Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.5.2.3.2 Fusionsvederlaget for aktier i det indskydende selskab som det modtagende selskab besidder - FUL § 2, stk. 2

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan der skal forholdes i relation til vederlæggelse af det indskydende selskabs aktionærer, når et moderselskab fusioneres med dets datterselskab.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Regel
  • Fusion af moder og datterselskab hvor datterselskabet ophører - lodret fusion
  • Fusion af moder og datterselskab hvor moderselskabet ophører - omvendt lodret fusion
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.D.5.2.3.1 Fusionsvederlaget - FUL § 2, stk. 1 om fusionsvederlaget.

Resumé

Som udgangspunkt er det en betingelse, at der ydes vederlag til selskabsdeltagerne i det indskydende selskab i form af aktier eller anparter i det modtagende selskab. Kravet om udstedelse af aktier eller anparter i det modtagende selskab, gælder imidlertid ikke ved fusion af moder- og datterselskaber. Se FUL (fusionsskatteloven) § 2, stk. 2. Det ved fusionen modtagende selskab modtager således ikke noget vederlag for den beholdning af aktier, som selskabet forud for fusionen ejede i det indskydende selskab. Det modtagende selskab er ved fusionen "betalt" for aktierne i datterselskabet via de aktiver og passiver, der ved fusionen overføres til det modtagende selskab fra det indskydende selskab. Dette gælder ikke kun tilfælde, hvor moderselskabet ejer samtlige aktier eller anparter i datterselskabet, men også de tilfælde, hvor moderselskabet kun ejer en vis mindre del af andelene i det andet selskab.

Eksempel

Selskabet A ejes 90 pct. af moderselskabet M og 10 pct. af personen F. M og A fusioneres med M som modtagende selskab. Personen F vederlægges med aktier i M jf. FUL (fusionsskatteloven) § 2, stk. 1. M modtager jf. FUL (fusionsskatteloven) § 2, stk. 2 ikke vederlag i form af aktier i selskabet selv som "betaling" for de annullerede aktier i A. M er "betalt" via de modtagne aktiver og passiver.

Regel

Reglen om, at der ikke skal ydes vederlag til selskabsdeltagerne i det indskydende selskab, er en følge af SLL § 250, stk. 4. Denne bestemmelse indeholder et generelt forbud mod at yde vederlag for kapitalandele i de ophørende selskaber, der ejes af de selskaber, der deltager i fusionen.

Fusion af moder og datterselskab hvor datterselskabet ophører - lodret fusion

Ved "lodrette fusioner" forstås, at det indskydende selskab (datterselskabet) overdrager samtlige aktiver og passiver til det modtagende selskab (moderselskabet), som derefter annullerer det indskydende selskabs aktier/anparter. Det modtagende selskab kan ikke udstede nye aktier eller anparter i sig selv til sig selv, til gengæld for de annullerede datterselskabsaktier eller -anparter. Se SKM2017.391.SR.

Fusion af moder- og datterselskab hvor moderselskabet ophører - omvendt lodret fusion

Ved en omvendt lodret fusion forstås, at det er moderselskabet, der er det indskydende selskab. Det er således moderselskabet, der overdrager samtlige selskabets aktiver og passiver til datterselskabet. Reglen om, at der ikke skal ydes vederlag for de annullerede aktier, anvendes her på de aktier, som datterselskabet på fusionstidspunktet besidder i moderselskabet (cross holding). Se FUL (fusionsskatteloven) § 2, stk. 2.

For andre aktionærer i det indskydende moderselskab end det modtagende selskab selv gælder de almindelige regler i FUL (fusionsskatteloven) § 2, stk. 1. Se nedenstående afgørelser om denne særlige problemstilling.

SKM2009.58.SR. Sagen vedrørte en omvendt lodret fusion. Det modtagende selskab erhvervede ved fusionen med moderselskabet en beholdning af egne aktier, som selskabet brugte til "betaling" af aktionærerne i det indskydende selskab.

Samme problemstilling i SKM2009.227.SR. "Betalingen" med de ved fusionen modtagne egne aktier var OK. "Betalingen" kunne betragtes som en udstedelse af nye aktier, hvorfor den ved "betalingen" afledte afståelse af egne aktier ikke skulle  beskattes, uanset ejertiden var mindre end 3 år. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2017.391.SR

 

Et datterselskab C ApS overdrog to ejendomme til sit moderselskab B ApS. Skatterådet bekræftede, at den beskrevne overdragelse af ejendomme anerkendes skattemæssigt, uanset at det det overdragende selskab c(ApS) umiddelbart efter overdragelsen fusioneres skattefrit efter reglerne i fusionsskatteloven med moderselskabet B ApS, som har erhvervet ejendommene.

Skatterådet bekræftede, at overdragelse af ejendommene ikke er i strid med fusionsskattelovens kapitel 1, og at der ikke skulle ske vederlæggelse i den foreliggende sag, da der er tale om en lodret fusion.  

 

SKM2009.227.SR

Vederlæggelse med egne aktier. Sagen vedrørte en omvendt lodret fusion. Det modtagende selskab erhvervede ved fusionen med moderselskabet en beholdning af egne aktier, som selskabet brugte til "betaling" af aktionærerne i det indskydende selskab. "Betalingen" kunne betragtes som en udstedelse af nye aktier, hvorfor den ved "betalingen" afledte afståelse af egne aktier ikke skulle beskattes, uanset ejertiden var mindre end 3 år. 

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.