 2005 en samlet bruttotonnage på 1.000 t, der er omfattet af tonnageskatteordningen. Af bruttotonnagen er 50 pct. eller 500 t registreret i en EU-medlemsstat og 50 pct. eller 500 t er registreret uden for EU.

I 2006 ejer rederiet i gennemsnit over året en samlet bruttotonnage på 1.200 t, der anvendes til formål, som vil kunne være omfattet af tonnageskatteordningen.

Hvis i gennemsnit over året 50 pct. eller 600 t er registreret i en EU-medlemsstat og 50 pct. eller 600 t er registreret uden for EU, opfylder rederiet betingelsen i § 6 a, stk. 1, 1. pkt., om at fastholde den procentdel af den af rederiet ejede bruttotonnage, der er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS. Det vil sige, at tonnageskatteordningen vil kunne anvendes på den samlede bruttotonnage på 1.200 t.

Hvis i gennemsnit over året 45 pct. eller 540 t er registreret i en EU-medlemsstat og 55 pct. eller 660 t er registreret uden for EU, opfylder rederiet ikke betingelsen i § 6 a, stk. 1, 1. pkt., om, at fastholde den procentdel af den af rederiet ejede bruttotonnage, der er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS.

Indkomsten fra den yderligere andel af bruttotonnagen, der er registret uden for EU set i forholdet til andelen den 12. januar 2005, dvs. 55 pct. - 50 pct. eller 5 pct. skal herefter beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler.

Indkomsten heraf beregnes i eksemplet som 5 pct. af den samlede bruttoindtjening før afskrivninger og finansielle poster vedrørende den af rederiet ejede bruttotonnage, der vil kunne omfattes af tonnageskatteordningen. 

Nyhedsbreve om flagfordelingen

Efter § 4, i bekendtgørelse nr. 1303 af 14. november 2018, skal selskaber og foreninger m.v. fra og med indkomståret 2014 afgive oplysninger digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skattestyrelsen anviser. Skattestyrelsen offentliggør med nyhedsbreve hvert år, om flagfordelingen - set under ét - har været faldende eller stigende for henholdsvis den ejede bruttotonnage (rederier) og den opererede bruttotonnage (operatørselskaber).

Bemærk

Den offentliggjorte procentandel for landsgennemsnittet inden for EU/EØS er for det forudgående indkomstår, men ændringen i landsgennemsnittet har virkning for det efterfølgende indkomstår. 

Oversigt over offentliggjorte nyhedsbreve

Rederier

Indkomstår

Landsgennemsnit inden for EU/EØS

Ændring i landsgennemsnit

Offentliggjort med nyhedsbrev til virksomheder

Virkning for

Indkomståret 2018

95,40 pct.

1,23 pct.

Faldende

19. juni 2020

Indkomståret 2019

Indkomståret 2017

96,63 pct.

2,02 pct.

Stigende

12. marts 2019

Indkomståret 2018

Indkomståret 2016

94,61 pct.

2,66 pct.

Stigende

1. juni 2018

Indkomståret 2017

Indkomståret 2015

91,95 pct.

0,77 pct.

Stigende

13. juni 2017

Indkomståret 2016

Indkomståret 2014

91,18 pct.

4,84 pct.

Stigende

18. marts 2016

Indkomståret 2015

Indkomståret 2013

86,34 pct.

3,20 pct.

Stigende

8. juni 2015

Indkomståret 2014

 

Operatørselskaber

Indkomstår

Landsgennemsnit inden for EU/EØS

Ændring i landsgennemsnit

Offentliggjort med nyhedsbrev til virksomheder

Virkning for

Indkomståret 2018

51,47 pct.

1,10 pct.

Stigende

19. juni 2020

Indkomståret 2019

Indkomståret 2017

50,37 pct.

5,47 pct.

Stigende

12. marts 2019

Indkomståret 2018

Indkomståret 2016

 44,90 pct.

 - 12,45 pct.

Faldende

1. juni 2018

 Indkomståret 2017

Indkomståret 2015

57,35 pct.

16,92 pct.

Stigende

13. juni 2017

Indkomståret 2016

Indkomståret 2014

40,43 pct.

6,10 pct.

Stigende

18. marts 2016

Indkomståret 2015

Indkomståret 2013

34,33 pct.

-4,96 pct.

Faldende

8. juni 2015

Indkomståret 2014

 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2009.305.SR

Muligt med en flagfordeling på 0 pct. ved indtræden i ordningen.

SKM2009.568.SR

Ændret oprindelig flagfordelingen ved flytning af ledelsen sæde til Danmark.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.