Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.5.17.8.4.1 Alle ansatte

Indhold

Dette afsnit handler om betingelsen om, at ordningen skal stå åben for alle ansatte, for at ordningen kan omfattes af LL (ligningsloven) § 7 A.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Anciennitet
 • Overenskomst
 • Præstationsbaseret differentiering
 • Alderskriterium
 • Antal deltagere i ordningen
 • Arbejdstidskriterium
 • Medarbejderbestyrelsesmedlemmer
 • Andre ordninger
 • Tidsbegrænset ansættelse
 • Sæsonarbejdere
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Adgangen til at erhverve medarbejderaktier mv. skal stå åben for alle ansatte i selskabet, så ingen gruppe af ansatte bliver særligt favoriseret. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, kan dog efter en konkret vurdering anerkendes. Det er en forudsætning af, at ordningen ikke mister sin almene karakter, at ingen gruppe særligt favoriseres, og at de øvrige medarbejdere ikke i særlig grad favoriseres.

Anciennitet

Adgangen til at erhverve aktier mv. kan være betinget af, at medarbejderen har været ansat i virksomheden eller koncernforbundne virksomheder i en vis kortere tid - op til 3 år er godkendt af skatteforvaltningen. Se SKM2005.382.LR.

I en sag traf Ligningsrådet afgørelse om, at der i overensstemmelse med betingelserne i LL (ligningsloven) § 7 A kunne gennemføres en medarbejderaktieordning i år 1, hvor der var en betingelse om 1 års anciennitet. Virksomheden kunne i de efterfølgende år gennemføre en tillægsordning alene for de medarbejdere, der indenfor det sidste år havde opnået 1 års anciennitet. Formålet med opfølgningsordningen var, at alle medarbejdere skulle tildeles aktier én gang. Det blev dog understreget, at vurderingen af, hvorvidt favørelementet udgjorde maksimalt 10 pct. af medarbejdernes årsløn, skulle opgøres ved den individuelle tildeling af aktier. Se SKM2001.250.LR.

I en anden sag kunne Skatterådet ikke bekræfte, at en tildeling af aktier til medarbejdere med en anciennitet på mindst 4 ½ år kunne anses for at være generel og derfor omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A. Se SKM2011.335.SR.

Overenskomst

En medarbejderobligationsordning kombineret med en kontantlønnedgang, er omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A, selv om visse medarbejdere i virksomheden ikke deltager i ordningen, fordi deres overenskomst er til hinder for det. Se SKM2008.710.SR.

Præstationsbaseret differentiering

Adgangen til at erhverve obligationer står åben for alle ansatte, uanset at adgangen er betinget af en minimum "performance" fra medarbejderens side.

En differentiering, der fandt sted ved obligationstildelingen, var indenfor rammerne af "begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier". Se SKM2008.176.SR.

Afgørelsen gælder også for tildeling af aktier mv., der er omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A.

Alderskriterium

Det er i strid med betingelsen om, at adgangen skal stå åben for alle ansatte i selskabet, hvis medarbejdere under 18 år bliver udelukket fra at deltage i en medarbejderobligationsordning. Begrænsningen anses ikke for at være fastsat efter almene kriterier. Se SKM2009.155.SR.

Antal deltagere i ordningen

Det er ikke en betingelse for at anvende reglerne i LL (ligningsloven) § 7 A, at et selskab har mere end en ansat, ligesom det heller ikke er en betingelse, at den ansatte ikke samtidigt er (indirekte) ejer af selskabet. Se SKM2007.122.SR.

Se også SKM2008.744.SR, hvor det blev accepteret, at en aktionær, som var ansat i det selskab, der udstedte medarbejderobligationer, deltog i ordningen.

I en anden sag, hvor den ene af kun to deltagere i en ordning ønskede at sælge sine aktier inden udløbet af båndlæggelsen, nåede Skatterådet frem til, at båndlæggelsen ikke kunne ophæves uden, at ordningen faldt ud af skattefritagelsen. Se SKM2011.100.SR.

