Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.5.17.2.3.1 Lovgrundlag: LL § 28

Indhold

Dette afsnit indeholder en overordnet beskrivelse af lovgrundlaget for købe- og tegningsretter omfattet af LL (ligningsloven) § 28.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Historikskema
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

LL (ligningsloven) § 28 er en regel, der udskyder beskatningstidspunktet for købe- og tegningsretter til aktier fra tildelings-/retserhvervelsestidspunktet til udnyttelses- eller salgstidspunktet.

Hvis en købe- eller tegningsret til aktier er omfattet af LL (ligningsloven) § 28, sker beskatningen af medarbejderen først på det tidspunkt, hvor købe- eller tegningsretten til aktier udnyttes til levering af aktier, eller på det tidspunkt hvor købe- eller tegningsretten sælges. Beskatningen sker på grundlag af købe- eller tegningsrettens værdi på udnyttelsestidspunktet henholdsvis salgstidspunktet. Beskatning sker efter de gældende regler på udnyttelsestidspunktet, jf. SKM2013.700.HR.

Reglen gælder for købe- og tegningsretter til aktier, der modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Reglen omfatter tillige købe- og tegningsretter til aktier, der modtages som løn af bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere for bestyrelsen i selskabet.

For at kunne udskyde beskatningstidspunktet, er der en række betingelser, der skal være opfyldt.

Se også

Se også afsnit C.A.5.17.2.3.2 Betingelser og anvendelsesområde om betingelser og anvendelsesområdet for LL (ligningsloven) § 28. 

Historikskema

LL (ligningsloven) § 28 er indsat ved lov nr. 286 af 9. juni 1971. Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

440 af 10. juni 1997 (L195 1996/97)

Den oprindelige formulering af bestemmelsen.

§ 8, nr. 17.

283 af 12. maj 1999 (L 1998/99)

Lovforslaget udvidede anvendelsesområdet for reglerne i LL (ligningsloven) § 28, således at reglerne om udskydelse af beskatningstidspunktet finder tilsvarende anvendelse, hvor køberetter tildeles i koncernforhold.

Desuden blev reglerne i LL (ligningsloven) § 28 udvidet til også at omfatte de situationer, hvor tildelte køberetter udløber uudnyttet, men på en sådan måde at personalegodebeskatningen i princippet udskydes i det uendelige, idet det foreslås, at personalegodebeskatningen helt skal bortfalde ved ikke udnyttelse.

§ 1, nr. 1.

1286 af 20. december 2000 (L 2000/01)

Lovforslaget udvider anvendelsesområdet for LL (ligningsloven) § 28, således at tegningsretter også omfattes af bestemmelsen.

§ 1, nr. 3.

394 af 6. juni 2002 (L 2001/02)

Lovforslaget retter en række henvisningsfejl.

§ 5, nr. 3.

394 af 28. maj 2003 (L 2002/03)

Loven fjerner muligheden for, at fantomaktier omfattes af LL (ligningsloven) § 28.

Tidspunktet for, hvornår det skal vurderes, om medarbejderen m.fl. ved at modtage købe- eller tegningsretter har modtaget et vederlag, flyttes fra beskatningstidspunktet til det tidspunkt, hvor medarbejderen m.fl. erhverver en ubetinget (endelig) ret til de pågældende købe- eller tegningsretter.

§ 1, nr. 8.

221 af 31. marts 2004 (L 119 2003/04)

Loven ændrede henvisningen til hjemlen til fraflytterbeskatning fra ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 13 a, stk. 12, således at fremgå af LL (ligningsloven) § 28, stk. 10, som får samme indhold som ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 13 a, stk. 12. Ændringen medførte ikke ændringer i forhold til medarbejderaktier og obligationer. Der blev lavet enkelte justeringer i forhold til ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 13 a, da der ikke længer kan kræves sikkerhedsstillelse for fraflytterskatten, når personer flytter til et andet EU land.

§ 8, nr. 3 - 8.

425 af 6. juni 2005 (L 2004/05)

Der er tale om en konsekvensændring.

§ 10, nr. 3.

428 af 6. juni 2005 (L 2004/05)

Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.

§ 42, nr. 25.

1411 af 21. december 2005 (L 2005/06)

Loven udvider bestemmelsen således, at ændring af aftaler omfattet af LL (ligningsloven) § 28 ikke udløser afståelsesbeskatning, hvis ændringen sker i forbindelse med omstruktureringer og ændringen er begrundet i omstruktureringen og/eller ændringen er i overensstemmelse med formålet med LL (ligningsloven) § 28.

§ 1, nr. 20 og 21.

 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Højesteretsdomme
SKM2013.700.HR 

Sagen drejede sig om et bestyrelsesmedlem i et dansk selskab, som havde udført bestyrelsesarbejde dels i Danmark og dels i udlandet. En del af vederlaget bestod i køberetter til aktier efter LL (ligningsloven) § 28. Køberetterne blev retserhvervet i 2003, men først udnyttet i 2006.

Det var et spørgsmål i sagen, om køberetter til aktier skulle beskattes efter de regler, der var gældende på retserhvervelsestidspunktet i 2003, eller om de skulle beskattes efter de regler, der gjaldt på udnyttelsestidspunktet.

Højesteret fandt, at beskatningen af køberetter efter LL (ligningsloven) § 28 skulle ske efter de regler, der var gældende på udnyttelsestidspunktet.

Udnyttelse af køberetter - beskatningstidspunkt - gældende regler på udnyttelsestidspunktet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.