Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.5.17.7.3.7 Krav om attestation fra revisor eller advokat

Indhold

Dette afsnit beskriver betingelsen om, at selskabets revisor eller advokat skal attestere, at betingelserne i LL (ligningsloven) § 7 H er opfyldt.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Attestens indhold
 • Frist for indsendelse af attest og aftale
 • Samlet attestation
 • Opbevaringspligt
 • Hvis selskabet ikke er skattepligtigt til Danmark
 • Ændring af aftalen
 • Ændring af aftalen som følge af afskaffelsen af 15 pct. reglen
 • Dispensation
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Det er en betingelse, at selskabets revisor eller advokat attesterer, at aftalen opfylder betingelserne for at blive omfattet af skattefriheden. Se LL (ligningsloven) § 7 H, stk. 7.

For aktieselskaber skal attestationen foretages af en af de revisorer, der er valgt på selskabets generalforsamling.

For anpartsselskaber skal attestationen foretages af den revisor, der er udpeget efter selskabets vedtægter.

Attesten kan i stedet afgives af arbejdsgiverselskabets advokat. At der skal være tale om arbejdsgiverselskabets advokat betyder, at kravet om attestation kun kan anses for at være opfyldt, hvis den advokat, der foretager attestationen, repræsenterer de(n) advokatforbindelser, som normalt benyttes af selskabet.

Attestens indhold

Attesten skal indeholde oplysning om det tidspunkt, hvor den faktiske købs- eller udnyttelseskurs foreligger, hvis denne oplysning ikke fremgår af aftalen. De pågældende oplysninger skal dog kun medtages i attesten, hvis de ikke fremgår af den aftale, der er indgået mellem den ansatte og arbejdsgiverselskabet. Attesten skal indsendes i kopi til SKAT.

Selskabets revisor eller advokat skal attestere, at de aftaler, som selskabet som arbejdsgiver har indgået med ansatte om løn i form af aktier eller anparter eller købe- eller tegningsretter hertil under anvendelse af LL (ligningsloven) § 7 H, opfylder betingelserne i LL (ligningsloven) § 7 H, stk. 2.

Revisor eller advokat skal altså bl.a. attestere, at beløbsgrænserne efter LL (ligningsloven) § 7 H, stk. 2, nr. 2, er overholdt. Markedsværdien af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, kan være forbundet med en vis usikkerhed, herunder værdiansættelsen af køberetter og tegningsretter. Hvis handelsværdien af aktien, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, ikke kendes, fordi aktien ikke har været omsat på tildelingstidspunktet, så kan hjælpereglen om værdiansættelse af aktier og anparter anvendes af selskabet, jf. TSS-Cirkulære 2000-9 (CIR nr. 45 af 28. marts 2000). Revisoren kan som udgangspunkt støtte sin erklæring herpå. Det indebærer, at en værdiansættelse, der bygger på hjælpereglen i TSS-cirkulære 2000-9, kan bruges til, at medarbejderaktieordningen kan gennemføres, når de øvrige betingelser er opfyldt.

Se også

Se også afsnit

 • C.A.5.17.2.4 om værdiansættelse af købe- og tegningsretter til aktier
 • C.B.3.5.4.4 om værdiansættelse af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked (unoterede aktier).

Frist for indsendelse af attest og aftale

En kopi af aftalen med den afgivne attest skal indsendes til skatteforvaltningen senest ved selvangivelsesfristen i SKL (skattekontrolloven) § 4, stk. 2, for det år, hvor den ansatte erhverver en ubetinget ret til de modtagne aktier mv. Hvis selskabet har et indkomstår, der svarer til kalenderåret, skal kopi af aftalen og attesten indsendes senest samtidig med selvangivelsen, dvs. senest den 30. juni i det efterfølgende kalenderår. Hvis den 30. juni er en lørdag eller søndag, så er fristen den efterfølgende mandag.

Hvis selskabets indkomstår udløber i perioden den 1. august - den 31. december, skal kopien mv. dog indsendes senest den 20. januar i det efterfølgende år. Hvis den 20. januar er en lørdag eller søndag, så er fristen den følgende mandag.

Dermed får skatteforvaltningen en vis periode fra indsendelsen af kopi af den attesterede aftale, til udløbet af fristen for at foretage ændringer i årsopgørelsen (ligningsfristen).

Hvis en aftale er omfattet af en tidligere gældende formulering af LL (ligningsloven) § 7 H, og attestationen har været indsendt i henhold til denne regel, er det ikke nødvendigt at indsende en ny attest efter ikrafttræden af en senere ændring af bestemmelsen, jf. SKM2011.780.SR.

Samlet attestation

Revisor eller advokat skal attestere hver enkelt aftale, som selskabet har indgået med en ansat om vederlag under anvendelse af LL (ligningsloven) § 7 H. Hvis en tidligere indgået aftale bliver ændret, skal revisor attestere den nye aftale, og attesten skal indsendes til skatteforvaltningen.

Hvis vilkårene i to eller flere aftaler indgået af et selskab og en række ansatte er identiske, kan revisoren eller advokaten foretage en samlet attestation af disse aftaler.