Arbejdstidskriterium

Det er muligt at udelukke ansatte med en ugentlig arbejdstid på mindre end 8 timer.

I en sag ønskede et selskab at tildele de ansatte bonus i form af medarbejderaktier, jf. LL (ligningsloven) § 7 A. Skatterådet fandt, at det var i overensstemmelse med deltidsloven og betingelserne i LL (ligningsloven) § 7 A, at variere bonusstørrelsen i forhold til den enkelte medarbejders arbejdstid. SKM2006.356.SR.

Tegningsrettens omfang kan variere for forskellige grupper af ansatte. Grupperne kan være opdelt efter:

 • tilknytningen til virksomheden (moderselskab-datterselskab)
 • arbejdets varighed (heltid-deltid)
 • anciennitet
 • aflønning, eller
 • en kombination af disse kriterier.

I en anden sag ændrede Ligningsrådet den hidtidige praksis om, at deltidsansatte, der ugentlig arbejder mindre end 18 timer, kunne holdes ude fra deltagelse i en aktieaflønningsordning, der var omfattet af LL (ligningsloven) § 7A. Det blev anset for at være i strid med deltidsloven (direktivet om deltidsarbejde) fortsat at tillade forskelsbehandling af deltidsansatte. Se SKM2005.174.LR.

I en senere sag traf Ligningsrådet med henvisning til SKM2005.174.LR afgørelse om, at det var i overensstemmelse med LL (ligningsloven) § 7A, at selskabet kun tilbød ordningen til medarbejdere, der havde en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på minimum 8 timer. Kravet var i overensstemmelse med deltidsdirektivet og deltidsloven bl.a. på grund af de ændringer af funktionærloven, som implementeringen af deltidsdirektivet havde givet anledning til. Se SKM2005.382.LR.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 8 timer kan foretages på baggrund af en forudgående 4-måneders periode. Se SKM2009.155.SR.

Medarbejderbestyrelsesmedlemmer

Et selskabs bestyrelsesmedlemmer kan kun omfattes af en medarbejderaktieordning, hvis de er ansat i selskabet, og der kan ikke etableres en medarbejderaktieordning, der kun omfatter ledende medarbejdere.

Andre ordninger

En ledergruppe kan afskæres i det omfang, at den er omfattet af et andet incitamentsprogram og på den måde får del i det ved fælles indsats opnåede resultat. Se SKM2001.560.LR og SKM2007.76.SR.

Tidsbegrænset ansættelse

Medarbejdere i uddannelsesstillinger, fx praktikanter og lærlinge, kan holdes uden for ordningen. Disse medarbejdere eller andre i tidsbegrænsede stillinger kan dog ikke udelukkes alene med henvisning til deres tidsbegrænsede ansættelse. Se SKM2001.560.LR.

I en sag var spørgsmålet bl.a., hvordan ordene "ansat i uopsagt stilling" i LL (ligningsloven) § 7 A skulle forstås. Ligningsrådet fandt, at reglerne skulle ses i sammenhæng med direktivet om rammeaftalen for tidsbegrænset ansatte. Her er det fastslået, at ansættelsesvilkårene for tidsbegrænsede ansatte ikke må være mindre gunstige end dem, der gælder for sammenlignelige fastansatte, hvis det udelukkende er begrundet i kontraktens tidsbegrænsede varighed, og forskelsbehandlingen ikke er begrundet i objektive forhold. Ligningsrådet fandt, at det stemte bedst med direktivet at tillade åremålsansatte at være omfattet af medarbejderaktieordningen på lige fod med de øvrige ansatte. Se SKM2001.560.LR.

Kontraktansatte medarbejdere med en typisk ansættelsesperiode på 3 måneder, der allerede på ansættelsestidspunktet er i opsagt stilling, kan ikke udelukkes fra at deltage i en medarbejderobligationsordning. Se SKM2009.155.SR.

