Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.2.2.1.3.8.4 Skadesløsbreve

Indhold

Dette afsnit beskriver skadesløsbreve og deres placering i rækken af prioriteter.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er et skadesløsbrev?
  • Skadesløsbrevets plads i rækken af prioriteter
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvad er et skadesløsbrev?

Et skadesløsbrev er et pantebrev, der udstedes til dækning af et løbende gældsmellemværende, fx en kassekredit eller en alskyldserklæring. Skadesløsbrevet skal dog indeholde oplysninger om et maksimumbeløb, for at det kan tinglyses. Se tinglysningsloven § 10, stk. 3, 2. pkt. om fast ejendom.

For skadesløsbreve med pant i andre aktiver gælder også et krav om maksimering. Se tinglysningsloven § 42e, stk. 2 (bilbogen), § 42k, stk. 2 (andelsboligbogen), og § 43b, stk. 2 (personbogen).

Skadesløsbreve bruges også ved pantsætning efter reglerne i tinglysningsloven § 47c om virksomhedspant og tinglysningsloven § 47d om fordringspant.

Skadesløsbrevets plads i rækken af prioriteter

Hvis skadesløsbrevet ikke befinder sig på sidstepladsen i rækken af prioriteter, kan ejeren af det aktiv, som skadesløsbrevet har stiftet pant i, disponere over den del af skadesløsbrevets pålydende, der ikke er udnyttet. Ejeren kan dog ikke disponere over det til anvisning som genstand for udlæg, fordi udlæg ikke kan besætte ledige pladser inde i prioritetsrækken.

Hvis skadesløsbrevet er tinglyst på sidstepladsen i prioritetsrækken, dvs. lige før pantefogedens udlæg, eller der efter tinglysningen af skadesløsbrevet er tinglyst yderligere hæftelser, der ved indbrud har placeret sig inden for skadesløsbrevets sikringsramme, så vil et udlæg ligesom ved ejerpantebreve foretage indbrud i sikringsrammen, hvis denne ikke er fuldt udnyttet.

Som ved ejerpantebreve skal der dog gives underretning til panthaveren for at hindre yderligere kreditgivning med sikkerhed i skadesløsbrevet. Dette gælder, hvad enten skadesløsbrevet giver pant i fast ejendom, løsøre, motorkøretøj, andel i andelsboligforening eller bruges til virksomheds- eller fordringspant.

Det fremgår derfor af bemærkningerne i lovforslag L 162 2004-2005, 2. samling, der ligger bag loven om virksomhedspant, at indbrudsmuligheden også foreligger ved skadesløsbreve, der stifter virksomheds- eller fordringspant. Virksomheds- eller fordringspanthavers kreditudvidelse kan derfor også hindres ved underretning.

Denne underretning skal også gives, hvis der eksisterer mellemkommende rettigheder, der er blevet tinglyst inden pantefogedens udlæg, fordi disse rettigheder kan have placeret sig inden for skadesløsbrevets sikringsramme ved indbrud. Udlægget vil placere sig på en eventuel uudnyttet del af skadesløsbrevet, fordi et udlæg placerer sig efter den sidst sikrede krone på udlægstidspunktet (tinglysningstidspunktet er ikke afgørende). Ved at give underretning vil udlægget blive beskyttet mod en ekstinktion (fortrængning) efter panthavers udvidelse af kreditten i god tro om indbrudsudlægget. Se også afsnit G.A.3.2.2.1.3.8.3 om ejerpantebreve, der ligner skadesløsbreve.

Et skadesløsbrev er ikke et omsætningsgældsbrev, og et udlæg risikerer derfor ikke som ved et ejerpantebrev at blive fortrængt ("ekstingveret") af en godtroende håndpanthaver. Se gældsbrevsloven § 14. Reglerne om digital tinglysning betyder dog, at ejerpantebreve underpantsættes.

Det følger af tinglysningsloven § 40, stk. 4, sidste pkt., om den prioritetsmæssige behandling af renter af en gæld med sikkerhed i et skadesløsbrev, at et skadesløsbrevs dækningsramme også dækker renter.

Eksempel

En mor havde afgivet kautionserklæring for sin søns skyld til et selskab, der tilhørte hende. Moren havde modtaget pant af sønnen i et tinglyst skadesløsbrev i sønnens ejendom til sikkerhed for sit eventuelle regreskrav i anledning af kautionserklæringen.

Ved en efterfølgende ejendomshandel erhvervede moren 80 % af sønnens ejendom, uden at der i den forbindelse blev taget skridt til, at skadesløsbrevet blev aflyst, hvad angik morens ideelle andel på 80 %. Senere foretog Skatteforvaltningen udlæg i sønnens ideelle andel på 20 % af ejendommen.

Landsretten udtalte, at ved et senere salg af hele ejendommen i fri handel skulle gælden fordeles i henhold til skadesløsbrevet, så morens krav under skadesløsbrevet, uanset den opståede konfusion, skulle belaste sønnens ideelle andel på 20 % og morens ideelle andel på 80 % forholdsmæssigt ved fordeling af salgsprovenuet. Højesteret tiltrådte landsrettens afgørelse i det væsentlige i henhold til de anførte grunde. Se SKM2006.734.HR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteret

SKM.2006.734.HR

Afgørelsen handler om fordeling af salgsprovenu, herunder renters stilling

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.