Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvordan indskydes en bil i virksomhedsordningen? Hvordan tages en bil ud af virksomhedsordningen?

C.C.5.2.2.9.4 Bilen føres ind eller ud af virksomhedsordningen

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne, når en blandet benyttet bil føres ind eller ud af virksomhedsordningen, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

 • Resumé
 • Regel
 • Indskud af blandet benyttet bil i virksomhedsordningen
 • Blandet benyttet bil tages ud af virksomhedsordningen
 • Blandet benyttet bils overgang til udelukkende privat brug
 • Blandet benyttet bils overgang til udelukkende erhvervsmæssig brug
 • Tidspunkt for overførsel af biler
 • Eksempler på den skattemæssige behandling af blandet benyttede biler.

Resumé

Overførsel af biler til eller fra virksomhedsordningen er omfattet om reglerne for indskud eller hævning i virksomheden. Overførslen kan også udløse beskatning af fortjeneste eller tab.

Regel

Reglerne om overførsel af bilen mellem virksomhedsøkonomien og privatøkonomien fremgår af afskrivningsloven:

 • Overgang fra blandet benyttelse til udelukkende erhvervsmæssig eller privat brug. Se AL (afskrivningsloven) § 4, stk. 1.
 • Overgang fra udelukkende privat benyttelse til udelukkende erhvervsmæssigt brug og omvendt. Se AL (afskrivningsloven) § 4, stk. 1.
 • Overførsel af en blandet benyttet bil fra virksomhedsordningen til privatøkonomien Se AL (afskrivningsloven) § 4, stk. 2.

Overgår en bil fra blandet benyttelse til enten udelukkende erhvervsmæssig eller privat brug skal den i skattemæssig henseende anses for solgt. Det gælder også, når en bil overgår fra udelukkende privat brug til udelukkende erhvervsmæssig benyttelse eller omvendt.

Overføres en blandet benyttet bil fra virksomhedsordningen til privatøkonomien anses den i skattemæssig henseende for solgt, uanset at den også efter overførslen anvendes både erhvervsmæssig og privat. Bestemmelsen gælder for biler, der er anskaffet den 7. oktober 2004 eller senere.

Bemærk

Overførsler af biler skal ske efter et bruttoprincip. Det betyder at, hvis der sammen med bilen sker overførsel af gæld, så er der tale om to transaktioner, der skal behandles hver for sig i forhold til reglerne om hæverækkefølgen og indskud.

Se også

Se også afsnit C.C.2.4.2.5 om afskrivning på blandet benyttet driftsmidler.

Overførsel af en blandet benyttet bil fra virksomhedsordningen til privatøkonomien anses for et salg.

I disse tilfælde skal der opgøres skattemæssig fortjeneste eller tab.

Indskud af blandet benyttet bil i virksomhedsordningen

Overførsel af en blandet benyttet bil fra privatsfæren til virksomhedsordningen er omfattet af regler om indskud. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 3.

Se også

Se også afsnit C.C.5.2.5.5 Årlige reguleringer af indskudskontoen om årlige reguleringer af indskudskontoen.

Når bilen er indskudt i virksomhedsordningen, skal den behandles som nævnt i afsnit C.C.5.2.2.9.2 Bilen indgår i virksomhedsordningen om, når bilen indgår i virksomhedsordningen.

Blandet benyttet bil tages ud af virksomhedsordningen

Overførsel af en blandet benyttet bil fra virksomhedsordningen til privatøkonomien skal ske i hæverækkefølgen efter reglerne i VSL (virksomhedsskatteloven) § 5, medmindre værdien kan bogføres på mellemregningskontoen.

Se også

Se også afsnit

 • C.C.5.2.7 om hæverækkefølgen
 • C.C.5.2.6 om mellemregningskontoen.

Når bilen er overført til privatøkonomien, skal bilen behandles som nævnt i afsnit C.C.5.2.2.9.3 Bilen holdes uden for virksomhedsordningen om, når bilen ikke indgår i virksomhedsordningen.

Blandet benyttet bils overgang til udelukkende privat brug

En blandet benyttet bils overgang til udelukkende privat anvendelse sidestilles med salg af bilen. Se AL (afskrivningsloven) § 4, stk. 1. Bilen anses for solgt til handelsværdien på tidspunktet for overgangen til udelukkende privatbenyttelse.

Overgangen til udelukkende privat anvendelse kan dermed udløse beskatning af fortjeneste eller tab.

Når bilen er overgået til udelukkende privat benyttelse, kan den ikke længere indgå i virksomhedsordningen. Kun erhvervsmæssige og visse blandede aktiver kan indgå i virksomhedsordningen.

Bilen skal overføres fra virksomhedsordningen til privatøkonomien til handelsværdien på tidspunktet for overførslen. Overførslen sker i hæverækkefølgen, medmindre den selvstændige har valgt at benytte mellemregningskontoen i VSL (virksomhedsskatteloven) § 4 a.

Blandet benyttet bils overgang til udelukkende erhvervsmæssig brug

En blandet benyttet bils overgang til udelukkende erhvervsmæssig brug sidestilles med salg af bilen. Se AL (afskrivningsloven) § 4, stk. 1. Bilen anses for solgt til handelsværdien på tidspunktet for overgangen til udelukkende erhvervsmæssig benyttelse.

Der skal derfor opgøres fortjeneste eller tab ved overgangen til udelukkende erhvervsmæssig brug. Til gengæld kan virksomheden foretage skattemæssige afskrivninger på grundlag af handelsværdien.

