Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.G.2.3.2.1.1 Forsikringens depot (PAL § 4, stk. 1 og 2)

Regel

Det skattepligtige afkast af ordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde, der er omfattet af PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 1 og 4, opgøres som forskellen mellem

  • værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang (ultimodepotet), korrigeret efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 4, stk. 3 og
  • værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse (primodepotet), korrigeret efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 4, stk. 4.

Se også afsnit

  • C.G.2.3.1 om beskatningsgrundlaget for ordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde
  • C.G.2.3.2.1.2 om korrektion af depotet ved indkomstårets begyndelse og udgang.

Forsikringens depot svarer som udgangspunkt til den retrospektive hensættelse. Depotet opgøres som:
+       indbetalte forsikringspræmier
+       overførsler fra særlige bonushensættelser
÷       omkostnings- og risikopræmie, herunder negativ bonus, der vedrører disse elementer
÷       gebyrer
+       rente i henhold til aftalen
+       omkostnings-, risiko- og rentebonus
+/÷    hensættelsesforøgelse og -nedsættelse i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden
÷       eventuelle forsikringsudbetalinger.

Se PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 4, stk. 2.

Bonus stammer fra overskuddet på rente- risiko- og omkostningselementerne. Omkostnings- og risikopræmie er de aftalte risiko- og omkostningspræmier, der skal være fastsat betryggende i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed (lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017) og lov om tilsyn med firmapensionskasser (lovbekendtgørelse nr. 953 af 14. august 2015).

Depotet er grundlag for udbetaling fra forsikringen og danner udgangspunkt for beregning af genkøbsværdien (hvis der er adgang hertil). Depotet er i den forstand udtryk for størrelsen af det retskrav, som forsikringstageren/pensionskassemedlemmet har mod selskabet. Retskravet følger dog i sidste ende af det aftalegrundlag, der gælder for pensionsordningen vedrørende udbetaling af bestemte ydelser ved en begivenheds indtræden, fx opnået pensionsalder, pådragen invaliditetsgrad og genkøb med videre.

Forsikringer, der indeholder ydelser med ret til løbende invalidepension og/eller præmiefritagelse, kan behandles, som om forsikringsbegivenheden ikke er indtruffet. For disse forsikringer kan der således ses bort fra forøgelsen af hensættelsen, når depot gøres op.  Se afsnit C.G.2.3.2.3 Særlige forhold for forsikringer med ret til løbende invalidepension eller præmiefritagelse (PAL § 4, stk. 6) om særlige forhold for forsikringer med ret til løbende invalidepension eller præmiefritagelse. Forsikringens primo- og ultimodepot skal korrigeres efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 4, stk. 3 og 4. Se afsnit C.G.2.3.2.1.2 Korrektion af depotet ved indkomstårets begyndelse og udgang (PAL § 4, stk. 3 og 4) om korrektion af depotet ved indkomstårets begyndelse og udgang.

Baggrund

Formålet med PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 4 er, at hele forrentningen af den skattepligtiges depot bliver beskattet. I normalsituationen vil forrentningen stamme fra den del af livsforsikringsselskabet formueafkast, der tilkommer forsikringsbestanden.

Bestemmelsen medfører, at de pensionsberettigede i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde efter korrektioner beskattes af tilvækst på depotet, der kan henføres til tilskrivning af rente i henhold til aftalen og rente-, risiko- og omkostningsbonus. I de tilfælde, hvor det kan dokumenteres, at bonus skyldes overskud på risiko- og omkostningselementerne, bliver pensionsberettigede dog kun beskattet af den aftalte rente og rentebonus.

Forskellen på beskatningen af traditionelle forsikrings- og pensionskasseprodukter og beskatningen af unit-linked ordninger fremgår af bemærkningerne til PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 4, stk. 3, nr. 11 i L10 af 28. november 2007:

"I traditionelle livsforsikrings-/pensionskasseprodukter udredes rente i henhold til aftalen forlods af livsforsikringsselskabets formueafkast. Rentebonus tilføres forsikringsbestanden/pensionskassemedlemmerne i år med et højt investeringsafkast - enten direkte til livsforsikringshensættelserne/pensionshensættelserne eller til selskabets ufordelte hensættelser. I den forstand er renten i henhold til aftalen og rentebonus udtryk for forsikringstagerens/pensionskassemedlemmets andel af livsforsikringsselskabets/pensionskassens samlede formueafkast og dermed formueafkastet af den pågældendes pensionsopsparing.

Unit-linked ordninger er sædvanligvis tegnet uden garanti af nogen art og forrentningen afhænger af afkastet af de bagvedliggende puljeaktiver. Normalt tilskrives hele årets afkast - positivt eller negativt - til depotet. Andet kan dog aftales; eksempelvis en tidsmæssig udjævning af afkastet. En til ordningen knyttet garanti vil typisk have karakter af en udbetalingsgaranti, hvilket vil sige, at garantierne afregnes på pensionstidspunktet. Er der til en unit-linked ordning tilknyttet en garanti, beskattes tilvæksten på depotet, der kan henføres til garantiens aktualisering. Garantiens aktualisering anses som tilskrivning af rente i henhold til aftalen, der forhøjer ultimodepotet".

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKM-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2014.238.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at LIV DK ved opgørelsen af PAL-beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4 eller § 4a, for de individuelle depoter efter eksternaliseringen, ved beregningen af afkast og depotværdier, kunne anvende Solvens II-principperne og herunder månedsvist benytte Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve.

Den danske filial - LIV DK - skal som filial i Danmark efter det oplyste opfylde danske og franske myndighedskrav. LIV opgør pensionsforpligtelserne i LIV DK i overensstemmelse med de kommende internationale Solvens II-principper, konkret beregnet på baggrund af Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve.

At LIV i relation til pensionsforpligtelserne i LIV DK, i visse situationer, skal anvende de franske regnskabsregler (GAAP-regler) ved den samlede regnskabsrapportering i Frankrig, kunne ikke begrunde en tvungen anvendelse af de franske GAAP-regler ved opgørelsen af PAL-beskatningsgrundlaget.

Vedrører samme spørger som i SKM2012.645.SR

Der er derfor tale om en konkret afgørelse vedrørende tilsagnsordninger som overdrages fra en firmapensionskasse til et livsforsikringsselskab.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.