Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

A.B.4.1.4.2 Tilbagebetaling af udbytteskat

Indhold

Dette afsnit handler om tilbagebetaling af udbytteskat.

Afsnittet indeholder:

  • Personer

  • Selskaber, fonde m.fl.

  • Ikke skattepligtig i Danmark

  • Ikke hævet udbytteskat

  • Særligt om forældelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser m.v.

Personer

Hvis den skattepligtige er omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 1, stk. 1, bliver udbytteskatten udbetalt som overskydende skat efter reglerne i KSL (kildeskatteloven) § 62 C, hvis der ikke kan modregnes i slutskatten, og hvis udbytteskatten ikke er endelig efter PSL (personskatteloven) § 8 a. Se KSL (kildeskatteloven) § 67, stk. 5.

Er udbyttemodtageren ikke omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 1, stk. 1, udbetales beløbet kun kontant, hvis det udgør 25 kr. eller derover. Se KSL (kildeskatteloven) § 67, stk. 5.

Selskaber, fonde m.fl.

Skatteministeren kan fastsætte regler for tilbagesøgning og udbetaling af det indeholdte beløb for skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, eller Fhttps://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/700BL, som er fritaget for indeholdelse af udbytteskat efter KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 3 eller 12. Se KSL (kildeskatteloven) § 67, stk. 6.

Reglerne findes i KSLbek, kap. 9.

Der udbetales ikke godtgørelse eller renter ved udbetalingen. Se KSL (kildeskatteloven) § 67, stk. 6.

Ikke hævet udbytte

Det forhold, at udbyttet ikke hæves, giver ikke selskabet ret til tilbagebetaling af udbytteskatten og giver ikke aktionæren eller andelshaveren ret til at få udbytteskatten udbetalt i videre omfang end fastsat i KSL (kildeskatteloven) § 67. Se KSL (kildeskatteloven) § 66, stk. 3.

Se også SKM2010.92.LSR, hvor generalforsamlingen i et selskab vedtog udlodning af udbytte. Bestyrelsen besluttede efterfølgende at lade udbytteudlodningen bortfalde. Det blev anset som aktionærernes tilskud til selskabet, og den allerede betalte udbytteskat kunne derfor ikke kræves tilbagebetalt.

Ikke skattepligtig i Danmark

Den, som har erhvervet udbytte, hvori der er indeholdt udbytteskat kan få udbetalt et beløb svarende til udbytteskatten, hvis vedkommende ikke er skattepligtig i Danmark. Det kræver, at man søger om det. Se KSL (kildeskatteloven) § 67, stk. 3.

Omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomst m.m.

Hvis man er skattepligtig efter KSL (kildeskatteloven) § 2 eller SEL (selskabsskatteloven) § 2 og har modtaget udbytte kan man få tilbagebetalt det beløb, som den indeholdte udbytteskat overstiger den endelige skat efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater. Se KSL (kildeskatteloven) § 69 B, stk. 1.

Skatteforvaltningen skal udbetale beløbet inden 6 måneder fra Skatteforvaltningen har modtaget anmodningen om tilbagebetaling. Hvis Skatteforvaltningen ikke tilbagebetaler beløbet inden udbetalingsfristen, skal beløbet forrentes med en rente svarende til renten efter OPKL § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned. Se KSL (kildeskatteloven) § 69 B, stk. 1. Rentesatsen efter OPKL § 7, stk. 2, er omtalt i afsnit A.B.4.6.2 Renter mv. ved forsinket eller manglende betaling.

Skatteforvaltningen kan afbryde udbetalingsfristen, hvis Skatteforvaltningen på grund af udbyttemodtagerens forhold ikke kan foretage kontrol af, om betingelserne for tilbagebetaling af den indeholdte udbytteskat er opfyldt. Se KSL (kildeskatteloven) § 69 B, stk. 2. 

