Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2010-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.D 6.4.5 § 15 d, stk. 8 - Restriktion på efterfølgende udlodninger - ophævet ved lov nr. 525 af 12. juni 2009

>Reglerne i § 15 d, stk. 8 er ophævet ved lov nr. 525 af 12. juni 2009. Se afsnit S.D.6.1.2 om ikrafttrædelse. Reglen er afløst af det ovenfor beskrevne 3 års holdingkrav. De nedenfor beskrevne regler har således kun betydning for tilførsler gennemført forud for ikrafttræden af lov nr. 525 af 12. juni 2009.<

Udbytte fra tilførselstidspunktet og op til 3 år herefter
Bestemmelsen sætter en begrænsning på, hvor stort et skattefrit udbytte det indskydende selskab kan modtage i en nærmere afgrænset periode efter tilførselsdatoen, når en skattefri tilførsel af aktiver er gennemført uden tilladelse. Hvis det indskydende selskab modtager et større udbytte, end bestemmelsen giver mulighed for, fortabes skattefriheden for tilførslen. Hensigten med bestemmelsen er at forhindre, at det modtagende selskab bliver tømt via udlodning af store skattefrie udbytter efter gennemførelsen af en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse, således at en eventuel aktieavance ved salg af aktier umiddelbart efter tilførslen bliver elimineret.

Bestemmelsen omfatter således udbytte, som det indskydende selskab modtager efter tilførselsdatoen og op til 3 år efter vedtagelsen af tilførslen. Tilførselsdatoen fastlægges efter fusionsskattelovens § 5. Datoen for vedtagelsen er datoen for vedtagelsen på generalforsamlingen i det modtagende selskab.

Hvis skattefriheden for tilførslen fortabes efter bestemmelsen i FUL (fusionsskatteloven) § 15 d, stk. 8, vil det indskydende selskab blive anset for at have afstået aktiverne til det modtagende selskab på tilførselstidspunktet. Det indskydende selskab vil som følge heraf skulle beskattes af en eventuel avance. Den afledte konsekvens af dette er, at det modtagende selskabs anskaffelsessum for aktiverne er disses handelsværdi på tilførselstidspunktet.

Ordinært resultat
Det er det modtagende selskabs ordinære resultat, dvs. resultatet før skat og ekstraordinære poster, der er relevant ved bedømmelsen af, hvor stort et beløb der kan udloddes til det indskydende selskab. Det er således det indskydende selskabs andel af det ordinære resultat i henhold til det modtagende selskabs godkendte årsrapport, der kan udloddes til det indskydende selskab efter tilførselsdatoen og frem til 3 år efter vedtagelsesdatoen. Det er den godkendte årsrapport for det regnskabsår, som udlodningen vedrører, der er relevant. Summen af ekstraordinære og ordinære udlodninger må således ikke overstige det indskydende selskabs andel af det ordinære resultat, således som det fremgår af den godkendte årsrapport for det pågældende regnskabsår.

I SKM2008.278.SR bekræfter Skatterådet, at A for indkomståret 2006 kan udlodde det ordinære resultat før skat i udbytte. Udlodningen vil ikke være i strid med udbyttebegræsningen i aktieavancebeskatningslovens § 36A, stk. 7 og fusionsskattelovens § 15b, stk. 8. I det ordinære resultat indgik avance på salg af en del af selskabets udlejningsejendomme.

Udbytte fra indkomståret inden tilførslen
Udbyttet kan dog overstige det indskydende selskabs andel af det ordinære resultat med et beløb, som højst svarer til det indskydende selskabs andel af et ikkeudloddet resultat for et tidligere år. Dermed menes der et ikkeudloddet resultat for regnskabsår, der svarer til indkomståret før det indkomstår, hvor tilførslen vedtages, og de følgende indkomstår.

I SKM2008.271.SR bekræftede Skatterådet, at X A/S, under hensyntagen til værnsreglerne om udbytteudlodninger i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 36 A, på grundlag af årsrapport for 1/8 2006 - 31/7 2007, udover årets ordinære resultat, kan foretage udlodning af ikke tidligere udloddet ordinært resultat for regnskabsåret 1/8 2005 - 31/7 2006. På spørgsmålet om, hvorvidt de allerede foretagne udlodninger vil blive påvirket og vil skulle korrigeres, såfremt selskabets efterfølgende ordinære driftsresultater viser underskud, svarede Skatterådet benægtende.

Modregning af negativt regnskabsmæssigt resultat fra tidligere indkomstår
Hvis det modtagende selskabs godkendte årsrapport viser et negativt ordinært resultat, modregnes det indskydende selskabs andel af dette resultat ved opgørelsen af det beløb, der kan udloddes til det indskydende selskab efter 1. og 2. pkt. Dette følger af 4. pkt.

Omfattet udbytte
Til udbytte henregnes ethvert tilskud og udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af det modtagende selskab til koncernselskaber, som det modtagende selskab ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over. Endvidere medregnes ethvert tilskud og udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af koncernselskaber, som det modtagende selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som det modtagende selskab ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over. Ved koncernforbundne selskaber forstås selskaber i samme koncern efter SEL (selskabsskatteloven) § 31 C.

