Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2010-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.G.3.1.2.2 Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked

Personer og dødsboer kan modregne tab ved afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, i aktieudbytter, gevinst og afståelsessummer omfattet af LL (ligningsloven) § 16 B, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 13 A, stk. 1.

Der skal ikke modregnes i de enkelte udbytter og gevinster mv., men i den samlede sum af disse. Derved er det fortsat muligt automatisk dels at godskrive indeholdt dansk udbytteskat og dels at lempe på grundlag af de faktiske udenlandske udbytter.

Der kan kun ske modregning i udbytter m.v., som vedrører aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, hvor en eventuel gevinst er skattepligtig efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 12, samt i udbytter, der vedrører aktier omfattet af overgangsreglen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 44 om skattefritagelse for visse børsnoterede aktier. Endvidere kan tab kun fradrages i udbytter, gevinster og afståelsessummer, der er aktieindkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 4 a.

Tab ved afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, kan dermed ikke fradrages i anden skattepligtig indkomst, heller ikke anden skattepligtig indkomst, der stammer fra udbytte og afståelse af andre aktier end aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, hvor gevinst er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 12, eller udbytte fra aktier, omfattet af overgangsreglen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 44. Tab kan således ikke modregnes i udbytter, gevinster og afståelsessummer vedrørende aktier, der er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 17-19, § 21, stk. 1 eller § 22, og aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, hvor gevinsten beskattes efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 12.

Det er ikke længere valgfrit, hvorvidt den ene ægtefælles eventuelle overskydende tab på børsnoterede aktier og aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, skal overføres til fradrag i den anden ægtefælles nettoavance af samlede udbytter, gevinster og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B vedrørende børsnoterede aktier og aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Overførslen af fradraget er gjort obligatorisk.

Er den skattepligtige gift, og overstiger den skattepligtiges samlede tab summen af de samlede udbytter, gevinster og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B, overføres det overskydende beløb i indkomståret således til fradrag i nettobeløbet af ægtefællens samlede udbytter, gevinster, tab og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B, hvis ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udgang, jf. kildeskattelovens § 4.

Hvis indkomstårets tab overstiger udbytter m.v., overføres det overskydende tab til fradrag i summen af ægtefællens aktieudbytter, gevinster og afståelsessummer opgjort efter fradrag for ægtefællens tab eller overføre tabet til fradrag i de efterfølgende indkomstår, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 13 A, stk. 3. Vælger den skattepligtige at overføre tabet til ægtefællen, er det en forudsætning, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets slutning. Betingelsen om, at udbytte m.v. skal vedrøre aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, hvor en eventuel gevinst er skattepligtig efter § 12 eller er omfattet af overgangsreglen i § 44, og at der skal være tale om udbytte m.v., der beskattes som aktieindkomst, gælder også i forhold til ægtefællens udbytter m.v.

I det omfang tabet også overstiger ægtefællens nettoavancer, går det overskydende tab tilbage til den ægtefælle, som har tabet, og fremføres til modregning i senere indkomstår. Det er dog stadig en betingelse for overførslen af fradrag, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udgang, jf. kildeskattelovens § 4.

Ved opgørelsen af aktieindkomst efter personskattelovens § 4 a, fradrages/modregnes eventuelle tab på aktier i den rækkefølge, at årets tab modregnes først og derefter de ældste tab. Endvidere modregnes kildeartsbegrænsede tab før tab, hvor der er fuldt fradrag. Rækkefølgen er således: Tab omfattet af aktieavancebeskatningsloven § 13 A, tab omfattet af aktieavancebeskatningsloven § 46, stk. 2 og 3, og endelig tab omfattet af aktieavancebeskatningsloven § 46, stk. 16.

Tabet skal i første række fradrages i gevinst m.v. vedrørende den skattepligtiges egne aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked,. Et fremført tab skal anvendes til modregning i nettogevinst m.v. i det tidligst mulige indkomstår.

Personers fradragsret for tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked er med virkning for tab, der konstateres den 1. januar 2010 eller senere, gjort betinget af, at SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvori erhvervelsen har fundet sted, har modtaget en række nærmere specificerede oplysninger. De oplysninger, der skal indgives om erhvervelsen, er oplysninger om identiteten af aktierne, antallet, anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen. Anskaffelsessummen kan oplyses i form af særskilt oplysning om kursværdien og handelsomkostningerne eller som nettobeløbet.

For aktier, der er erhvervet før den 1. januar 2010, anses betingelsen om oplysning om erhvervelsen for opfyldt, hvis aktien indgår i de oplysninger om aktiebeholdningen pr. 31. december 2009, der indberettes til SKAT efter reglerne i skattekontrolloven. Er aktien ikke omfattet af pligten til indberetning efter reglerne i skattekontrolloven, anses betingelsen for opfyldt, såfremt den skattepligtige giver meddelelse til SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen for indkomståret 2010.

For aktier, der er erhvervet, før skatteyderen blev skattepligtig til Danmark, anses betingelsen for opfyldt, hvis skatteyderen giver oplysning om erhvervelsen til SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvori skattepligten indtræder.

For aktier, som i skatteyderens ejertid optages til handel på et reguleret marked, anses betingelsen for opfyldt, hvis skatteyderen giver oplysning til SKAT om erhvervelsen inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor aktien optages til handel på et reguleret marked.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.