Sæsonarbejdere

Medarbejdere, der er i uopsagt stilling på tidspunktet for fastsættelsen af den årlige tildeling, er omfattet af skattefriheden i LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 2, det gælder uanset om de medarbejdere, der en er i opsagt stilling på tidspunktet for fastsættelsen af den årlige tildeling, også tildeles et antal aktier, "som om" de deltog i ordningen på lige fod med de uopsagte medarbejdere. Det har ingen betydning for vurderingen, om de aktier, der tildeles medarbejdere i opsagt stilling, båndlægges eller ej. Se SKM2006.512.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2011.335.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en tildeling af aktier til medarbejdere med en anciennitet på mindst 4 ½ år kunne anses for at være generel og derfor omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A. Anciennitet.

 

SKM2011.100.SR

Den ene deltager ønskede at sælge sine aktier inden båndlæggelsesperiodens ophør. Skatterådet nåede frem til, at det ville bevirke, at ordningen faldt ud af skattefritagelsen i LL (ligningsloven) § 7 A. Antal deltagere/ophør.

 

SKM2009.155.SR

Skatterådet fandt, at udelukkelse af medarbejdere under 18 år fra at deltage i en medarbejderobligationsordning var i strid med betingelsen om, at adgangen skal stå åben for alle ansatte i selskabet. Alderskriterium.

Skatterådet nåede frem til, at opgørelsen af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 8 timer kunne foretages på baggrund af en forudgående 4 måneders periode. Arbejdstid.

Skatterådet fastslog, at kontraktansatte medarbejdere med en typisk ansættelsesperiode på 3 måneder, der allerede på ansættelsestidspunktet var i opsagt stilling, ikke kunne udelukkes fra at deltage i en medarbejderobligationsordning. Kontraktansatte.

Skatterådet konkluderede også, at medarbejdere, der var udstationeret på en nettolønskontrakt, kunne udelukkes fra deltagelse i en medarbejderobligationsordning, fordi alle medarbejdere selv skulle finansiere medarbejderobligationen ved accept af en reduktion af bruttolønnen, hvorfor begrænsningen var fastsat efter almene kriterier. Udstationerede på nettolønskontrakter.

 

SKM2008.744.SR

Skatterådet bekræftede, at en aktionær, som var ansat i det selskab, der udstedte medarbejderobligationer, også kunne deltage i en medarbejderobligationsordning efter LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 3.

 

SKM2008.710.SR

Skatterådet bekræftede, at den påtænkte medarbejderobligationsordning, kombineret med kontantlønnedgang, var omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A, selv om visse medarbejdere i virksomheden ikke deltog i ordningen, fordi deres overenskomst var til hinder for det.

 

SKM2008.176.SR

Skatterådet vurderede, at ordningen opfyldte kravet om at være generel, uanset at der var indsat nogle minimumsbetingelser i ordningen for at være berettiget til bonus. Minimumsbetingelserne var ens for alle ansatte (dog inden for to hovedgrupper; management og non-management) og Skatterådet fandt derfor, at adgangen til at erhverve obligationer stod åben for alle ansatte, uanset at adgangen var betinget af en vis minimum "performance" fra medarbejderens side. Den differentiering, der fandt sted ved bonusberegningen og dermed også ved obligationstildelingen, fandtes at ligge inden for rammerne af "begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier" efter LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 2, 2. pkt. Performance-betinget.

 

SKM2007.122.SR

Skatterådet nåede frem til, at det ikke var en betingelse for at anvende LL (ligningsloven) § 7 A, at selskabet havde mere end én ansat. Det var heller ikke en betingelse, at den ansatte ikke samtidigt var (indirekte) ejer af selskabet. Én ansat.

