Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.G.3.2.1 Nettoopgørelse (PAL § 14)

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne i det såkaldte nettoopgørelsesprincip.

Afsnittet indeholder:

  • Regel (PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 14, stk. 1)
  • Opgørelse af beskatningsgrundlaget (PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 14, stk. 2 og 4)
  • Fradrag for skat betalt til et andet land end Danmark eller skat betalt til Færøerne eller Grønland (PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 14, stk. 3)
  • Valg af nettoopgørelsesprincippet er bindende (PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 14, stk. 5).

Regel (PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 14, stk. 1)

Skattepligtige efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 2, nr. 1-9, kan opgøre det PAL-skattepligtige afkast af en andel i en juridisk person som summen af udlodningerne fra andelen og gevinst og tab på andelen.

Se afsnit C.G.1.2 Skattepligtige pensionsinstitutter (PAL § 1, stk. 2) om hvem der er omfattet af PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 2, nr. 1-9.

Betingelser for at anvende nettoopgørelsesprincippet

Det er en betingelse,

a) at den juridiske person efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt og

b) at den PAL-skattepligtige ikke på noget tidspunkt i indkomståret er koncernforbundet med den juridiske person, jævnfør § 5 a i lov om finansiel virksomhed.

Ad a)

Ved skattemæssigt transparente enheder forstås juridiske personer, der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt. Det vil sige, at interessentskaber, kommanditselskaber, partnerskaber og lignende selskaber bliver anset for at være skattemæssige transparente enheder.

Ad b)

Det er uden betydning, om pensionsinstituttet har været koncernforbundet med den skattetransparente juridiske person før det indkomstår, hvor pensionsinstituttet vælger nettoopgørelse.

Er betingelsen på et tidspunkt ikke længere opfyldt, vil pensionsinstituttet være afskåret fra at anvende nettoopgørelsesprincippet på denne investering igen, selvom pensionsinstituttet på et senere tidspunkt ikke længere er koncernforbundet med den skattetransparente juridiske person.

Kontoførende investeringsforening

Pensionsinstituttet kan ligeledes vælge nettoopgørelsesprincippet, hvis investeringen sker via en kontoførende investeringsforening, jævnfør § 2 i lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger.

Et pensionsinstitut, der ejer en kontoførende investeringsforening 100 pct., kan anvende nettoopgørelsesprincippet for en investering i en skattetransparent juridisk person, hvis investeringen foretages gennem den kontoførende investeringsforening.

Det er en betingelse, at pensionsinstituttet direkte eller indirekte, herunder via den kontoførende investeringsforening, ikke på noget tidspunkt i indkomståret er koncernforbundet med den skattetransparente juridiske person. Det vil sige, at koncernbetingelsen ikke kan omgås ved at indskyde en kontoførende investeringsforening.

Opgørelse af beskatningsgrundlaget (PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 14, stk. 2 og 4)

Gevinst og tab på en andel skal gøres op som forskellen mellem værdien af andelen ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse (lagerprincippet).

Køb af andel i indkomståret

Ved køb af andelen i løbet af indkomståret skal gevinst og tab gøres op som forskellen mellem værdien af andelen ved indkomstårets udløb og andelens anskaffelsessum.

Salg af andel i indkomståret

Er andelen afstået i indkomståret, skal gevinst og tab gøres op som forskellen mellem andelens afståelsessum og andelens værdi ved indkomstårets begyndelse.

Både køb og salg i indkomståret

Er andelen erhvervet og afstået i samme indkomstår, skal gevinst og tab gøres op som forskellen mellem andelens afståelsessum og anskaffelsessum.

Regulering af beskatningsgrundlaget

Beskatningsgrundlaget

  • nedsættes med en forholdsmæssig del af den værdistigning på andelen i den juridiske person, der modsvarer den PAL-skattepligtiges ikke-fradragsberettigede udgifter, fordi de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og den juridiske person.
  • tillægges en forholdsmæssig del af det fald i værdien af andelen i den juridiske person, der modsvarer den PAL-skattepligtiges skattefrie indtægter, fordi de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og den juridiske person.
  • tillægges en forholdsmæssig del af den juridiske persons tab på fordringer på selskaber, der er koncernforbundne med den skattepligtige, jævnfør KGL (kursgevinstloven) § 4, stk. 2.

