Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.8.8.5.1 Beskatningsgrundlag og beregning af skattepligtig indkomst efter tonnageskatteordningen

Indhold

Dette afsnit handler om opgørelsen af skalaindkomsten, der danner grundlag for at beregne den skattepligtige indkomst.

Afsnittet indeholder:

  • Introduktion
  • Beregning af skalaindkomsten
  • Om fradrag
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Introduktion

Rederier, som ønsker at anvende tonnageskatteordningen, skal opgøre tonnagebeskattet indkomst og almindeligt beskattet indkomst hver for sig. Se TSL § 9.

Den del af et rederiselskabs indkomst, der ikke kan henføres til tonnagebeskatning, beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler.

For den del af indkomsten, der kan tonnagebeskattes, erstattes den almindelige indkomst af den beskatning af en beregnet skalaindkomst (tonnageindkomst). Se TSL § 15, stk. 1.

I sagen SKM2014.103.LSR drev et selskab rederivirksomhed med både ejede og lejede skibe. Alle skibene og indkomsten i forbindelse med rederivirksomhed var omfattet af tonnageordningen. På grund af størrelsen af bruttotonnagen fra lejede skibe skulle indtægt fra den overskydende del af den lejede tonnage beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler. Dette medførte ikke, at der var skibe, der udelukkende blev beskattet efter henholdsvis tonnageskattelovens og den almindelige skattelovgivnings regler. Derimod skulle en forholdsmæssig andel af årets samlede bruttoindtjening beskattes efter de almindelige skatteregler, samtidig med at der for hvert enkelt skib skulle opgøres en skattepligtig tonnageindkomst efter TSL § 15, stk. 1.

Den praksis er ændret ved SKM2015.295.SKAT, da Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i Østre Landsret over for et tonnagebeskattet rederis påstand om, at nedsætte rederiets skattepligtige tonnageindkomst, for så vidt angår den del, der vedrører den overskydende bruttotonnage for indlejede skibe efter tonnageskattelovens § 7, stk. 1, idet rederiet ikke havde overholdt 1:4 forholdet i bestemmelsen.

Den nye praksis, som følge af, at der blev taget til bekræftende genmæle i sagen er, at tonnageindkomsten opgjort efter tonnageskattelovens § 15, stk. 1, skal nedsættes i forhold til en overskydende tonnage opgjort efter tonnageskattelovens § 7.

Hvis der fx sker beskatning af 50 % af bruttoindtjeningen i almindelig indkomst, jf. tonnageskattelovens § 7, skal skalaindkomsten opgjort efter tonnageskattelovens § 15, stk. 1, tilsvarende nedsættes med 50 %.

Den ændrede praksis betyder, at tonnagebeskattede rederier, der mener, at være omfattet af styresignalet, kan anmode om genoptagelse fra og med indkomståret 2008. Fristen for at anmode om genoptagelse er seks måneder begyndende fra 6. maj 2015, hvor SKATs styresignal blev offentliggjort. 

Ved lov nr. 1583 af 27. december 2019 er TSL § 15, stk. 5 indsat, hvorefter tonnageindkomsten nedsættes, hvis der skal ske beskatning efter skattelovgivningens almindelige regler af en andel af den samlede positive bruttoindtjening i medfør af TSL §§ 6, stk. 3, 6 b eller 7, stk. 1. Bestemmelsen omhandler således nedsættelse af skalaindkomsten (tonnageindkomsten) i tilfælde, hvor krav vedrørende bareboat udlejning, flagkrav eller 1:4 krav ved indlejet tonnage ikke er overholdt. Ændringen har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2020 eller senere. 

Det betyder, at der i tilfælde, hvor en del af et rederis bruttoindtjening ved rederivirksomheden skal beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler, skal ske en tilsvarende reduktion af skalaindkomsten. Dette skal forhindre, at samme indtægt reelt beskattes to gange.

Der vil ikke skulle ske en reduktion af skalaindkomsten i tilfælde, hvor en del af et rederis positive bruttoindtjening skal beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler som følge af, at begrænsningen i adgangen til at henføre indkomst ved tilknyttet virksomhed til beskatning under tonnageskatteordningen, jf. TSL § 10. Det skyldes, at der i dette tilfælde ikke vil ske en dobbelt beskatning af samme indtægt, da der ikke beregnes skalaindkomst vedrørende indkomst fra tilknyttet virksomhed.