 

SKM2007.76.SR

Skatterådet bekræftede, at betingelsen i LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 2, om, at adgangen til at erhverve aktier mv. skal stå åben for alle ansatte i virksomheden, var opfyldt, selv om den konkrete ordning ikke stod åben for en nærmere defineret direktørgruppe, fordi de deltog i en særskilt incitamentsordning for direktørgruppen. Skatterådet bekræftede også, at betingelsen var opfyldt, hvis direktørgruppen blev tilbudt et mindre antal aktier end de øvrige medarbejdere, da de deltog i en særskilt incitamentsordning for direktørgruppen. Direktørgruppe med anden incitamentsordning, udelukket fra deltagelse

 

SKM2006.356.SR

Et selskab ønskede at tildele de ansatte bonus i form af medarbejderaktier efter LL (ligningsloven) § 7 A. Skatterådet vurderede, at det var i overensstemmelse med deltidsloven og betingelserne i LL (ligningsloven) § 7 A at variere bonusomfanget i forhold til den enkelte medarbejders arbejdstid. Bonus i forhold til den enkelte medarbejders arbejdstid.

 

SKM2006.512.SR

Skatterådet bekræftede, at medarbejdere, der var i uopsagt stilling på tidspunktet for fastsættelsen af den årlige tildeling, var omfattet af skattefriheden i LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 2, det gælder uanset om de medarbejdere, der var i opsagt stilling på tidspunktet for fastsættelsen af den årlige tildeling, også tildeltes et antal aktier, "som om" de deltog i ordningen på lige fod med de uopsagte medarbejdere. Det havde ingen betydning for vurderingen, om de aktier, der tildeltes medarbejdere i opsagt stilling, blev båndlagt eller ej. Uopsagt stilling.

 

SKM2005.382.LR

En virksomhed ønskede at tildele de ansatte medarbejderobligationer, der var omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A. Ordningen skulle kombineres med en nedgang i den ansattes kontante løn. Ligningsrådets afgørelse gik bl.a. ud på, at det var i overensstemmelse med LL (ligningsloven) § 7 A, at selskabet kun tilbød ordningen til medarbejdere, der havde en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på minimum 8 timer. Kravet var i overensstemmelse med deltidsdirektivet og deltidsloven bl.a. på grund af de ændringer af funktionærloven, som implementeringen af deltidsdirektivet havde givet anledning til. Ligningsrådet godkendte desuden, at den konkrete obligationsordning kunne kombineres med en nedgang i den kontante løn. Arbejdstid minimum 8 timer ugentligt.

 

SKM2005.174.LR

Ligningsrådet fandt, at en medarbejderobligationsordning var omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A, uanset at medarbejderne havde mulighed for at lade deres andel af overskudsdelingen afregne som kontant løn i stedet for som medarbejderobligationer. Ligningsrådet ændrede desuden den hidtidige praksis om, at deltidsansatte, der ugentlig arbejdede mindre end 18 timer, kunne holdes ude fra at deltage i en aktieaflønningsordning, der var omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A. Det blev anset for at være i strid med deltidsloven (direktivet om deltidsarbejde) fortsat at tillade forskelsbehandling af deltidsansatte.

Historisk afgørelse, der er medtaget for at vise historikken.

SKM2001.560.LR

Ligningsrådet tiltrådte, at et medarbejderaktieprogram, der omfattede åremålsansatte, men som udelukkede ledende medarbejdere, var etableret i overensstemmelse med LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 2. Åremålsansatte.

 

SKM2001.250.LR

Ligningsrådet blev ved en bindende forhåndsbesked spurgt, om en medarbejderaktieordning kunne være omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A, når ordningen set over en årrække ville blive tilbudt samtlige medarbejdere, men hvor dette ikke ville være tilfældet for det enkelte år. Ligningsrådet fandt, at ordningen opfyldte kravet i LL (ligningsloven) § 7 A om, at en ordning skal tilbydes alle ansatte. Omvendt anciennitetskrav.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.