Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.8.7.5 Blandede foreninger

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om beskatning af blandede foreninger.

Afsnittet indeholder:

 • Introduktion
 • Omsætningsfordelingen
 • Regneeksempler.

Introduktion

Der er fastsat særlige regler for opgørelsen af den skattepligtige indkomst i blandede andelsselskaber, der både fungerer som indkøbsforeninger og som produktions- og salgsforeninger. Se  SEL (selskabsskatteloven) § 16 A.

Bestemmelsen er indsat, da det ikke er muligt for disse andelsselskaber at foretage en samlet opgørelse af henholdsvis omsætningen med medlemmer og omsætningen med ikke-medlemmer.

I en samlet opgørelse tages der således ikke højde for den del af omsætningen, der er omsætning med medlemmer både i indkøbsforeningsfunktionen og i produktions- og salgsforeningsfunktionen.

Andelsforeninger, der både driver virksomhed som indkøbsforening efter SEL (selskabsskatteloven) § 15, og produktions- og salgsforening efter SEL (selskabsskatteloven) § 16, skal opdele virksomheden i henholdsvis

 • en indkøbsforeningsfunktion og
 • en produktions- og salgsforeningsfunktion.

Se SEL (selskabsskatteloven) § 16 A, stk. 1.

Fordelingen af omsætningen skal foretages særskilt for de to funktioner. Se reglerne i SEL (selskabsskatteloven) § 15, stk. 3, og SEL (selskabsskatteloven) § 16, stk. 3.

Omsætningsfordelingen

Omsætningsfordelingen skal på samme måde som for de rene foreninger også anvendes til at afgøre, om 25 pct.-grænsen for omsætning med ikke-medlemmer må anses for overskredet.

Afgørelsen af, om omsætning med ikke-medlemmer overskrider 25 pct. foretages dog på grundlag af et vægtet gennemsnit af de to opgørelser. Det er en betingelse, at 25 pct.-grænsen ikke væsentligt eller længerevarende (over en 3-årig periode) overskrides i den funktion, der har den største omsætning med både medlemmer og ikke-medlemmer.

Indkøbsforeningsfunktionens omsætning med

 • andelsforeninger, der kun driver virksomhed som indkøbsforening, eller
 • indkøbsforeningsfunktionen i andelsforeninger som nævnt i SEL (selskabsskatteloven) § 16 A, stk. 1, som ikke er medlemmer

skal hverken medregnes ved opgørelsen af

 • indkøbsforeningsfunktionens omsætning med henholdsvis medlemmer og ikke-medlemmer eller
 • den samlede omsætning.

Se SEL (selskabsskatteloven) § 16 A, stk. 2.

Produktions- og salgsforeningsfunktionens omsætning med

 • andelsforeninger, der kun driver virksomhed som produktions- og salgsforening, eller
 • produktions- og salgsforeningsfunktionen i andelsforeninger som nævnt i SEL (selskabsskatteloven) § 16 A, stk. 1, som ikke er medlemmer

skal hverken medregnes ved opgørelsen af

 • produktions- og salgsforeningsfunktionens omsætning med henholdsvis medlemmer og ikke-medlemmer eller
 • den samlede omsætning.

Hvis andelsforeningens formue kan opgøres som hørende til henholdsvis indkøbsforeningsfunktionen og produktions- og salgsforeningsfunktionen, skal indkomstopgørelsen efter SEL (selskabsskatteloven) § 16 A, stk. 3, foretages særskilt på grundlag af de to formueopgørelser efter reglerne i SEL (selskabsskatteloven) § 15, stk. 2, og SEL (selskabsskatteloven) § 16, stk. 2.

Indkomstopgørelsen kan dog altid foretages på grundlag af den samlede formue og et vægtet gennemsnit af de to opgørelser. Se SEL (selskabsskatteloven) § 16 A, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Den beregnede skattepligtige indkomst beskattes med 14,3 pct. Se SEL (selskabsskatteloven) § 19, stk. 1.

Regneeksempler

Følgende eksempler viser opgørelse af vægtet gennemsnit af omsætning med ikke-medlemmer i en blandet forening.

Eksempel A

Salg i indkøbsforeningen

50 mio. kr.

100 mio. kr.

115 mio. kr.

Opkøb i produktions- og salgsforeningen

75 mio. kr.

 20 mio. kr.

 5 mio. kr.

Beregningsgrundlag

125 mio. kr.

120 mio. kr.

120 mio. kr.

Omsætning med ikke-medlemmer i indkøbsforeningen

 7 mio. kr.

 40 mio. kr.

 15 mio. kr.

i pct.

14,0 pct.

40,0 pct.

13,0 pct.

Omsætning med ikke-medlemmer i prod.- og salgsforeningen

 5 mio. kr.

 1 mio. kr.

 2 mio. kr.

i pct.

6,7 pct.

5,0 pct.

40,0 pct.

Vægtet gennemsnit

 

 

 

Omsætning med ikke-medlemmer i pct. af beregningsgrundlaget 25 pct.

9,6 pct.

34,2 pct.

14,2 pct.

Omsætning med ikke-medlemmer i funktion med største omsætning 25 pct.

6,7 pct.

40 pct.

13,0 pct.

Andelsbeskatning

JA

NEJ

JA

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal formuen også opdeles i henholdsvis en formue med relation til indkøbsfunktionen og en formue med relation til produktions- og salgsforeningsfunktionen.

Hvis andelsforeningen er i stand til at opdele formuen under hensyn til de aktiver og passiver, der faktisk anvendes ved hver funktion, skal denne opdeling anvendes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter bestemmelsen i SEL (selskabsskatteloven) § 16 A, stk. 3, 1. pkt.

Hvis dette ikke er muligt eller ønskeligt, kan indkomstopgørelsen dog altid foretages på grundlag af et vægtet gennemsnit af de to opgørelser vedrørende omsætningsfordelingen.

Eksempel B

Eksemplet viser, at den del af formuen, der skal beskattes med 6 pct. er 12 pct. af formuen.

Salg i indkøbsforeningen

50 mio. kr.

Opkøb i produktions- og salgsforeningen

75 mio. kr.

Beregningsgrundlag

125 mio. kr.

Omsætning med ikke-medlemmer i indkøbsforeningen

10 mio. kr.

Omsætning med ikke-medlemmer i produktions- og salgsforeningen

5 mio. kr.

Omsætning med ikke-medlemmer i alt

15 mio. kr.

Omsætning med ikke-medlemmer i procent af beregningsgrundlaget

12 pct.

 

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.