Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.15.2.2 Dobbeltbeskatningsaftaler

 Indhold

Dette afsnit handler om anvendelse af dobbeltbeskatningsaftaler vedrørende indkomst (og formue), når en genoptagelse af skatteansættelsen efter reglerne i skatteforvaltningsloven ikke kan løse en dobbeltbeskatningssituation.

Afsnittet indeholder:

  • Regel.
  • Indbringelse af sagen.
  • Forhandlingsforpligtelse.
  • Forhandlingsresultatet.

Regel

Danmark har indgået mange aftaler vedrørende ophævelse af dobbeltbeskatning vedrørende indkomst og for nogle af aftalernes vedkommende også vedrørende formue.

Langt hovedparten af aftalerne indeholder en bestemmelse om ophævelse af økonomisk dobbeltbeskatning - sædvanligvis artikel 9 om forbundne foretagender. Sammen med bestemmelsen om forbundne foretagender anvendes artiklen om gensidig aftaleprocedure - sædvanligvis artikel 25.

Se også

  • C.F.8.2 om OECD's modeloverenskomst.
  • C.F.8.2.2.9 om forbundne foretagender.
  • C.F.8.2.2.25 om gensidig aftaleprocedure (MAP).
  • C.F.8.3 Multilateral konvention af 24. november 2016 til gennemførelse af tiltag i DBO'er til bekæmpelse af skatteudhuling og overskudsflytning ("MLI'en")  

Bemærk

Artikel 25 og nogle af kommentarerne til artiklen er ændret med OECD's modeloverenskomst for 2017, som følge af rapporten om aktion 14 i OECD's handlingsplan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

Se link til 2017 OECD her.

Indbringelse af sagen

Hvis en virksomhed mener, at foranstaltninger truffet af det ene eller af begge landes skattemyndigheder vil medføre en økonomisk dobbeltbeskatning, kan virksomheden indbringe sin sag for den kompetente skattemyndighed i en af de kontraherende stater, hvor virksomheden er hjemmehørende. Det er en betingelse, at Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale (der er gældende) med den pågældende anden stat.

Ordet "foranstaltninger" fortolkes på den måde, at en sag sædvanligvis tidligst vil kunne rejses fra det tidspunkt, hvor der foreligger en agterskrivelse eller lignende. Et forlig mellem en virksomhed og en skattemyndighed om en transfer pricing-ændring er også en foranstaltning, der giver mulighed for forhandling med et andet lands kompetente myndighed. Indbringelsesfristen regnes fra kendelse-/afgørelsesstidspunktet. Se om indbringelsesfrist i den enkelte dobbeltbeskatningsaftale. 

I den enkelte dobbeltbeskatningsaftale kan der være indsat en frist for, hvornår sagen senest skal indbringes. I OECD's modeloverenskomst, artikel 25, stk. 1, er fristen angivet som "... inden 3 år efter den første meddelelse om de foranstaltninger, der resulterer i beskatning, der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst".

I Danmark regnes kendelsen, i denne forbindelse, for at være den første meddelelse.

Det forhold, at en skattepligtig anmoder om fjernelse af dobbeltbeskatning efter en dobbeltbeskatningsaftale, fratager ham ikke muligheden for samtidigt at anvende de almindelige klageveje (Skatteankestyrelsen - domstole).

Det er told- og skatteforvaltningen, der er bemyndiget til at træffe afgørelser som kompetent myndighed efter dobbeltbeskatningsaftalerne. Kompetencen er administrativt tillagt Skattestyrelsen, Store Selskaber, Kompetent Myndighed. Se BEK nr. 1029 af 24. oktober 2005 om den kompetente myndighed.

Har en udenlandsk skattemyndighed foretaget en transfer pricing indkomstforhøjelse af en udenlandsk part, vil Skattestyrelsens kompetente myndighed efter anmodningens modtagelse først vurdere, om den kompetente myndighed er enig i den udenlandske skattemyndigheds afgørelse, herunder vurdere, om den udenlandske skattemyndighed efter dansk opfattelse har anvendt armslængdepriser og -vilkår ved indkomstreguleringen. Er det tilfældet, vil Skattestyrelsen uden videre selv kunne foretage en modsvarende (korresponderende) nedsættelse af den danske koncernforbundne parts skattepligtige indkomst, og den økonomiske dobbeltbeskatning er dermed ophævet.

Hvis Skattestyrelsens kompetente myndighed derimod vurderer, at den udenlandske skattemyndighed ved sin forhøjelse ikke har anvendt armslængdepriser og -vilkår, og virksomheden har anmodet om genoptagelse af skatteansættelsen efter skatteforvaltningslovens § 26 eller 27, vil Skattestyrelsens kompetente myndighed give afslag på anmodningen og vejlede virksomheden om at anmode om en gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure (MAP)) med det land, der har foretaget forhøjelsen.

Ved en MAP-anmodning skal Skattestyrelsen som kompetent myndighed kontakte det andet lands kompetente skattemyndighed, hvis forhøjelsen ikke umiddelbart forekommer at bringe transaktionerne på et armslængdeniveau. 

De to landes kompetente myndigheder forsøger herefter via udveksling af oplysninger, forhandlinger mv. at nå til enighed om et resultat, der betyder, at den økonomiske dobbeltbeskatning ophæves.

Skattestyrelsens kompetente myndighed har også mulighed for at eliminere en dobbeltbeskatning, initieret af en forhøjelse foretaget af Skattestyrelsen, uden den udenlandske kompetente myndighed kontaktes.

Se også

  • Artikel 25 i OECD's modeloverenskomst.
  • Afsnit C.F.8.2.2.25 om gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure).

Forhandlingsforpligtelse

Hvis de kompetente skattemyndigheder mener, at betingelserne for at iværksætte en gensidig aftaleprocedure er til stede, er de kun forpligtede til at forsøge at opnå en løsning, der ophæver den økonomiske dobbeltbeskatning. De er derimod ikke forpligtede til rent faktisk at nå til enighed om at ophæve den opståede dobbeltbeskatning.

Definitionen af interesseforbundne parter i OECD's modeloverenskomst artikel 9 er på visse punkter mere omfattende end definitionen i LL (ligningsloven) § 2. Skattestyrelsen skal ved anvendelsen af en dobbeltbeskatningsaftale lægge definitionen i dobbeltbeskatningsoverenskomsten til grund.

Se også

Forhandlingsresultatet

Virksomheden vil altid blive anmodet om at godkende resultatet af forhandlingerne med den udenlandske kompetente myndighed.

Afviser virksomheden at anerkende resultatet, som ophæver dobbeltbeskatningen, opretholdes ansættelsen, og dermed også dobbeltbeskatningen.

Anerkender virksomheden resultatet af forhandlingen, vil den blive gjort betinget af, at eventuelle igangværende klagesager i rent nationalt regi trækkes tilbage.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.