Tilbagevirkende kraft
En tilførsel af aktiver kan tillægges tilbagevirkende kraft. Bestemmelsen omfatter også udbytte, der i den såkaldte mellemperiode bliver udloddet til det indskydende selskab på de aktier, som selskabet i forvejen måtte eje i det modtagende selskab inden vedtagelsen af tilførslen. Udbytte af sådanne aktier, der er udloddet på et tidspunkt, som ligger før tidspunktet for vedtagelsen, men efter tilførselsdatoen, når denne er valgt med tilbagevirkende kraft, er således omfattet af bestemmelsen. Det skyldes, at værdiansættelsen af vederlagsaktierne sker på tilførselsdatoen, jf. fusionsskattelovens § 15 d, stk. 4. Derfor ville en udbytteudlodning i mellemperioden ellers kunne reducere værdien af det modtagende selskab og således eliminere en eventuel skattepligtig avance ved salg af aktier umiddelbart efter vedtagelsen af tilførslen. Bestemmelsen medfører, at denne mulighed for at undgå det skattemæssige resultat, der er hensigten med fusionsskattelovens § 15 d, stk. 7, bliver minimeret.

Lov nr. 98 af 10. februar 2009 (lovforslag L23)Se afsnit S.D.6.1.2 om lovens virkningstidspunkt.

Der er tale om en justering af udbyttebegrænsningsreglen i FUL (fusionsskatteloven) § 15 d, stk. 8.

Hvor meget kan der udloddes
Eventuelle skattefrie udbytteindtægter og skattefrie aktieavancer, som det modtagende selskab selv har modtaget, skal fratrækkes det ordinære resultat. Ved ændringen sikres det, at det modtagende selskab ikke tømmes for værdier, ved at selskabet først modtager skattefrit udbytte/skattefri aktieavancer fra underliggende selskaber for derefter at videreudlodde sådanne udbytter/avancer til det indskydende selskab.

Det fremgår endvidere, at tilskud fra underliggende selskaber til selskaber, hvorover det udbyttebegrænsede selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse, ikke skal fratrækkes i det udbyttebegrænsede selskabs ordinære resultat ved anvendelsen af udbyttebegrænsningsreglerne.

Endelig tager udbyttebegrænsningen udgangspunkt i det ordinære resultat efter skat i det selskab, der er pålagt udbyttebegrænsningen. Efter de oven for nævnte regler tager udbyttebegrænsningen udgangspunkt i det ordinære resultat før skat. Dette indebærer imidlertid en risiko for, at det pågældende selskab - i strid med formålet bag udbyttebegrænsningsreglerne - reelt vil kunne udlodde af reserver, der var til stede forud for omstruktureringstidspunktet.

Da det beløb, der kan udloddes, er baseret på den godkendte årsrapport, vil beløbet være afhængigt af, om det udbyttebegrænsede selskab regnskabsmæssigt behandler aktier i datterselskaber og andre selskaber efter kostprismetoden eller indre værdis metode. Se nærmere spørgsmål/svar nr. 17 og bilag 56 fra Skatteministeren.

Overførsel af udbyttebegrænsningen
Endvidere er FUL (fusionsskatteloven) § 15 d, stk. 8, 9. og 10. pkt., præciseret, så det udtrykkeligt fremgår, at udbyttebegrænsningen i tilfælde, hvor en skattefri tilførsel af aktiver efterfølges af en skattefri omstrukturering af de(t) indskydende selskab(er) eller de(t) modtagende selskab(er), videreføres til selskabsdeltagerne henholdsvis de deltagende selskaber i en efterfølgende skattefri omstrukturering. Ændringen svarer til ændringen af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 36 A, stk. 7, 9. og 10. pkt., vedrørende tilfælde, hvor en skattefri aktieombytning efterfølges af en skattefri omstrukturering af enten det erhvervede eller det erhvervende selskab. Der henvises til afsnit S.D.6.5.7.

Det bemærkes, at udbyttebegrænsningen ikke alene gælder selskabsdeltagerne henholdsvis de deltagende selskaber i en efterfølgende omstrukturering, men også - i det omfang det er relevant - mellem de selskaber, der oprindelig var omfattet udbyttebegrænsningen. Det vil være aktuelt i tilfælde, hvor et selskab omfattet af reglerne om udbyttebegrænsning ikke ophører i forbindelse med den efterfølgende omstrukturering, f.eks. ved en skattefri tilførsel af aktiver eller en grenspaltning.

Gennemføres eksempelvis en skattefri aktieombytning uden tilladelse, vil der i 3 år regnet fra ombytningstidspunktet gælde en begrænsning i forhold til, i hvilket omfang der kan udloddes skattefrit udbytte fra det erhvervede til det erhvervende selskab. Gennemføres der herefter inden for 3-års-perioden en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse, vil udbyttebegrænsningen fra den forudgående aktieombytning fortsat gælde mellem det erhvervede og det erhvervende selskab.

Skattefrit udbytte fra det modtagende til det indskydende selskab i den skattefri tilførsel vil endvidere være omfattet af udbyttebegrænsning som følge af den gennemførte tilførsel af aktiver, jf. FUL (fusionsskatteloven) § 15 d, stk. 8. Da der således allerede gælder en udbyttebegrænsning i relation til den efterfølgende tilførsel af aktiver, vil udbyttebegrænsningen fra den forudgående omstrukturering i dette tilfælde ikke spille en rolle i forholdet mellem selskaberne i den efterfølgende tilførsel.

I øvrigt
SKAT har udsendt et styresignal om begrænsningsperioden, jf.SKM2009.363.SKAT.

Lov nr. 525 af 12. juni 2009 (lovforslag L202)Se afsnit S.D.6.1.2 om lovens virkningstidspunkt.

FUL (fusionsskatteloven) § 15 d, stk. 8, er ophævet. Reglen, der skal forhindre, at avancen på vederlagsaktierne elimineres gennem udlodning af skattefrit udbytte fra det modtagende selskab, er ikke længere nødvendig som følge af harmoniseringen af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.