Opbevaringspligt

Det arbejdsgiverselskab, der har indgået en aftale med en ansat om løn i form af aktier eller anparter eller købe- eller tegningsretter hertil under anvendelse af LL (ligningsloven) § 7 H, skal opbevare fornøden dokumentation for, at betingelserne for anvendelse af LL (ligningsloven) § 7 H er opfyldt.

Dokumentationen skal opbevares som andet regnskabsmateriale efter reglerne i bogføringsloven. Det vil sige i mindst 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvor aftalen er indgået med den ansatte, for så vidt angår den aftale, som er nævnt i LL (ligningsloven) § 7 H, stk. 2, nr. 1. Arbejdsgiverselskabet skal dog altid opbevare aftalen i hele den periode, hvor aftalen forpligter selskabet, også i de tilfælde hvor pligten består i mere end 5 år.

Hvis selskabet ikke er skattepligtigt til Danmark

Hvis modtageren af vederlaget er ansat i et selskab, der ikke er skattepligtigt til Danmark, kan selskabet vælge en anden revisor eller advokat til at attestere den indgåede aftale end den revisor eller advokat, som det udenlandske selskab anvender. Det kan eksempelvis være en revisor eller advokat her i landet.

I tilfælde hvor et selskab ikke er registreret ved skatteforvaltningen i Danmark, skal revisoren eller advokaten indsende kopi af aftalerne og attesterne til skattemyndighederne i det land, hvor de ansatte bor. Der er kun krav om, at alle aftaler og attester indsendes til den samme adresse hos skattemyndighederne. Hvis der kun er indgået én aftale, skal aftalen og attesten indsendes til skattemyndighederne i det område af landet, hvor den ansatte bor.

Ændring af aftalen

Hvis en tidligere indgået aftale ændres, skal revisor attestere den nye aftale. Attesten skal efterfølgende indsendes til skatteforvaltningen.

Ændring af aftalen som følge af afskaffelsen af 15 pct. reglen

Hvis parterne uden specifikation på 10 pct. reglen henholdsvis 15 pct. reglen har valgt, at LL (ligningsloven) § 7 H skal anvendes på købe- og tegningsretter til den ansatte, så er der for så vidt ikke behov for, at den ansatte og selskabet skal indgå en ny aftale.

Hvis selskabets revisor eller advokat har indsendt attesten før retserhvervelsestidspunktet (idet attesten efter LL (ligningsloven) § 7 H skal indsendes senest samtidig med indgivelse af selskabets regnskab for det år, hvor den ansatte erhverver ubetinget ret til de modtagne aktier m.v.) med attestation af, at 15 pct. betingelsen er opfyldt, skal der indsendes en ny attest, hvor det attesteres, at betingelserne i LL (ligningsloven) § 7 H, herunder 10 pct. reglen, er opfyldt.

Hvis aftalen derimod specifikt går ud på, at det er 15 pct. reglen, der skal anvendes på købe- og tegningsretterne, bør selskabet og den ansatte for god ordens skyld indgå et tillæg til den oprindelige aftale, hvis hensigten er, at 10 pct. betingelsen i LL (ligningsloven) § 7 H i stedet ønskes anvendt.

Tillægget til den oprindelige aftale skal indsendes sammen med en eventuel ny attest fra revisoren eller advokaten senest samtidig med indgivelse af selskabets regnskab for det år, hvor den ansatte erhverver ubetinget ret til de modtagne købe- og tegningsretter.

Da en række af betingelserne i LL (ligningsloven) § 7 H først skal vurderes på retserhvervelsestidspunktet, jf. LL (ligningsloven) § 7 H, stk. 1, sidste pkt., kan attesten først indsendes på dette tidspunkt.

Se SKM2009.749.SKAT, hvor overgangsreglerne for afskaffelse af 15 pct. reglen er beskrevet.

Dispensation

Skatteforvaltningen kan se bort fra fristoverskridelser med hensyn til indsendelse af kopi af aftalen og attest. Se LL (ligningsloven) § 7 H, stk. 7, 6. punktum.

Når en ændring af en tegningsretsaftale har den konsekvens, at retserhvervelsestidspunktet bliver fremskyndet, så er der tale om uforudsete omstændigheder, og skatteforvaltningen vil derfor se bort fra en fristoverskridelse. Se SKM2009.795.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2011.780.SR

SR fandt, at en aftale om tegningsretter var omfattet af SKATs styresignal SKM2009.749.SKAT.

Det medførte, at aftalen i overensstemmelse med principperne i styresignalet var omfattet af den tidligere gældende LL (ligningsloven) § 7 H, som bestemmelsen var formuleret før ophævelsen af 15 pct.-reglen.

Der var derfor ikke krav om indsendelse af en ny attestation ved udnyttelsen af tegningsretterne, idet attestationen indsendt i forbindelse med tildelingen i overensstemmelse med den tidligere gældende formulering af LL (ligningsloven) § 7 H var tilstrækkelig.

 

SKM2009.795.SR

Når en ændring af en tegningsretsaftale har den konsekvens, at retserhvervelsestidspunktet bliver fremskyndet, så er der tale om uforudsete omstændigheder, og SKAT vil derfor se bort fra en fristoverskridelse.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.