Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Skal en lønindeholdelse varsles?

G.A.3.1.2.4.1 Varsel om lønindeholdelse

Indhold

Når restanceinddrivelsesmyndigheden vil lønindeholde hos en skyldner, skal det varsles forinden. Dette afsnit beskriver, hvilke krav der stilles til et varsel om lønindeholdelse, samt i hvilke tilfælde restanceinddrivelsesmyndigheden kan iværksætte en lønindeholdelse uden at varsle skyldner.

Afsnittet indeholder:

 • Skriftligt varsel
 • Budgetskema
 • Retsvirkningerne af ikke korrekt varsel
 • Lønindeholdelse uden varsel
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit G.A.3.1.2.10 Særskilt lønindeholdelse, der beskriver, hvilke krav der stilles til et varsel om særskilt lønindeholdelse.

Skriftligt varsel

Restanceinddrivelsesmyndigheden skal skriftligt varsle skyldneren om, at der vil blive truffet afgørelse om lønindeholdelse. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 4.

Hvad skal varslet om almindelig lønindeholdelse indeholde?

Varslet skal oplyse om

 • skyldners betalingsevne efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsen § 10, stk. 1 (afdragsprocent på baggrund af tabeltrækket),
 • hvilken indkomst der er lagt til grund ved beregningen af betalingsevnen eller betalingsevnen efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 2.
 • den beregnede lønindeholdelsesprocent efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 3, 2. og 3. pkt. eller § 18, stk. 1, 1. og 2. pkt. (afdragsprocenten omregnet til lønindeholdelsesprocent),
 • en eventuel reduceret lønindeholdelsesprocent efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 1, 4., 5. og 6. pkt.

Herudover skal varslet indeholde:

 • Oplysning om, at restanceinddrivelsesmyndigheden efter fornyet varsel kan ændre lønindeholdelsesprocenten, hvis skyldners indkomstforhold ændrer sig før eller efter iværksættelsen af lønindeholdelsen.
 • Oplysning om, at skyldneren kan udfylde og indsende et budgetskema, og at oplysningerne vil indgå i vurderingen af, om lønindeholdelse kan gennemføres og med hvilken lønindeholdelsesprocent.
 • Oplysning om en frist på mindst 14 dage til indsendelse af budgetskemaet.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 4.

Bemærk

Restanceinddrivelsesmyndigheden skal også udsende varsel om lønindeholdelse, selvom der vil blive foretaget lønindeholdelse med en reduceret procent efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 3, 4. pkt. (ved overdækning af gælden inden for den første måned).

Budgetskema

Sammen med varslet om lønindeholdelse skal restanceinddrivelsesmyndigheden stille et budgetskema til rådighed for skyldneren.

Skyldneren skal have en frist på mindst 14 dage til at indsende budgetskemaet.

Oversigt over, hvordan restanceinddrivelsesmyndigheden forholder sig efter et varsel om lønindeholdelse

Skyldner indsender ikke budget

Hvis skyldner ikke indsender budgetskemaet, kan restanceinddrivelsesmyndigheden træffe en afgørelse om lønindeholdelse i overensstemmelse med oplysningerne i varslet, se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 5. Restanceinddrivelsesmyndigheden underretter straks skyldner om afgørelsen. Underretningen skal være skriftlig og angive gældens art og størrelse.

Skyldner indsender budget

Hvis skyldner indsender budgetskemaet, skal restanceinddrivelsesmyndigheden foretage en betalingsevnevurdering.

Se afsnit G.A.3.1.2.4.3 om betalingsevnevurdering.

Retsvirkningerne af ikke korrekt varsel

Reglerne om varsling af lønindeholdelse skal sikre, at skyldneren har mulighed for at komme med indsigelser, før restanceinddrivelsesmyndigheden træffer en afgørelse om lønindeholdelse over for skyldner. Reglen om varsel af lønindeholdelse er således en garantiforskrift, og manglende overholdelse heraf vil som udgangspunkt føre til, at afgørelsen om lønindeholdelse er ugyldig.

Landsskatteretten har udtalt, at restanceinddrivelsesmyndighedens bemærkning i et brev om, at hvis skyldner ikke reagerer på brevet, vil gælden uden yderligere varsel blive søgt inddrevet ved udlæg og/eller lønindeholdelse, ikke er et korrekt varsel om lønindeholdelse. Reglerne om varsling af lønindeholdelse har til formål at sikre skyldnerens mulighed for at gøre indsigelse, før indeholdelsen iværksættes. Afgørelsen om indeholdelse blev derfor anset for ugyldig, selv om restanceinddrivelsesmyndigheden efterfølgende havde nedsat lønindeholdelsesprocenten og tilbagebetalte det for meget indeholdte beløb. Se SKM2007.170.LSR.

