Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.5.17.7.3.8 Hvem kan yde medarbejderaktier mv. efter LL § 7 H?

Indhold

Dette afsnit beskriver betingelserne om, at aktierne skal være ydet af et koncernforbundet selskab, samt at aktierne skal være i et koncernforbundet selskab, for at aftalen kan omfattes af skattefriheden efter LL (ligningsloven) § 7 H.

Afsnittet indeholder:

  • Kun aktier mv. ydet af arbejdsgiverselskabet eller hermed koncernforbundne selskaber
  • Kun aktier mv. i arbejdsgiverselskabet eller i et koncernforbundet selskab
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Kun aktier mv. ydet af arbejdsgiverselskabet eller hermed koncernforbundne selskaber

Det er en betingelse, at aktierne, købe- eller tegningsretterne ydes af det selskab, hvor personen er ansat, eller af et selskab, der er koncernforbundet hermed, jf. KGL (kursgevinstloven) § 4, stk. 2, eller giver ret til at erhverve eller tegne aktier i de nævnte selskaber. Se LL (ligningsloven) § 7 H, stk. 2, nr. 3.

Vurderingen af, om denne betingelse er opfyldt, skal foretages ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor den ansatte erhverver en ubetinget ret til den modtagne aktie, køberet eller tegningsret. Se LL (ligningsloven) § 7 H, stk. 1, 7. pkt. Betingelsen anses for at være opfyldt, selv om omstruktureringer, der finder sted efter, at retserhvervelsestidspunktet er indtrådt, måtte medføre, at tildelte købe- eller tegningsretter ender med at vedrøre aktier i et selskab, der ikke var koncernforbundet med arbejdsgiverselskabet på retserhvervelsestidspunktet.

Ansættelsesforholdet anses for fortsat at bestå, selvom medarbejderen ikke er ansat på det tidspunkt, hvor der erhverves ubetinget ret til vederlaget. Se SKM2005.146.LR. Ansættelsesforholdet anses for videreført i kraft af, at retten til de tildelte aktier mv. bevares ifølge aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren. Det fremgår desuden af afgørelsen, at det samme må antages at gælde, hvis medarbejderen bevarer retten til de tildelte aktier mv. på grundlag af bestemmelser herom i lovgivningen. Det afgørende er, at retten til det tildelte vederlag bevares.

Se også

Se også afsnit C.B.1.3.3.3.3 Koncernbegrebet i KGL § 4, stk. 2 om koncernbegrebet i KGL (kursgevinstloven) § 4, stk. 2.

Kun aktier mv. i arbejdsgiverselskabet eller i et koncernforbundet selskab

Det er en betingelse, at de modtagne aktier, køberetter eller tegningsretter er aktier i det selskab, hvor personen er ansat, eller i et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, jf. KGL (kursgevinstloven) § 4, stk. 2, eller giver ret til at erhverve eller tegne aktier i de nævnte selskaber.

Vurderingen af, om denne betingelse er opfyldt, skal foretages ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor den ansatte erhverver en ubetinget ret til den modtagne aktie, køberet eller tegningsret. Se LL (ligningsloven) § 7 H, stk. 1, 3. pkt. Dette indebærer, at betingelsen anses for opfyldt, selv om omstruktureringer, der finder sted efter, at retserhvervelsestidspunktet er indtrådt, måtte medføre, at tildelte købe- eller tegningsretter ender med at vedrøre aktier i et selskab, der ikke var koncernforbundet med arbejdsgiverselskabet på retserhvervelsestidspunktet. Se LL (ligningsloven) § 7 H, stk. 2, nr. 4.

Skatterådet har bekræftet, at medarbejdere i en fond kunne deltage i en aktielønsordning udstedt af et aktieselskab i henhold til LL (ligningsloven) § 7 H. Begrundelsen var, at fonden opfyldte betingelserne i KGL (kursgevinstloven) § 4, stk. 2, for at blive anset for koncernforbundet med det pågældende aktieselskab. Se SKM2008.752.SR.

I en anden sag bekræftede Skatterådet, at ansatte i et selskab kunne modtage aktier omfattet af LL (ligningsloven) § 7 H i et søsterselskab, da selskaberne ansås for at være koncernforbundne jf. KGL (kursgevinstloven) § 4, stk. 2. Se SKM2011.101.SR.

Se også

Se også afsnit C.B.1.3.3.3.3 Koncernbegrebet i KGL § 4, stk. 2 om koncernbegrebet i KGL (kursgevinstloven) § 4, stk. 2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2011.101.SR

Ansatte i et selskab kunne modtage aktier omfattet af LL (ligningsloven) § 7 H i et søsterselskab, da selskaberne ansås for at være koncernforbundne jf. KGL (kursgevinstloven) § 4, stk. 2. Søsterselskaber.

 

SKM2008.752.SR

Medarbejderne i en fond kunne deltage i en medarbejderordning udstedt af aktieselskabet efter enten LL (ligningsloven) § 7 H eller LL (ligningsloven) § 28. Baggrunden var, at fonden opfyldte betingelserne i KGL (kursgevinstloven) § 4, stk. 2, for at blive anset for et koncernforbundet selskab. Fond.

 

SKM2005.146.LR

Ansættelsesforhold anses for fortsat at bestå, selvom medarbejderen ikke er ansat på det tidspunkt, hvor der erhverves ubetinget ret til vederlaget. Ansættelsesforholdet anses for videreført i kraft af, at retten til de tildelte aktier mv. bevares ifølge aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren.

Det fremgår desuden af afgørelsen, at det samme må antages at gælde, hvis medarbejderen bevarer retten til de tildelte aktier mv. på grundlag af bestemmelser herom i lovgivningen. Det afgørende er, at retten til det tildelte vederlag bevares. Ophør af ansættelsesforhold.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.