Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.6.2.5.1 Subjektive betingelser for tilladelse

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

En omstrukturering kan tilsidesættes, hvis hovedformålet eller et af hovedformålene med omstruktureringen er skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Hvis omstruktureringen ikke foretages af gyldige forretningsmæssige årsager, kan der ifølge direktivet være grund til at formode, at hovedformålet eller et af hovedformålene er skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Se  fusionsskattedirektivets artikel 15, stk. 1, litra a.

Derfor påser Skattestyrelsen bl.a. i sin behandling af ansøgninger om tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver, at omstruktureringen er båret af forsvarlige forretningsmæssige begrundelser, og ikke reelt bliver benyttet til fx at afstå aktiver skattefrit og derved til at omgå avancebeskatningen.

Skattestyrelsen påser konkret fra sag til sag om skatteundgåelsesklausulen i fusionsskattedirektivets artikel 15, stk. 1, litra a. er overholdt.

Se også:

Se afsnit

  • C.D.6.3.4 om subjektive betingelser ved skattefri aktieombytning med tilladelse
  • C.D.6.1.4 om subjektive betingelser ved skattefri spaltning med tilladelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2006.574.LSR

Told- og Skattestyrelsen gav tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver til et selskab, der i forvejen var ejet af det indskydende selskab.

Styrelsen satte som vilkår, at ingen aktier i det modtagende selskab måtte afstås i mindst tre år regnet fra tidspunktet for vedtagelsen af den skattefri tilførsel af driftsaktiviteterne. Årsagen til vilkåret var, at der kunne spekuleres i at overføre værdier fra nye til gamle aktier og derved spekulere i at undgå aktieavancebeskatning. Selskabet indbragte sagen for Landsskatteretten med påstand om, at fastsættelsen af vilkåret var i strid med proportionalitetsprincippet. Landsskatteretten stadfæstede afgørelsen.

Vilkåret vil næppe være stillet i dag som følge af nye regler i ABL (aktieavancebeskatningsloven) jf. lov nr. 525 af 12. juni 2009. Sagen illustrerer dog, hvorledes skatteundgåelsesklausulen forvaltes.

Skatterådet og andre

SKM2020.194.SKTST

Der ønskedes tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver, således at to koncernforbundne selskaber ved tilførsel af aktiver kunne apportindskyde et stort antal ejendomme i fem regionale ejendomsselskaber og i fire separate ejendomsselskaber.

For så vidt angår de fem regionale ejendomsselskaber blev det oplyst, at formålet med omstruktureringen var af adskille ejendommene fra handelsaktiviteten. Herved ville driften med handelsaktiviteten blive mere klar og gennemsigtig, fordi handelsaktivitetens resultat ikke ville blive påvirket af ejendommenes drift. Ejendommene ønskedes organisatorisk samlet i fem regionale selskaber. For så vidt angår de separate ejendomsselskaber blev det oplyst, at de ejendomme, der ønskedes tilført disse selskaber, lå på adresser, hvis geografiske placering gjorde, at det ikke ville være usandsynligt, at der kunne ske ændringer i relevante kommune- og lokalplaner. Det blev således forberedt, at disse ville kunne sælges ud af koncernen på aktier fremfor som ejendomshandler.

Herved blev det muligt at sælge ejedommene, uden at dels udskudt skat og dels ejendomsavancen ville komme til beskatning.

På ovenstående baggrund var det Skattestyrelsens vurdering, at ønsket om fem regionale ejendomsselskaber var tilstrækkeligt forretningsmæssigt begrundet, og at de fem regionale ejendomsselskaber fuldt ud dækkede behovet for at adskille driften af handelsaktiviteten fra ejendommenes drift og at opnå en hensigtsmæssig organisering af ejendomsdriften. Skattestyrelsen vurderede samtidigt, at de fire regionale ejendomsselskaber væsentligt var båret af ønsket om at kunne sælge ejendommene på aktier i tilfælde af sandsynlige ændringer i ejendommenes lokalplaner. Salgshensigt kan normalt ikke anses for en gyldig forretningsmæssig årsag. Derfor gav Skattestyrelsen tilladelse til skattefri tilførsel til fem regionale ejendomsselskaber, men afslag på skattefri tilførsel til fire separate ejendomsselskaber.

 

SKM2006.9.SKAT

Et selskab omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1 ansøgte om tilladelse til at foretage en skattefri tilførsel af aktiver. Formålet med den ønskede tilførsel var at bringe det indskydende selskab i en skattefritagelsesposition efter SEL (selskabsskatteloven) § 3. SKAT imødekom ikke ansøgningen, idet SKAT fandt, at tilførslen som hovedformål havde skatteundgåelse.

TfS 1997, 705 LR

A A/S ønskede som led i et generationsskifte at udskille driftsaktiviteten til B A/S. B A/S var inden tilførslen stiftet med en aktiekapital på 1 mio. kr. som A-kapital. A A/S, hvis aktiekapital kun bestod af én aktieklasse, skulle i forbindelse med tilførslen vederlægges med B-aktier i B A/S. Det særlige for B-aktierne var udover en reduceret stemmeværdi på 1/10, at B-aktierne ved kapitalnedsættelser, indløsning, likvidation mv. højst kunne indbringe en værdi på pari - med tillæg af indekseringstillæg på 6 pct. udbytte årligt. Ligningsrådet fandt, at man ved den pågældende tilførsel af aktiver omgik gældende praksis angående afståelsesbeskatning ved vedtægtsændringer, idet den påtænkte disposition i B A/S ikke ville kunne gennemføres i form af vedtægtsændringer i A A/S, uden at der forelå afståelsesbeskatning. Ansøgningen kunne som følge heraf ikke imødekommes.

TfS 1995, 69 LR

Ligningsrådet gav tilladelse til, at en dansk filial af et udenlandsk selskab foretog tilførsel af aktiver. Tilførslen skete i forbindelse med overførsel af driften i den danske filial til et nystiftet datterselskab. Der blev stillet vilkår om tre års ejerskab af aktierne i det modtagende danske selskab.

TfS 1993, 239 LR

Ligningsrådet gav tilladelse til at overdrage en interessentskabsandel, idet det modtagende selskab i tilknytning til tilførslen erhvervede den resterende andel af interessentskabet. Det indskydende selskab ville ikke være skattepligtig til Danmark ved salg af de modtagne aktier, og tilladelsen blev betinget af, at det modtagende selskab blev opretholdt som et 100 pct. ejet datterselskab i mindst tre år.

TfS 1993, 57 LR

Ligningsrådet gav tilladelse, men fastsatte vilkår, idet de ved tilførslen modtagne aktier skulle sælges tilbage til det udstedende selskab i nær tilknytning til tilførslen. Ifølge vilkåret skulle det indskydende selskab i tre år regnet fra stiftelsen opretholde det nystiftede selskab som helejet datterselskab. Årsagen hertil var, at man efter de dagældende regler ellers kunne omgå avancebeskatningen, der ville være udløst, hvis der var sket almindelig afståelse af vederlagsaktierne.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.