Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.10.4.2.2.4 Afgrænsningen mellem reglerne i statsskatteloven og PBL afsnit II A

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Hvilke forsikrings- og pensionsordninger omfatter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A og PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 B?
 • Hvilke forsikrings- og pensionsordninger omfatter SL (statsskatteloven) § 4, litra c, og SL (statsskatteloven) § 5, litra b?
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvilke forsikrings- og pensionsordninger omfatter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A og PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 B?

Bestemmelserne omfatter:

 • Livsforsikringer
 • Pensionskasseordninger
 • Syge- og ulykkesforsikringer 
 • Pensionsordninger oprettet i pengeinstitutter.

Begge bestemmelser omfatter stort set de samme ordninger. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, stk. 1, og PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 B, stk. 1. Det er derfor ikke på typen af forsikrings- eller pensionsordning bestemmelserne adskiller sig fra hinanden, men derimod på den skattemæssige behandling af præmierne og bidragene til ordningerne og udbetalingerne fra ordningerne.

Hvilke forsikrings- og pensionsordninger omfatter SL (statsskatteloven) § 4, litra c, og SL (statsskatteloven) § 5, litra b?

SL (statsskatteloven) § 4, litra c, og SL (statsskatteloven) § 5, litra b, omfatter typisk:

 • Udenlandske lovbestemte obligatoriske pensions-/forsikringsordninger
 • Offentligt administrerede pensions-/forsikringsordninger
 • Uafdækkede direktørordninger.

Statsskattelovens regler er opsamlingsbestemmelser

Statsskattelovens regler er i forhold til reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A og PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 B opsamlingsbestemmelser, der samler alle de ordninger, der ikke er omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, eller de to nævnte bestemmelser i PBL (pensionsbeskatningsloven) afsnit II A.

Statsskattelovens regler er beskrevet i afsnit C.A.10.4.2.7 Den usymmetriske beskatningsregel i SL § 4, litra c og beskatningsreglen i SL § 5 litra b om den usymmetriske beskatningsregel i SL (statsskatteloven) § 4, litra c, og beskatningsreglen i SL (statsskatteloven) § 5, litra b.

Se også afsnit C.A.10.4.3 Forskellige typer forsikrings- og pensionsordninger forskellige typer forsikrings- og pensionsordninger, hvor der gennemgås en række konkrete ordninger, der ikke alle er omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) §§ 53 A og 53 B, og som derfor er omfattet af statsskattelovens regler.

Generelt set kan visse ordninger på forhånd udskilles fra PBL (pensionsbeskatningsloven) §§ 53 A og 53 B og følgelig være omfattet af statsskattelovens regler. Det drejer sig om:

 • Udenlandske, lovbestemte, obligatoriske ordninger
 • Offentligt administrerede ordninger.

Udenlandske, lovbestemte, obligatoriske ordninger

Udenlandske, lovbestemte, obligatoriske ordninger kaldes inden for EU/EØS-området for søjle 1-ordninger. Disse ordninger finansieres i de fleste lande gennem store lovbestemte arbejdsgiverbidrag og mindre arbejdstagerbidrag.

Hovedydelsen, der udbetales fra disse udenlandske søjle 1- ordninger, svarer formentlig i store træk til den alders-, invalide- og efterlevendepension, som udbetales fra danske frivillige og obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger samt fra tjenestemandspensionsordningen.

Søjle 1-ordninger er omfattet af reglerne i statsskatteloven. Se afsnit C.A.10.4.2.7 Den usymmetriske beskatningsregel i SL § 4, litra c og beskatningsreglen i SL § 5 litra b om den usymmetriske beskatningsregel i SL (statsskatteloven) § 4, litra c, og beskatningsreglen i SL (statsskatteloven) § 5, litra b.

Reglerne i LL (ligningsloven) § 7 L, stk. 1, og LL (ligningsloven) § 8 M, stk. 2, giver under visse betingelser bortseelses-/fradragsret for indbetaling til søjle 1-ordningerne. Se afsnit C.A.10.4.3.18 Udenlandske Søjle 1-ordninger (obligatoriske, lovbestemte) om udenlandske Søjle 1-ordninger (obligatoriske, lovbestemte).

Offentligt administrerede ordninger

Offentligt administrerede ordninger er ikke omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A eller PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 B.

Se SKM2001.159.LSR. I denne sag udtalte Landsskatteretten, at PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A antages kun at angå ordninger oprettet i private forsikringsselskaber og lignende og ikke offentligt administrerede ordninger.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2001.159.LSR

Udbetaling fra den frivillige dagpengesikring var ikke skattefri efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A. Denne regel antoges kun at angå ordninger oprettet i private forsikringsselskaber og lignende og ikke en offentligt administreret ordning som den omhandlede frivillige dagpengesikring.

 

Skatterådet

>SKM2021.337.SR<

>Spørgeren, der påtænkte at flytte fra Luxembourg til Danmark, ønskede i den forbindelse at få fastlagt, om hans pensioner optjent i og udbetalt fra Luxembourg ville blive beskattet i Danmark. Skatterådet lagde til grund til, at spørgerens luxembourgske pensionsordning i Caisse Nationale D’Assurance Pension (CNAP) var omfattet af EU’s forordninger om social sikring. Udbetalingerne herfra skulle derfor beskattes i Danmark som personlig indkomst ifølge PSL (personskatteloven) § 3, jf. SL (statsskatteloven) § 4. Spørgeren havde endvidere en supplerende privat pension som led i sin ansættelse hos sin luxembourgske arbejdsgiver. Skatterådet lagde til grund, at den supplerende private pension måtte anses for en uafdækket tilsagnsordning, der var omfattet af enten SL (statsskatteloven) § 4 eller 5. Idet ordningen var valgt udbetalt som løbende livsvarige udbetalinger, ville spørgeren være skattepligtig heraf efter statsskattelovens § 4, litra c.<

 

SKM2020.471.SR

Spørgeren havde arbejdet som læge ansat på et universitetshospital som del af det offentlige sundhedssystem i Storbritannien. Både spørgeren og dennes arbejdsgiver havde indbetalt bidrag til pensionsordningen. De indbetalte bidrag blev ikke investeret men anvendt til finansiering af pensionsordningen. Pensionsordningens fordele var garanteret fuldt ud af regeringen/staten dvs. Storbritannien. Endvidere kunne pensionsrettighederne mistes efter den ansvarlige ministers bestemmelse under særlige omstændigheder. Pensionsordningen blev administreret af en selvstændig offentlig organisation under sundhedsministeriet i Storbritannien. Skatterådet anså pensionsordningen for omfattet af art. 19 om offentlige pensioner i DBO'en mellem Danmark og Storbritannien.

Bemærk:

Der blev ikke i forbindelse med det stillede spørgsmål om anvendelsen af DBO'en taget stilling til anvendelsen af regler i PBL (pensionsbeskatningsloven) eller SL (statsskatteloven).

SKM2006.639.SR

Skatterådet fastslog, at en pensionsordning tegnet i et tysk livsforsikringsselskab skulle beskattes efter statsskattelovens regler og ikke PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A. Der var tale om et uafdækket pensionstilsagn afgivet overfor en person, der ikke var direktør. 

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.