Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.6.2.2 Selskaber der kan benytte reglerne for skattefri tilførsel af aktiver

Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke selskaber, der kan benytte reglerne for skattefri tilførsel af aktiver.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Særlige retssubjekter der kan anvende reglerne for tilførsel af aktiver
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Hvis reglerne om skattefri tilførsel af aktiver anvendes, sker der beskatning efter reglerne i FUL (fusionsskatteloven) § 15 d, når både det indskydende selskab og det modtagende selskab er omfattet af begrebet "selskab i en medlemsstat" i fusionsskattedirektivets artikel 3 og ikke ved beskatningen her i landet anses for en transparent enhed. Se FUL (fusionsskatteloven) § 15 c, stk. 1.

FUL (fusionsskatteloven) §§ 15 c og 15 d indeholder reglerne om skattefri tilførsel af aktiver. 

Adgangen til at foretage skattefri tilførsel af aktiver omfatter også tilførsler fra f.eks. et dansk selskab til et selskab registreret i et EØS-land (der ikke samtidig er et EU-land), og tilførsler fra et selskab registreret i et EØS-land (der ikke samtidig er et et EU-land) til f.eks. et dansk selskab. Det er en betingelse, at det selskab, der er registreret i et EØS-land, svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab, og den kompetente myndighed i den stat, hvor selskabet er hjemmehørende, skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager. Se FUL (fusionsskatteloven) § 15 C, stk. 9.

Se også

Se også fusionsskattedirektivets artikel 3 om begrebet "selskab i en medlemsstat"

Særlige retssubjekter der kan anvende reglerne for tilførsel af aktiver

Følgende retssubjekter kan anvende reglerne om skattefri tilførsel af aktiver:

 1. DSB
 2. Eldistributionsselskaber
 3. Naviair
 4. Brugsforeninger
 5. Energinet.dk
 6. Danpilot

Ad a) DSB

DSB kan benytte reglerne om skattefri tilførsel af aktiver. Se FUL (fusionsskatteloven) § 15 c, stk. 3, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2 d.

Ad b) Eldistributionsselskaber

Reglerne i FUL (fusionsskatteloven) kapitel 5 gælder også ved tilførsel af aktiver, der foretages af elselskaberne, der

 • som led i elreformaftalen er opdelt i handelsvirksomheder, netvirksomheder og forsyningspligtige virksomheder, og
 • beskattes efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2 e, 2f og § 3, stk. 7.

Se FUL (fusionsskatteloven) § 15 c, stk. 4. Det er dog en betingelse, at det modtagende selskab beskattes efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2 e eller § 1, stk. 1, nr. 1.

Ad c) Naviair

Naviair kan også benytte reglerne i fusionsskattelovens kapitel om tilførsel af aktiver under forudsætning af, at det modtagende selskab beskattes i henhold til SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2 i og FUL (fusionsskatteloven) § 15 c, stk. 6.

Ad d) Brugsforeninger

Brugsforeninger, der er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 3a, kan også benytte reglerne i fusionsskattelovens kapitel om tilførsel af aktiver. Se FUL (fusionsskatteloven) § 15 c, stk. 7. Det er en betingelse, at det modtagende selskab beskattes efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1 eller § 1, stk. 1, nr. 3a. 

Ad e) Energinet.dk

Energinet.dk kan også benytte reglerne i fusionsskattelovens kapitel om tilførsel af aktiver. Se FUL (fusionsskatteloven) § 15 c, stk. 8. Det er en betingelse, at det modtagende selskab beskattes efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1. Fusionsskattelovens regler om tilførsel af aktiver kan anvendes på tilførsel af aktiver vedtaget af Energinet.dk den 1. januar 2014 eller senere.

Ad f) Danpilot

Danpilot kan også benytte reglerne i fusionsskattelovens kapitel om tilførsel af aktiver. Se FUL (fusionsskatteloven) § 15 c, stk. 10. Det er en betingelse, at det modtagende selskab beskattes efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1. Det bemærkes, at bestemmelsen endnu ikke er trådt i kraft. FUL (fusionsskatteloven) § 15 c, stk. 10, træder i kraft, når Erhvervs- og Vækstministeren sætter den i kraft.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2009.144.LSR.

 

En sygesikringsforening var ikke omfattet af selskabsbegrebet i fusionsskattedirektivet, og foreningen kunne derfor ikke foretage skattefri tilførsel af aktiver efter reglerne i fusionsskatteloven. Foreningen blev beskattet som en forening i henhold til SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6. Foreningen blev herefter kun beskattet af indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed og af fortjeneste eller tab ved afhændelse mv. af formuegoder, herunder aktier mv., der har eller har haft tilknytning til denne virksomhed.

Kendelsen fastslår det generelt gældende, at der skal være tale om et selskab i en medlemsstat, der opgør indkomsten efter almindelige regler for selskabers indkomstopgørelse.

Skatterådet og andre

 

 

SKM2006.10.SKAT

 

Et selskab omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 3 søgte om tilladelse til at foretage en skattefri tilførsel af aktiver. Da selskabet var fritaget for beskatning efter SEL (selskabsskatteloven) § 3, fik selskabet ikke tilladelse.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.