Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.5.17.3.3.4.1 Beløbsgrænser

Indhold

Dette afsnit handler om beløbsgrænserne på henholdsvis 10, 20 og 50 pct. af den ansattes årsløn.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Særligt om beløbsgrænsen på 10 pct. af årslønnen
  • Særligt om beløbsgrænsen på 20 pct. af årslønnen
  • >Særligt om beløbsgrænsen på 50 pct. af årslønnen<

Regel

Aktier og købe- og tegningsretter til aktier kan kun omfattes af LL (ligningsloven) § 7 P i det omfang, værdien af vederlaget ikke i samme år overstiger 10 pct. af den ansattes årsløn. Dog kan værdien udgøre op til 20 pct. af den ansattes årsløn, hvis adgangen til at erhverve samme type medarbejderaktier er åben for mindst 80 pct. af selskabets ansatte. Se LL (ligningsloven) § 7 P, stk. 2, nr. 2. >For nye, mindre virksomheder kan værdien udgøre op til 50 pct. af den ansattes løn, se LL (ligningsloven) § 7 P, stk. 7, og LL (ligningsloven) § 7 P, stk. 2, nr. 2, 4. pkt. Se afsnit C.A.17.3.4 Nye, mindre virksomheder.<

Særligt om beløbsgrænsen på 10 pct. af årslønnen

Beløbsgrænsen på 10 pct. gælder sideløbende med beløbsgrænsen på 20 pct. Hvis vederlaget holdes under beløbsgrænsen på 10 pct., stilles der ikke krav om, at ordningen skal være åben for mindst 80 pct. af selskabets ansatte. Ordningen kan dermed udbydes til en mere snæver kreds, end det er tilfældet ved brug af beløbsgrænsen på 20 pct.  

Særligt om beløbsgrænsen på 20 pct. af årslønnen

For aftaler indgået efter den 1. januar 2018 er beløbsgrænsen i LL (ligningsloven) § 7 P blevet udvidet til også at omfatte en beløbsgrænse på 20 pct. Beløbsgrænsen gælder generelle medarbejderaktieordninger, som tilbydes 80 pct. af selskabets ansatte.

Det fremgår af bestemmelsen, at medarbejderaktierne skal tilbydes til mindst 80 pct. af en kreds af selskabets ansatte, som fastlægges efter almene kriterier. Det er en forudsætning for at anvende ordningen, at ingen gruppe af ansatte bliver særligt favoriseret. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, kan dog efter en konkret vurdering anerkendes. Det er en forudsætning for, at ordningen ikke mister sin almene karakter, at ingen gruppe særligt favoriseres, og at de øvrige medarbejdere ikke i særlig grad favoriseres. Afgrænsningen af, hvilke begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, er den samme som i den tidligere bestemmelse i LL (ligningsloven) § 7 A. Se Den juridiske Vejledning afsnit C.A.5.17.8.4.1 Alle ansatte Alle ansatte.

10-procentsgrænsen og 20-procentsgrænsen kan ikke sammenlægges. Det vil sige, at det vederlag, der kan omfattes af LL § 7 P, stk. 2, nr. 2, i alt højst kan udgøre 20 pct. af årslønnen. Det betyder, at selskaber, som ønsker at tildele medarbejderaktier efter LL § 7 P til en værdi mellem 10 pct. og 20 pct. af den pågældende medarbejders årsløn, skal tilbyde minimum 80 pct. af de ansatte i selskabet aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier på lige vilkår.

Eksempel:

Medarbejder A og medarbejder B tjener henholdsvis 1 mio. kr. og 500.000 kr. om året. Selskabet ønsker at tilbyde 80 pct. af medarbejderne tegningsretter efter LL § 7 P svarende til 15 pct. af den enkelte medarbejders årsløn.

A skal herefter tilbydes tegningsretter til en værdi af 150.000 kr. (15 pct. af 1 mio. kr.), mens medarbejder B skal tilbydes tegningsretter til en værdi af 75.000 kr. (15 pct. af 500.000 kr.).

Betingelserne for skattefrihed ved tildeling af mere end 10 pct. af årslønnen er uafhængige af, om der er tildelt Medarbejderaktier flere gange og til forskellige grupper af medarbejdere i løbet af et år. Hvis nogle ansatte er tildelt medarbejderaktier til en værdi på 10 pct. af årslønnen, og selskabet senere i samme år ønsker at tildele medarbejderaktier til en værdi på 8 pct. til 80 pct. af de ansatte, og er en eller flere af disse ansatte med i begge grupper, vil selskabet skulle tilbyde medarbejderaktier til 80 pct. af de ansatte til en værdi af 18 pct. af årslønnen og på lige vilkår.

Det svarer til, at et selskab uden forudgående tildeling af medarbejderaktier efter 10-procentsreglen ønsker at tildele medarbejderaktier skattefrit til en værdi på 18 pct. af årslønnen. I så fald skal mindst 80 pct. af de ansatte tilbydes at erhverve medarbejderaktier til en værdi på 18 pct. af årslønnen, hvis tildelingen udover 10 pct. af årslønnen skal være skattefri for den ansatte. Det berører ikke skattefriheden for ansatte, der modtager medarbejderaktier til mindre end 10 pct. af årslønnen, at andre ansatte modtager medarbejderaktier til en værdi af mere end 10 pct. af årslønnen.

>Særligt om beløbsgrænsen på 50 pct. af årslønnen<

>For aftaler indgået fra den 1. januar 2021 er beløbsgrænsen i LL (ligningsloven) § 7 P blevet udvidet til at kunne være op til 50 pct. for medarbejdere i nye, mindre virksomheder. Der gælder en række yderligere betingelser for, at nye, mindre virksomheder kan tildele de medarbejdere aktier, købe- og tegningsretter med op til 50 pct. af årslønnen, se LL (ligningsloven) § 7 P, stk. 7 og LL (ligningsloven) § 7 P, stk. 2, nr. 2, 4. pkt.

Se også

Se afsnit C.A.17.3.4 Nye, mindre virksomheder.<

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2019.139.SR

Spørger ønskede at tilbyde sine ansatte en ny lønpakke med tildeling af gratisaktier til en værdi på op til 20 pct. af den enkelte medarbejders årsløn, som led i en generel aktielønsordning. Da ledelsen allerede deltog i et andet aktielønsprogram, ønskede spørger at vide, om det forhindrede ledelsesmedlemmerne i at deltage i den generelle ordning.Skatterådet kunne bekræfte, at ledelsen i det konkrete tilfælde, kunne få tildelt yderligere gratisaktier omfattet af LL (ligningsloven) § 7 P som supplement til et allerede etableret gratisaktieprogram, på forudsætning af at de formelle betingelser i LL § 7 P, stk. 2, er opfyldt.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.