Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.E.3.3.4.3.4.1 Generelt om begrænsning i udlodning med succession i aktier

Indhold

Dette afsnit beskriver begrænsninger i udlodning med succession i aktier.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Skema - aktier mv. med mulighed for succession eller med tvungen beskatning i dødsboet
 • Undtagelse.

Se afsnit C.E.14 Definitioner og forklaringer om definition af udlodning og succession.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter skiftede dødsboer, hvor skiftet sker i forbindelse med dødsfaldet, og hvor dødsboet ikke er skattefritaget efter DBSL (dødsboskatteloven) § 6.

Se afsnit C.E.3.1.5 Hvornår er et dødsbo skattefritaget? om, hvornår et dødsbo er skattefritaget.

Hovedregel

Dødsboet skal som hovedregel beskattes af fortjeneste ved udlodning af aktier. Det betyder, at succession er udelukket.

Det gælder i følgende tilfælde:

 1. Når hver enkelt udlodning til den enkelte udlodningsmodtager udgør under én procent af aktiekapitalen mv. i det pågældende selskab. Se DBSL (dødsboskatteloven) § 29, stk. 3, x5x. pkt.
 2. >Når aktierne mv. er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 12 og 22, og selskabets virksomhed i overvejende grad består i passiv kapitalanbringelse. Se DBSL (dødsboskatteloven) § 29, stk. 3, 1. pkt., og afsnit C.E.3.3.4.3.4.2 Hvordan opgøres, om et selskab er omfattet af pengetankreglen?.<
 3. >Når aktier mv. er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 19 B og § 19 C. Se DBSL (dødsboskatteloven) § 29, stk. 4.<

Ad a. Den enkelte udlodning udgør under én procent af aktiekapitalen mv. i det pågældende selskab

Reglen gælder, uanset om udlodningen vedrører aktier, der er optaget til handel på reguleret marked, eller aktier der ikke er.

>Ad b. Selskabets virksomhed består i overvejende grad i passiv kapitalanbringelse (pengetank).<

Aktier mv. i selskaber, der er omfattet af den såkaldte pengetankregel, kan ikke udloddes med succession i fortjenesten, da fortjenesten altid skal beskattes i dødsboet. Se afsnit C.E.3.3.4.3.4.2 Hvordan opgøres, om et selskab er omfattet af pengetankreglen? om, hvordan det gøres op, om et selskab er omfattet af pengetankreglen.

Ad c. Aktier mv. er omfattet af ABL §§ 19 B og 19 C 

Det drejer sig om aktier og investeringsforeningsbeviser udstedt af et investeringsselskab.

Skema - aktier mv. med mulighed for succession eller med tvungen beskatning i dødsboet

Dette skema viser, hvilke aktier mv. der kan udloddes med succession i fortjeneste, og hvilke aktier der skal ske tvungen beskatning af fortjenesten i dødsboets indkomst.

Succession kan ske i fortjeneste, når...

Tvungen beskatning i dødsboet, når...

>aktierne mv. er næringsaktier, selv om udlodning udgør mindre end én procent af selskabets aktiekapital<

>udlodning til den enkelte modtager udgør én procent eller mere af selskabets aktiekapital, og aktierne mv. er i selskaber, der udøver næring ved køb og salg af værdipapirer eller finansieringsvirksomhed, og selskabet er omfattet af lov om finansiel virksomhed eller tilsvarende for udenlandske selskaber.<

>aktierne mv. er omfattet af ABL §§ 19 B og 19 C (aktier og investeringsbeviser udstedt af investeringsselskab)<

>udlodning til den enkelte modtager udgør én procent eller mere af selskabets aktiekapital, og aktierne mv. ikke er omfattet af pengetankreglen<

>aktierne mv. er omfattet af ABL §§ 19 B og 19 C (aktier og investeringsbeviser udstedt af investeringsselskab)<

Se også

Se xogsåx afsnit

 • C.E.3.3.4.3.4.2 om hvordan det gøres op, om et selskab er omfattet af pengetankreglen
 • C.E.3.4.3.4 om udlodning til nære slægtninge mv.
 • C.E.3.4.3.5 om udlodning til modtagere, der ikke er nære slægtninge mv.
 • C.E.3.4.3.6 om udlodningsmodtager, der ikke er hjemmehørende i Danmark.

Undtagelse

Hovedreglen om tvungen beskatning i dødsboet af fortjeneste på aktier gælder ikke ved udlodning til den længstlevende ægtefælle. Se DBSL (dødsboskatteloven) § 29, stk. 5.

>Hovedreglen om beskatning af aktier gælder ikke for aktier

 • i selskaber, når afdødes aktier er næringsaktier
 • i selskaber, der ikke er omfattet af pengetankreglen, når udlodningen til den enkelte modtager ikke udgør mindre end 1 pct. af aktiekapitalen i det pågældende selskab m.v.
 • i selskaber, der udøver næring ved køb og salg af værdipapirer eller finansieringsvirksomhed, og selskabet er omfattet af lov om finansiel virksomhed eller tilsvarende for udenlandske selskaber, når udlodningen til den enkelte modtager ikke udgør mindre end 1 pct. af aktiekapitalen i det pågældende selskab m.v.

Se

 • DBSL (dødsboskatteloven) § 29, stk. 1, 2. pkt., når det drejer sig om, at afdødes aktier er næringsaktier
 • DBSL (dødsboskatteloven) § 29, stk. 3, 1. pkt., når det drejer sig aktier i selskaber, der ikke er omfattet af pengetankreglen
 • DBSL (dødsboskatteloven) § 29, stk. 3, 2. pkt., når det drejer sig om aktier i selskaber, der udøver næring ved køb og salg af værdipapirer eller finansieringsvirksomhed, og selskabet er omfattet af lov om finansiel virksomhed eller tilsvarende for udenlandske selskaber

<

Se også

Se SKM2003.513.LR om successionsmulighed for aktier i selskab, der drev næringsvirksomhed med køb og salg af værdipapirer eller finansieringsvirksomhed.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.