Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvad er tonnageskat?

C.D.8.8.1 Lovens baggrund, formål og historik - introduktion til ordningen

Indhold

Dette afsnit beskriver baggrund og formål for tonnageskatteloven og giver også en kort introduktion til tonnageskatteordningen.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund og formål
  • Beskrivelse af ordningen
  • Virkning og overgangsregel
  • Lovændringer.

Baggrund og formål

Ved lov nr. 264 af 8. maj 2002 blev lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven) vedtaget.

Tonnageskatteloven er senest indarbejdet ved lovbekendtgørelse nr. 945 af 6. august 2015.

Tonnageskatteordningen blev indført med baggrund i EU-Kommissionens retningslinjer, idet kommissionen ønskede at give medlemslandene mulighed for at give selskaber, der driver rederivirksomhed, statsstøtte ved hjælp af særlige gunstige skatteregler.

Desuden kan operatørvirksomhed fra 1. juli 2005 omfattes af ordningen. Se afsnit C.D.8.8.8 Operatørselskaber om operatørselskaber.

Beskrivelse af ordningen

Ordningen er i hovedtræk:

  • Ordningen er som udgangspunkt frivillig, men der findes dog nogle værnsregler i loven, der sætter visse begrænsninger. Eksempelvis er valg eller fravalg af ordningen bindende i en periode på 10 år.    
  • Den skattepligtige indkomst ved rederi- og operatørvirksomhed opgøres under en tonnageskatteordning ikke som forskellen mellem skattepligtige indtægter og fradragsberettigede udgifter, som det er tilfældet efter de almindelige regler.
  • Under en tonnageskatteordning sker beskatningen ved, at der opkræves en skat af en given størrelse pr. anvendt nettotonnage tons (NT). Tonnageskatten opkræves uafhængigt af rederiet eller operatørselskabets faktiske driftsresultat og således også i de år, hvor rederidriften måtte give underskud.
  • Der kan ikke foretages fradrag i indkomsten. Dvs. der kan ikke foretages skattemæssige afskrivninger på aktiver, der er omfattet af ordningen. Der er heller ikke fradrag for driftsomkostninger, der vedrører den tonnagebeskattede indkomst.

Virkning og overgangsregel

Tonnageskatteloven har virkning fra og med indkomståret 2001.

Der var dog en særlig overgangregel for de rederier, der eksisterede på lovens ikrafttrædelsestidspunkt. Se TSL § 23, stk. 2.

Disse rederier kunne vente med at træffe valg om at anvende ordningen til det andet indkomstår efter, at ordningen kunne anvendes. Dvs. valget skulle træffes senest ved rettidig indsendelse af selvangivelse for indkomståret 2002.

Bemærk

For de selskaber, der først valgte at indtræde i ordningen fra og med 2002, regnes 10 års-perioden fra og med indkomståret 2001. Se TSL § 23, stk. 2, 2. pkt.

Lovændringer

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. og dato

 

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i tonnageskatteloven

264 af 8. maj 2002

Hovedloven

458 af 9. juni 2004

Ændret begrebet "bestemmende indflydelse"

§ 3

460 af 9. juni 2004

Udvidet indtægterne omfattet af ordningen

§ 10

831 af 2. august 2004

Lovbekendtgørelse

370 af 24. maj 2005

Skibskontrakter mv.

§§ 16 og 18

408 af 1. juni 2005

Oplysnings- og dokumentationspligt

§ 13

409 af 1. juni 2005

Ændrede EU-retningslinjer for statsstøtte til søtransportsektoren

§§ 6 A+B, 8,21 A og 22

426 af 6. juni 2005

Konsekvens ændring om sambeskatning (globalpuljeprincip)

§ 3

834 af 29. september 2005

Lovbekendtgørelse

343 af 18. april 2007

Konsekvensændring af ændring i Ligningsloven

§ 13

539 af 6. juni 2007

Justering af tonnageskatteordningen1)

§§ 7, 10, 18 og 21 A

540 af 6. juni 2007

Justering af skalaindkomsten

§ 12

530 af 17. juni 2008

Konsekvens ændring som følge SEL (selskabsskatteloven) § 2 C

§ 1

1341 af 19. december 2008

Henvisning til SKL (skattekontrolloven) om fristreglerne i transfer pricing-sager

§ 13

525 af 12. juni 2009

Forhøjelsen af skalaindkomsten

§ 15

254 af 30. marts 2011

Justeringer i tonnageskattereglerne

§§ 1, 6 og 22

965 af 19. oktober 2011

Lovbekendtgørelse

924 af 18. september 2012

Løbende regulering af skalaindkomsten svarende til pris- og lønudviklingen. 

§ 15

1886 af 29. december 2015

Udvidelse til at omfatte en række aktiviteter, der typisk udøves med specialskibe.2)

§§ 1, 2, 8, 10 og en ny § 8 a

1555 af 19. december 2017

Selvangivelsesbegrebet erstattes af et oplysningsbegreb som følge af den nye skattekontrollov (L 2017 1535). Der er således tale om en konsekvensændring med henblik på at indføre skattekontrollovens oplysningsbegreb samt ændring af paragrafhenvisninger.

§§ 2, 13, 22 og 23

1726 af 27. december 2018

Tydeliggørelse af, at tonnagebeskattede selskaber er omfattet af EBITDA-reglen i SEL § 11 C.

§ 12

1582 af 27. december 2019

Ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love
(Tilpasning af DIS-ordningen og tonnageskatteordningen til EU-retten på baggrund af krav fra Kommissionen m.v.)

§§ 6, 10 og 22 samt ændring af
virkningstidspunkt for
lov nr. 1886 af 29. december 2015 til 1. januar 2017 eller senere.

1583 af 27. december 2019

Ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love
(Tilpasning af refusionsordningen for sandsugere til EU-retten, justering af værnsregler i tonnageskatteordningen, udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe m.v.)

§§ 6 b, 7, 15, 22

 1) Bemærk

De vedtagne ændringer efter lov nr. 539 af 6. juni 2007 af forholdet, hvormed bruttotonnage fra lejede skibe kan omfattes af tonnageskatteordningen efter TSL § 7, stk. 1, og at indkomst ved administration af skibspuljer kan omfattes af tonnageskatteordningen efter TSL § 10, stk. 2, nr. 8, er endnu ikke trådt i kraft.

  2) Bemærk

Ved lov nr. 1886 af 29. december 2015 blev tonnageskatteordningen udvidet til at omfatte en række aktiviteter, der typisk udøves af rederier med specialskibe. Efter loven skulle udvidelsen have virkning fra og med indkomståret 2016 og ville blive sat i kraft af skatteministeren, når den var godkendt af Kommissionen.

Kommissionen har ved afgørelse af 12. oktober 2018 (sag SA.45300 (2016/N)) godkendt udvidelsen af tonnageskatteordningen. Kommissionen har dog i den forbindelse forudsat, at udvidelsen alene vil få virkning fra den 1. januar 2017. For at udvidelsen af tonnageskatteordningen kan sættes i kraft af skatteministeren er det derfor nødvendigt først at ændre virkningstidspunktbestemmelsen i lov nr. 1886 af 29. december 2015, så bestemmelsen bringes i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse. Ved lov nr. 1582 af 27. december 2019 fik udvidelsen virkning for indkomstår, der begynder den 1. januar 2017 eller senere. Loven blev sat i kraft ved bekendtgørelse nr. 16 af 13. januar 2020.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.