>Regulering af beskatningsgrundlaget: Ligningslovens § 5 H 

Med virkning fra 1. juli 2021 er der indført en ny bestemmelse i ligningslovens § 5 H, som også gælder for alle PAL-skattepligtige omfattet af PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1.

Bemærk at virksomheder, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, men som er undtaget fra selskabsskattepligt efter selskabsskattelovens § 3, også er omfattet af bestemmelsen. Det indebærer, at betalinger omfattet af bestemmelsen ikke vil kunne påvirke (medregnes ved) opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven for f.eks. pensionskasser, LD, ATP og arbejdsmarkedsrelaterede livforsikringsaktieselskaber, der er undtaget for selskabsskattepligten efter selskabsskattelovens § 3, men som er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2. 

Bestemmelsen indebærer, at betalinger hverken vil kunne fratrækkes som driftsomkostninger, afskrives eller indgå som anskaffelsessummer i de tilfælde, hvor der skal foretages en avanceopgørelse med virkning for opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningslovens § 14, når modtageren af betalingen er skattemæssigt hjemmehørende eller registreret i et af 11 af de i alt 12 lande, der aktuelt er optaget på EU’s sortliste over skattely som nævnt i ligningslovens § 5 H, stk. 2, og den pågældende betalingsmodtager desuden er interesseforbundet med den skattepligtige. Se forarbejderne til lov nr. 788 af 4. maj 2021. Se også afsnit C.D.2.4.8. <

Eksempel

Et pensionsinstitut ejer i begyndelsen af året en andel på 10 procent i kommanditselskabet. 1. juli køber pensionsinstituttet yderligere 5 procent, så den samlede andel kommer op på 15 procent i de sidste 6 måneder. Den del af årets værdiændring af andelen, som pensionsinstituttet skal medregne som investeringens skattepligtige afkast, beregnes som 10 procent af værdiændringen af kommanditselskabet i 12 måneder plus forskellen mellem 5 procent af værdien ved årets udløb af kommanditselskabet og anskaffelsessummen for de 5 procent.

Hvis eksempelvis

  • værdien ved årets begyndelse af hele den kommanditselskabet er 100,
  • værdien ved årets udløb af hele kommanditselskabet er 130, og
  • købsprisen for 5 procent af kommanditselskabet den 1. juli i samme år er 6.

Gevinst eller tab på pensionsinstituttets andel af kommanditselskabet udregnes således:

Gevinst på andel ejet hele året               (10 procent af (130-100))=          3,0

Gevinst på andel anskaffet i årets løb     ((5 procent af 130) - 6)=              0,5

Samlet gevinst                                                                                   3,5

Fradrag for skat betalt til et andet land end Danmark eller betalt til Færøerne eller Grønland (PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 14, stk. 3)

Den skattepligtige kan fradrage skat betalt til et andet land end Danmark eller betalt til Færøerne eller Grønland i skat efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20, hvis skatten er tillagt beskatningsgrundlaget efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 14, stk. 1.

Det er en betingelse, at den skattepligtige opgør en skat til fradrag efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20 for samtlige indkomster fra samme land.

Valg af nettoopgørelsesprincippet er bindende (PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 14, stk. 5)

Vælger den skattepligtige at gøre det skattepligtige afkast af en andel i en juridisk person op efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 14, er dette valg bindende for den skattepligtige, så længe opsparingen er anbragt i andelen.

Betingelsen efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 14, stk. 1, 2 pkt.

Hvis den skattepligtige bliver koncernforbundet med den juridiske person, skal den skattepligtige opgøre det skattepligtige afkast heraf efter de almindelige regler, og den skattepligtige kan ikke på et senere tidspunkt vælge nettoopgørelsesprincippet, selvom den skattepligtige ikke længere er koncernforbundet med den juridiske person, jævnfør § 5 i lov om finansiel virksomhed, ikke længere er opfyldt.

Hvornår skal valget foretages?

Valget af nettoopgørelsesprincippet skal foretages senest ved indlevering af den endelige opgørelse over beskatningsgrundlaget med videre.

Se også

Om nettoopgørelsesprincippet, se også bemærkningerne til § 1, nr. 1 i  L18 af 5. oktober 2005.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.