Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.3.4.6.1 Sømandsbeskatningslovens baggrund, formål og historik

Indhold

Dette afsnit handler om sømandsbeskatningslovens baggrund, formål og historik.

Afsnittet indeholder:

 • Baggrund og formål
 • Historikskema.

Baggrund og formål

Reglerne for beskatning af søfolk blev ændret væsentligt i 2005.

Lovændringerne har til formål at

 • tilpasse reglerne om beskatning af søfolk til EU's retningslinjer om statsstøtte til søtransportsektoren og
 • forenkle reglerne, der tidligere var et samspil mellem reglerne i kildeskatteloven, ligningsloven og den dagældende sømandsfradragslov.

Sømandsfradragsloven blev ophævet og erstattet af sømandsbeskatningsloven, og de eksisterende regler i de andre love blev indarbejdet i den nye lov med visse ændringer.

De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere gældende regler er følgende:

 • Anvendelsesområdet for DIS-ordningen (beskatning af sømænd, der er omfattet af SØBL §§ 5-8) er blevet det samme som for tonnageskatteordningen (beskatning af rederier). Der er efter lovens indførelse foretaget visse modifikationer af bestemmelsen.
 • Dispensationssystemet i den tidligere sømandsfradragslov er blevet afskaffet. De nye regler hviler på objektive kriterier.
 • Sømandsfradraget er blevet erstattet af et fast fradrag.
 • Der er indført en refusionsordning til visse arbejdsrelaterede omkostninger for sandsugerrederier.

Der kan efter de gældende EU-retningslinjer ydes statsstøtte til søtransport af gods og passagerer og inden for visse begrænsninger til bugsering, bjærgningsfartøjer og til opmudring/sandsugning samt til erhvervsmæssig brug af kabellægningsfartøjer. Kommissionen har med virkning for indkomstår, der begynder den 1. januar 2017 godkendt en udvidelse af tonnageskatteordningen med en række aktiviteter, der typisk udføres af specialfartøjer, såsom vagt-, supply- og konstruktionsfartøjer, ishåndteringsfartøjer, vindmøllefartøjer og ASV'er (Accomodation and Support Vessels). Udvidelsen har først betydning for DIS-ordningen med virkning fra 1. januar 2019. Se SØBL § 16 a.

Se også

Se også afsnit C.D.8.8.3.1 Hvilken virksomhed er omfattet af ordningen? om udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe.

Det er skibenes faktiske anvendelse, som er afgørende for, om der kan ydes statsstøtte eller ej.

Se også

 • SKM2006.602.DEP om administrationen af refusionsordningen for sandsugere og for andre spørgsmål vedrørende sømandsbeskatningsloven.
 • Kommissionens meddelelse C(2004)43 om retningslinjer for statsstøtte til søtransport.
 • Kommissionens beslutning af 13. januar 2009 C(2007)22 om statsstøtte.

Historikskema

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv. af sømandsbeskatningsloven:

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

386 af 27. maj 2005

Sømandsbeskatningsloven - indførelse af ny lov

425 af 6. juni 2005

Konsekvensændringer som følge af ændring af KSL (kildeskatteloven) § 2. Henvisninger til kildeskattelovens § 2 ændres.

§ 5

§ 9

§ 10

428 af 6. juni 2005

Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen.

De statslige told- og skattemyndigheder ændres til told- og skatteforvaltningen.

§ 9

§ 15

§ 13 ophævet

343 af 18. april 2007

Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne mv.

Se § 12 om kabellægningsfartøjer mv.

§ 1

§ 2

§ 5a ny

§ 9

§ 10

§ 12 a ny

1235 af 24. oktober 2007

Lavere skat på arbejde. Ændring af henvisning (lov om arbejdsmarkedsbidrag).

§ 10

§ 11

521 af 12. juni 2009

Forenkling af reglerne om opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag og konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0.

§ 10

622 af 14. juni 2011

Forhøjelse af sømandsfradraget for visse søfolk. Ændringen er godkendt i EU og gælder fra 1.1.2012.

§ 3

1886 af 29. december 2015

Udvidelse af tonnageskatteloven med en række specialskibe.

359 af 29. april 2018

Udvidelse af DIS-ordningen og sømandsfradraget med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe m.v. Virkning fra 1. januar 2019. Se SØBL § 16 a.

Med virkning fra 1. juli 2018 er det en betingelse for fradrag efter SØBL § 3 (sømandsfradrag), at fartøjet eller installationen er registreret med hjemsted her i landet eller i en anden EU- eller EØS-medlemsstat. Se SØBL § 3, stk. 5.

§ 3, stk. 5 

§ 5, stk. 3 

§ 5 a ophæves

§ 5 b ophæves

1582 af 27. december 2019

Tilpasning af DIS-ordningen og tonnageskatteordningen til EU-retten på baggrund af krav fra Kommissionen m.v.

Udvidelse af DIS-ordningen til udenlandske skibe med hjemsted i en EU- eller EØS-medlemsstat. 

Krav om statsborgerskab i en EU- eller EØS-medlemssstat for personer, der arbejder på skibe, der sejler i regelmæssig passagersejlads mellem havne i EU- eller EØS-medlemsstater. Gælder for ansættelsesforhold, der påbegyndes den 1. januar 2020 eller senere (SØBL § 7).

§ 5 b (ny)

§ 7

§ 11 a

§ 16 a 

1583 af 27. december 2019

Tilpasning af refusionsordningen for sandsugere til EU-retten, justering af værnsregler i tonnageskatteordningen.

Udvidelse af refusionsordningen til udenlandske rederier, der har hjemsted i en anden EU- eller EØS-medlemsstat.

Udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe mv. Virkning fra og med indkomståret 2020.

§ 3, stk. 5-6

§ 10 

§ 11 b 

LBK nr. 131 af 07/02/2020

Bekendtgørelse af lov om beskatning af søfolk (sømandsbeskatningsloven).

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.