Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2010-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.D.1.11.12 Andre omdannelser

Omdannelse af Danmarks Skibskreditfond

>Ved ændringen af § 7, stk. 1 i lov om skibsfinansieringsinstitutter blev der givet hjemmel til omdannelse af Danmarks Skibskreditfond til et aktieselskab. Ved omdannelsen er der alene tale om omstrukturering af en virksomhed, som i øvrigt fortsætter uændret. Fusionsskatteloven omfattede ikke omdannelser af denne art, og omdannelsen ville derfor udløse beskatning af blandt andet genvundne afskrivninger, goodwill og gevinst og tab efter kursgevinstloven. Med henblik på at sikre skattefrihed ved omstruktureringen blev der derfor ved Lov 2005-05-30 nr. 387 indsat en særlig hjemmel for denne fusion i fusionsskatteloven. Ændringen er indsat i FUL (fusionsskatteloven) § 14 K der lyder således:<

>"Ved omdannelse af Danmarks Skibskreditfond, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 b, til aktieselskab i henhold til lov om et skibsfinansieringsinstitut, finder bestemmelserne i § 5, § 6, stk. 2, 3 og 5, § 7 og § 8 tilsvarende anvendelse.<

>Stk. 2. Underskud fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 6, bringes til fradrag i det modtagende selskabs indkomstopgørelse efter ligningslovens § 15, og tab fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 8, fremføres til fradrag i det modtagende selskab, hvis fondens aktiver og gæld som helhed overdrages til et aktieselskab, som ikke tidligere har drevet erhvervsmæssig virksomhed.<

>Stk. 3. En bunden fondsreserve som nævnt i § 7, stk. 1, i lov om et skibsfinansieringsinstitut, der tilføres et modtagende selskab, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det modtagende selskab.<

>Stk. 4. Aktier i det modtagende selskab, som den erhvervsdrivende fond modtager i henhold til § 7, stk. 1, i lov om et skibsfinansieringsinstitut, anses for anskaffet på det tidspunkt, hvor omdannelsen er vedtaget i Danmarks Skibskreditfond og det modtagende selskab. Som anskaffelsessum anvendes den skattemæssige værdi af de indskudte aktiver og passiver opgjort efter reglerne i § 4, stk. 2-4, i lov om skattefri virksomhedsomdannelse."<

Omdannelse af vandforsynings-
selskaber hhv. spildevandsfor-
syningsselskaber

>Ved lov nr. 460 af 12. juni 2009 blev der givet mulighed for at bruge fusionsskattelovens regler på omdannelse af vand - og spildevandsforsyningsselskaber. Den ny bestemmelse blev indsat i FUL (fusionsskatteloven) § 14 L der lyder således:<

>"Ved omdannelse af vandforsyningsselskaber henholdsvis spildevandsforsyningsselskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 h, til aktieselskaber, finder bestemmelserne i kapitel 1 bortset fra § 6 tilsvarende anvendelse. § 13 finder ligeledes tilsvarende anvendelse.<

>Stk. 2. Underskud fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 6, bringes til fradrag i det modtagende selskabs indkomstopgørelse efter ligningslovens § 15, hvis forsyningsselskabets aktiver og gæld som helhed overdrages til et af forsyningsselskabet ejet eller oprettet aktieselskab, hvori forsyningsselskabet ejer hele aktiekapitalen. Det er en betingelse, at aktieselskabet ikke tidligere har drevet erhvervsmæssig virksomhed. "<

>Af bemærkningerne til FUL (fusionsskatteloven) § 14 L fremgår følgende: "Det foreslås, at vand- og spildevandsforsyningsselskaber omfattet af den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 h, skattefrit kan omdannes til aktieselskaber. Efter den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens § 14 l, kan reglerne i fusionsskattelovens kapitel 1 - bortset fra formforskrifterne i § 6 - bruges ved omdannelse af vand- og spildevandsforsyningsselskabers omdannelse til aktieselskaber. I stedet for § 6 anvendes formforskrifterne i § 13. Forsyningsselskaberne kan være organiseret på forskellig vis. De kan blandt andet være andelsselskaber eller foreninger. For andelsselskaber med begrænset ansvar er der fastsat regler i aktieselskabslovens § 135 for, hvordan en omdannelse til aktieselskab skal ske. For de øvrige organisationsformer findes der ikke materielle regler om, hvordan omdannelse skal ske. Omdannelsen sker ved, at andelsselskabet overdrager sine samlede aktiver og passiver til aktieselskabet. Herefter opløses andelsselskabet uden likvidation. Andelshaverne får ombyttet deres andelsbeviser med aktier i det nye selskab.Ved vand- og spildevandsforsyninger, der er organiseret som interessentskaber efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 60, vil alle interessenter være omfattet af den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 h. Dette betyder, at et sådant interessentskab vil kunne omdannes til et aktieselskab ved anvendelse af den foreslåede nye bestemmelse i fusionsskattelovens § 14 l. Konsekvensen af, at omdannelsen gennemføres skattefrit efter reglerne i fusionsskattelovens kapitel 1, er, at omdannelsen kan ske med skattemæssig succession. Det betyder, at der ikke udløses skat i form af genvundne afskrivninger og kapitalgevinster i det indskydende selskab som følge af overdragelsen af selskabets aktiver og passiver. Uden skattemæssig succession ville overdragelsen udløse skat af eventuelle genvundne afskrivninger og kapitalgevinster i det indskydende selskab. Virkningen af successionen for det modtagende selskab fremgår af fusionsskattelovens § 8. I det modtagende selskab behandles aktiverne og passiverne, som om de var anskaffet af det modtagende selskab på de tidspunkter, hvor de er erhvervet af det indskydende selskab, og til de anskaffelsessummer, hvortil de er erhvervet af det indskydende selskab. Hvis det indskydende selskab har købt aktiverne i spekulationshensigt eller i næring, indtræder det modtagende selskab også i denne skattemæssige status. Tilsvarende betyder den skattemæssige succession, at ejerne ikke afståelsesbeskattes som følge af ombytningen til aktier i det nye selskab. I stedet behandles de aktier, som modtages i stedet for de ombyttede ejerandele, som om de var købt på samme tidspunkt og for samme pris som de ombyttede ejerandele. Hvis ejerandelene var erhvervet som led i næring anses de ombyttede aktier også for erhvervet som led i næring. Reglerne er nærmere beskrevet i fusionsskattelovens § 11. Det foreslås, at et skattemæssigt underskud fra indkomstår forud for omdannelsen kan fremføres og bruges i det nye aktieselskab. Det er en betingelse, at alle forsyningsselskabets aktiver og passiver overdrages til et aktieselskab, hvori forsyningsselskabet ejer alle aktierne. Aktieselskabet må ikke tidligere have drevet erhvervsmæssig virksomhed."<

Afgørelser

SKM2010.357.SR.

> Skatterådet bekræfter, at A I/S kan omdannes til et aktieselskab efter reglerne i fusionsskattelovens § 14l eller § 15c, stk. 5 med virkning fra 1. januar 2010.<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.