Beregning af skalaindkomsten

Grundlaget for beskatning af den del af indkomsten i et rederi, der kan beskattes efter tonnageskatteordningen, er ikke indtægt minus udgift, men derimod størrelsen af den tonnage, som er omfattet af ordningen.

For skibe mv. der er omfattet af tonnageskatteordningen, opgøres den skattepligtige indkomst på grundlag af nettotonnagen.

Den skattepligtige indkomst udgør for hvert skib følgende grundbeløb pr. 100 nettoton (NT) pr. påbegyndt døgn, uanset om skibet er i drift eller ej:

Grundbeløbene udgør (2010 niveau):

  1. Til og med 1.000 NT - 8,97 kr. pr. 100 NT
  2. Fra 1.001 NT til og med 10.000 NT - 6,44 kr. pr. 100 NT
  3. Fra 10.001 NT til og med 25.000 NT - 3,85 kr. pr. 100 NT
  4. Mere end 25.000 NT - 2,53 kr. pr. 100 NT.

Satserne bliver reguleret årligt efter PSL (personskatteloven) § 20. Se satserne for 2019 og 2020. Denne årlige regulering blev indsat ved lov nr. 924 af 18. september 2012. Det beløb, der fremkommer ved at anvende denne skala, udgør rederiets skattepligtige indkomst af den del af rederiets virksomhed, der er omfattet af tonnageskatteordningen.

Denne indkomst beskattes med den til enhver tid gældende selskabsskattesats i SEL (selskabsskatteloven) § 17, stk. 1 (indkomståret 2020: 22 pct.).

Eksempel

Eksemplet viser en beregning af den skattepligtige indkomst og skatten heraf for et skib på 1.200 nettoton (NT).

Til og med 1.000 NT - 7,8 kr. pr. 100 NT:

1.000/100 x 8,97 kr. i 365 dage

32.740 kr.

Fra 1.001 NT til og med 1.200 NT - 5,6 kr. pr. 100 NT:

200/100 x 6,44 kr. i 365 dage

4.701 kr.

I alt skattepligtig indkomst

 

37.441 kr.

 

 

 

Heraf betales selskabsskat med 25 pct.:

25 pct. x 37.400 kr.

9.350 kr.

Eksempel

Eksemplet viser en beregning af den skattepligtige indkomst og skatten heraf for et skib på 8.900 nettoton (NT).

Til og med 1.000 NT - 7,8 kr. pr. 100 NT:

1.000/100 x 8,97 kr. i 365 dage

32.740 kr.

 

Fra 1.001 NT til og med 8.900 NT - 5,6 kr. pr. 100 NT:

7900/100 x 6,44 kr. i 365 dage

185.697 kr.

I alt skattepligtig indkomst

 

218.400 kr.

 

 

 

Heraf betales selskabsskat med 25 pct.:

25 pct. x 218.400 kr.

54.600 kr.

Om fradrag

Der kan ikke foretages fradrag for driftsudgifter eller afskrivninger i den indkomst, der opgøres på grundlag af anvendt tonnage. Se TSL § 15, stk. 2.

Er der tale om udgifter, der både vedrører den virksomhed, der beskattes efter denne lov, og anden virksomhed, fordeles udgifterne forholdsmæssigt efter den samlede bruttoindtjening før afskrivninger og finansielle poster opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler.

Dette gælder eksempelvis udgifter til ledelse og administration. Se TSL § 15, stk. 3.

Se afsnit C.D.8.8.6 Beskatning af avancer og genvundne afskrivninger om beskatning af avancer og genvundne afskrivninger ved afhændelse af skibe eller andre aktiver omfattet af tonnageskatteordningen.

Der kan ikke foretages afskrivninger på ruterettidigheder efter afgørelsen i SKM2009.734.LSR.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal rederier, som ønsker at anvende tonnageskatteordningen, opfylde en række krav vedrørende afgrænsningen af den indkomst, der kan tonnagebeskattes.

Se også

Se afsnit C.D.8.8.5.2 Anvendelse af armslængdeprincippet om anvendelse af armslængdeprincippet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2014.103.LSR Der skulle beregnes tonnageindkomst for hvert enkelt skib.
Praksis er ændret.

Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i Østre Landsret. Se styresignalet SKM2015.295.SKAT.

SKM2009.734.LSR

Ruterettighederne omfattet af tonnageskatteordningen

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.