Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.2.2.6 Indsigelser over manglende rykkerprocedure og underretning

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af skyldners mulighed for at gøre indsigelse over, at en fordring, den 1. juli 2020 hos restanceinddrivelsesmyndigheden, er registreret som værende under inddrivelse, når indsigelsen udspringer af, at fordringshaver ikke har gennemført sædvanlig rykkerprocedure eller underrettet om, at fordringen ville blive overdraget til inddrivelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Baggrund for reglen
  • Betingelser for at gøre indsigelse

Regelgrundlag

Ved lov nr. 814 af 9. juni 2020 er der i gældsinddrivelseslovens § 18 i indsat en bestemmelse, hvorefter fordringer, der har været under opkrævning, og som den 1. juli 2020 hos restanceinddrivelsesmyndigheden er registreret som værende under inddrivelse, senest denne dato er under inddrivelse, se § 1, nr. 25 i lov nr. 814 af 9. juni 2020.

Ved bestemmelsen indsættes en mulighed for, at skyldner kan indgive indsigelser, der udspringer af manglende gennemførelse af sædvanlig rykkerprocedure eller underretning, se § 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt., i gældsinddrivelsesloven som affattet ved lov nr. 1333 af 19. december 2008, dog ikke eventuelle forældelsesindsigelser.

For fordringer, der har været under opkrævning, og som den 1. juli 2020 hos restanceinddrivelsesmyndigheden er registreret som værende under inddrivelsen lægger Restanceinddrivelsesmyndigheden til grund, at fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, har gennemført sædvanlig rykkerprocedure og foretaget underretning, se § 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt., i gældsinddrivelsesloven som affattet ved lov nr. 1333 af 19. december 2008, medmindre restanceinddrivelsesmyndigheden for den konkrete fordring konstaterer, at fordringshaveren ikke har gjort dette.

Indsigelsen kan omhandle inddrivelsesrenter og inddrivelsesskridt samt tidligere indbetalinger, der er anvendt til dækning af fordringen.

Hvis en fordring er overdraget til inddrivelse uden gennemførelse af sædvanlig rykkerprocedure eller tilstrækkelig underretning, tager restanceinddrivelsesmyndigheden stilling til, hvilken betydning dette vil have for pålagte inddrivelsesrenter, foretagne inddrivelsesskridt, og foretagne indbetalinger, der er anvendt til dækning af fordringen.

Baggrund for reglen

Ved lov nr. 814 af 9. juni 2020 er der samtidig sket en lempelse af krav om gennemførsel af sædvanlig rykkerprocedure og underretning ved overdragelse af fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden, se gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3 og 4. Fordringshaver skal kun gennemføre sædvanlig rykkerprocedure og underrette om fordringens overdragelse til inddrivelse, hvis det er muligt.

Herudover er det tilføjet, at det ikke er en forudsætning for fordringens overdragelse til restanceinddrivelsesmyndigheden, at fordringshaver har gennemført sædvanlig rykkerprocedure, medmindre andet følger af anden lovgivning, eller underrettet om fordringens overdragelse til inddrivelse. Se § 1, nr. 1 og nr. 2 i lov nr. 814 af 9. juni 2020. Ændringen gælder for fordringer, der modtages til inddrivelse den 1. juli 2020 eller senere, se § 5 i lov nr. 814 af 9. juni 2020.

For fordringer der er under inddrivelse efter den 1. juli 2020, er det således ikke en betingelse for at anse en fordring for at være under inddrivelse, at der forinden er gennemført sædvanlig rykkerprocedure eller foretaget underretning om, at fordringen overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden. Det kan dog i anden lovgivning være forudsat, at der forinden fordringen overdrages til inddrivelse, skal være gennemført sædvanlig rykkerprocedure.

Bestemmelsen er indsat for at afklare den ikke entydige praksis området. I Landsskatterettens afgørelse SKM 2010.680.LSR, fremgår det at § 2, stk. 4, 1. pkt., i gældsinddrivelsesloven som affattet ved lov nr. 1333 af 19. december 2008, måtte anses for at være en ordensforskrift, hvorfor inddrivelsesskridt kunne foretages, uanset at der ikke var sket underretning.

Modsat blev det i Landsskatteretsafgørelsen SKM2017.661.LSR og en kendelse af 27. april 2018 fra Fogedretten i Svendborg, angivet at manglende underretning medførte, at henholdsvis inddrivelsesrenter og udlæg skulle ophæves. Derved blev der skabt tvivl om, hvorvidt betingelserne om gennemførsel af sædvanlig rykkerprocedure og foretagelse af underretning alene er udtryk for ordensforskrifter, der ikke er en forudsætning for at overdrage fordringer til inddrivelsen.

Med bestemmelsen vil det for fordringer, der er under inddrivelse efter den 1. juli 2020 ikke være gyldighedsbetingelser, for at fordringer kan overdrages til inddrivelse, at der forudgående er gennemført sædvanlig rykkerprocedure og underrettet.

Se også afsnit A.D.2.2 Opgaver og kompetencer i forbindelse med opkrævningsarbejdet

Bemærk

Skyldnerens indsigelse om, at en fordring er forældet efter § 18 a, stk. 10 er ikke omfattet af gældsinddrivelseslovens § 18 i.

Se afsnit G.A.2.2.1 Lovgrundlag for klager

Betingelser for indsigelsen

Indsigelsen skal være skriftlig og være modtaget senest den 1. januar 2021 hos restanceinddrivelsesmyndigheden Se gældsinddrivelseslovens § 18 i, 2. punktum.

Der kan ses bort fra en fristoverskridelse, hvis særlige omstændigheder taler herfor, det kan fx være hospitalsindlæggelse, som kan dokumenteres.

I forbindelse med indgivelse af en indsigelse skal skyldneren betale et gebyr på 500 kr. til restanceinddrivelsesmyndigheden.

Betales gebyret ikke senest 10 dage efter indsigelsen er indgivet, afviser restanceinddrivelsesmyndigheden indsigelsen. Se gældsinddrivelseslovens § 18 i, 4. punktum.

Gebyret tilbagebetales, hvis skyldner får helt eller delvis medhold i indsigelsen, eller hvis indsigelsen afvises. Se gældsinddrivelseslovens § 18 i, 5. punktum.

På Gældsstyrelsens hjemmeside er offentliggjort en oversigt over, hvilke typer af fordringer, der mistænkes for at kunne være overdraget til inddrivelse uden gennemførelse af sædvanlig rykkerprocedure og/eller foretagelse af underretning.

Bemærk

Restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelse af indsigelserne kan indbringes for Landsskatteretten eller domstolene. Se afsnit G.A.2.2.1 Lovgrundlag for klager.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.