Lønindeholdelse uden varsel

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan træffe afgørelse om lønindeholdelse uden forudgående varsel i 2 situationer:

 1. hvis skyldner ikke er tilmeldt folkeregisteret og ikke har oplyst en adresse, hvortil breve kan sendes, og samtidig er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, jf. gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 6.
 2. hvis skyldner i forvejen har gæld, der inddrives ved lønindeholdelse, jf. gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 8.

Ad b. Hvis skyldner i forvejen har gæld, der inddrives ved lønindeholdelse

Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden modtager gæld til inddrivelse, og skyldner i forvejen har gæld, der inddrives ved lønindeholdelse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden træffe afgørelse om lønindeholdelse for yderligere gæld under inddrivelse uden forudgående varsel (læg-i-halen afgørelse). Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der vurderer, hvornår der skal træffes en ny afgørelse om lønindeholdelse, jf.  gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 8, sidste pkt.

I forbindelse med en læg-i-halen afgørelse har restanceinddrivelsesmyndigheden mulighed for at foretage lønindeholdelse med den beregnede lønindeholdelsesprocent efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 3, 2. og 3. pkt. (tabeltrækket) eller kapitel 7 (budget) undtagen § 18, stk. 1, 4. pkt., selvom der er foretaget lønindeholdelse med en reduceret eller justeret lønindeholdelsesprocent efter § 13, stk. 3, 4. og 7. pkt. eller § 18, stk. 1, 4. pkt. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 8.

Hovedregel

Restanceinddrivelsesmyndigheden skal anvende samme indeholdelsesprocent

Det er en forudsætning for, at der kan træffes en læg-i-halen-afgørelse uden varsel, at der i den nye afgørelse om lønindeholdelse anvendes samme lønindeholdelsesprocent som i den første afgørelse, se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 8, 1. pkt.

Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden i forbindelse med en læg-i-halen afgørelse vil anvende en anden lønindeholdelsesprocent end den procent, der er fastsat i en tidligere afgørelse, og den ændrede afgørelse baseres på en vurdering af, at skyldners betalingsevne er forhøjet, skal restanceinddrivelsesmyndigheden først varsle dette over for skyldner, førend der kan træffes en afgørelse om lønindeholdelse.

Undtagelse

Hvis den første afgørelse om lønindeholdelse er foretaget med en reduceret eller justeret lønindeholdelsesprocent

Hovedreglen om, at restanceinddrivelsesmyndigheden skal benytte samme lønindeholdelsesprocent som i den første afgørelse, gælder ikke, hvis lønindeholdelsesprocenten i den første afgørelse om lønindeholdelse er foretaget med en reduceret eller justeret lønindeholdelsesprocent. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 8, 1. pkt.

Denne undtagelse til kravet om varsling skyldes, at restanceinddrivelsesmyndigheden i varslet til den første afgørelse om lønindeholdelse, som er foretaget med en reduceret lønindeholdelsesprocent, både har oplyst, hvilken lønindeholdelsesprocent lønindeholdelsen kunne gennemføres med efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 3, 2. og 3. pkt.(den beregnede lønindeholdelsesprocent), samt hvilken reduceret eller justeret lønindeholdelsesprocent der i stedet er blevet anvendt.

Hvis den nye afgørelse om lønindeholdelse skal træffes uden varsel, kan restanceinddrivelsesmyndigheden i den nye afgørelse anvende den fulde lønindeholdelsesprocent, som er angivet i varslet til den første afgørelse, eller den reducerede eller justerede lønindeholdelsesprocent, som er anvendt ved iværksættelse af den første afgørelse om lønindeholdelse.

Hvis den anden afgørelse om lønindeholdelse skal foretages med en reduceret eller justeret lønindeholdelsesprocent

Hovedreglen om, at restanceinddrivelsesmyndigheden skal benytte samme lønindeholdelsesprocent som i den første afgørelse, gælder ikke, hvis restanceinddrivelsesmyndigheden ønsker, at lønindeholdelsesprocenten i den anden, efterfølgende afgørelse skal foretages med en reduceret eller justeret lønindeholdelsesprocent. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 8.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2007.170.LSR

Lønindeholdelse var ikke korrekt varslet. Reglerne om varsling af lønindeholdelse har til formål at sikre skyldnerens mulighed for at gøre indsigelse, før indeholdelsen iværksættes. Afgørelsen om indeholdelse ansås derfor for ugyldig, selv om restanceinddrivelsesmyndigheden efterfølgende nedsatte lønindeholdelsesprocenten og tilbagebetalte det for meget indeholdte beløb.

På baggrund af afgørelsen er det Gældsstyrelsens opfattelse, at korrekt varsel er en gyldighedsbetingelse for afgørelser om lønindeholdelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.