SKM.2019.650.LSR: Skattestyrelsen var berettiget til at annullere en afgørelse om refusion af udbytteskat over for en pensionsplan, hvor den fremlagte dokumentation ikke havde været tilstrækkelig.

Særligt om forældelse

Skatteforvaltningen udsendte den 13. juni 2016 et styresignal om ændring af praksis vedrørende forældelse af krav på refusion af indeholdt udbytteskat. Forældelsesfristen for sådanne krav er fremadrettet 3 år. Se SKM2016.263.SKAT.

Det indebærer, at krav på refusion af indeholdt udbytteskat anses for forældet efter 5 år, hvis anmodningen om refusion er modtaget hos Skatteforvaltningen senest 3 måneder efter offentliggørelsen af styresignalet. Er anmodningen modtaget hos Skatteforvaltningen senere end 3 måneder efter offentliggørelsen af styresignalet, anses kravet på refusion af indeholdt udbytteskat for forældet efter 3 år.

Udbyttemodtagere, som endnu ikke har anmodet om refusion af indeholdt udbytteskat, og hvis krav er ældre end 3 år, har dermed 3 måneder fra offentliggørelsen af styresignalet til at gøre kravet gældende over for Skatteforvaltningen.

Krav på refusion af indeholdt udbytteskat forældes således:

  • efter 5 år, hvis anmodningen om refusion af kravet er modtaget hos Skatteforvaltningen inden offentliggørelsen af styresignalet,
  • efter 5 år, hvis anmodningen om refusion af kravet er modtaget hos Skatteforvaltningen i perioden fra offentliggørelsen af styresignalet og senest 3 måneder efter offentliggørelsen, og
  • efter 3 år, hvis anmodningen om refusion af kravet er modtaget hos Skatteforvaltningen senere end 3 måneder efter offentliggørelsen af styresignalet.

Praksisændringen fører ikke til, at forældelsesfristen forlænges ud over de 5 år, der fulgte af hidtidig praksis. Praksisændringen berører ikke en anden forældelsesfrist følger af en dobbeltbeskatningsoverenskomst

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser m.v.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2020.29.LSR

Skattestyrelsen var berettiget til at annullere en afgørelse om refusion af udbytteskat over for en pensionsfond: Landsskatteretten fandt, at den foreliggende dokumentation fremlagt af pensionsfonden, var behæftet med en betydelig usikkerhed, samt at de økonomiske forhold var uklare og uigennemsigtige, hvorfor pensionsplanen ikke havde løftet bevisbyrden for, at pensionsplanen havde ejet aktierne, og at den havde modtaget udbytte.

 

SKM2019.650.LSR

Skattestyrelsen havde truffet afgørelse om udbetaling af udbytterefusion, men annullerede herefter afgørelsen. Landsskatteretten fandt, at Skattestyrelsen havde været berettiget hertil og lagde vægt på, at pensionsplanen var en nystiftet pensionskasse, der ikke havde haft økonomi til at foretage de påståede aktiekøb som sagen vedrørte, og at det ikke var tilstrækkeligt dokumenteret, at pensionsplanen havde købt og været ejer af de omhandlede aktier, eller havde modtaget udbytte af aktierne.  

 

SKM2010.92.LSR

Selskabets generalforsamling vedtog udlodning af udbytte med det forbehold, at udbyttet ikke skulle udbetales før bestyrelsen anså det for økonomisk forsvarligt. Uanset forbeholdet blev det anset for ordinært udbytte, og der skulle derfor ske indeholdelse af udbytteskat ved vedtagelsen. Udbyttet var vedtaget og aktionærerne havde krav herpå. Udlodningens bortfald blev anset som aktionærernes tilskud til selskabet. Udbytteskatten skulle ikke tilbagebetales.

 

Styresignaler

SKM2016.263.SKAT

Styresignal om at Skatteforvaltningen ændrer praksis vedrørende forældelse af krav på refusion af indeholdt udbytteskat. Forældelsesfristen for sådanne krav er fremadrettet 3 år

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.