Hvis den selvstændige anvender virksomhedsordningen, skal bilen indgå i virksomhedsordningen efter overgangen til udelukkende erhvervsmæssig benyttelse.

Bilen skal overføres til virksomhedsordningen. Overførslen er et indskud på indskudskontoen. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 3.

Tidspunkt for overførsel af biler

Overførsel af en blandet benyttet bil fra privatøkonomien til virksomhedsordningen og omvendt - indskud eller hævning - kan kun ske med virkning fra begyndelsen af et indkomstår, men med handelsværdien på ændringstidspunktet. Se VSL § 2, stk. 5.

Eksempler på den skattemæssige behandling af blandet benyttede biler

Her vises eksempler på den skattemæssige behandling af biler, der anvendes såvel privat som erhvervsmæssigt. 

Økonomiske forudsætninger for de følgende eksempler vedrørende blandet benyttede biler

Bilregnskab (kr.):

1.  Reparation og vedligeholdelse, inklusiv dæk 

13.800

2.  Forsikring

10.500

3.  Benzin

14.800

4.  Vægtafgift

3.000

5.  Diverse

2.800

6.  I alt driftsomkostninger 

44.900

7.  Skattemæssige afskrivninger 25 pct. af 240.000 kr.

60.000

8.  I alt driftsomkostninger og skattemæssige afskrivninger  

104.900

9.  Renteudgifter til billån

12.000

10. Virksomhedens resultat eksklusiv bilomkostninger  

500.000

11. Bilens nyværdi  

240.000

12. Erhvervsmæssig kørsel, kilometer

20.000

13. Privat kørsel, kilometer 

10.000

Det er forudsat, at kapitalafkastet udgør 0 kr. Bilen er fuldt belånt. Det betyder, at kapitalafkastet er det samme, uanset om bilen og billånet indgår i virksomheden eller ej.

Det er også forudsat, at der er tale om en bil i første forbrugsår, og at bilen er købt i januar måned.

Eksempel 1 vedrører en bil, der indgår i virksomheden. Den skattepligtige værdi er opgjort på grundlag af bilens nyvognspris, jf. ovenfor.

Det er endelig forudsat, at den selvstændige hæver hele årets overskud, men at der ikke sker hævning af opsparet overskud.

 

Eksempel 1: Bilen indgår i virksomheden (værdi af fri bil til rådighed efter LL (ligningsloven) § 16, stk. 4) 

Virksomhedens resultat:

Kr.

1. Virksomhedens overskud før udgifter til drift af bil mv.

500.000

2. Drift af bil (jf. de økonomiske forudsætninger, pkt. 6)

- 44.900

3. Skattemæssig afskrivning af bil (jf. økonomiske forudsætninger, pkt. 7)

- 60.000

4. Renteudgifter på billån (jf. økonomiske forudsætninger, pkt. 9)

- 12.000

5. Virksomhedens overskud efter udgifter til bil mv.

383.100

6. Skattepligtig værdi af fri bil (25 pct. af 240.000 kr. jf. økonomiske forudsætninger pkt. 11) + miljøtillæg fx 3.000 kr.

63.000

7. Årets overskud (pkt. 5 + 6)

446.100

Årets overførsler fra virksomheden til den selvstændige:

 

8. Kapitalafkast

0

9. Resterende overskud (pkt. 7-8)

446.100

Kapitalindkomst:

 

10. Kapitalafkast (pkt. 8)

0

11. I alt kapitalindkomst (pkt. 10)

0

Personlig indkomst før AM-bidrag:

 

12. Overført resterende overskud (pkt. 9)

446.100

13. I alt personlig indkomst

446.100

 

Eksempel 2: Den selvstændigt erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen, men bilen holdes uden for virksomheden (virksomheden betaler en beregnet leje svarende til de faktiske driftsudgifter og afskrivninger)

Virksomhedens resultat:

Kr.

1. Virksomhedens overskud før biludgifter

500.000

2. Leje af bil: 2/3 af 104.900 kr. (erhvervsmæssig andel: 20.000 km/ 30.000 km = 2/3), jf. de økonomiske forudsætninger, pkt. 8, 12 og 13

- 69.933

3. Årets overskud

430.067

Årets overførsler fra virksomheden til den selvstændige:

Kr.

4. Refusion: Leje af bil (pkt. 2)

69.933

5. Kapitalafkast 

0

6. Resterende overskud (pkt. 3-5)

430.067

Den selvstændiges indkomst er herefter:

Kapitalindkomst:

Kr.

7. Kapitalafkast (pkt. 5)

0

8. Renteudgifter på billån (jf. økonomiske forudsætninger, pkt. 9)

-12.000

9. I alt kapitalindkomst

-12.000

Personlig indkomst før AM-bidrag:

Kr.

10. Overført resterende overskud (pkt. 6)

430.067

11. Leje af bil (pkt. 4)

69.933

12. Udgift til erhvervsmæssig drift af bil (2/3 af 44.900 kr., jf. økonomiske forudsætninger, pkt. 6)

-29.933

13. Afskrivning af bil (2/3 af 60.000 kr., jf. økonomiske forudsætninger, pkt. 7)

-40.000

14. I alt personlig indkomst

430.067

Eksempel 3: Den selvstændigt erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen, men bilen holdes uden for virksomheden. Den erhvervsmæssige kørsel godtgøres af virksomheden med Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel i egen bil

Kilometersatser for 2020:

 • 3,52 kr. pr. km. for de første 20.000 km. og
 • 1,96 kr. pr. km udover 20.000 km.

Virksomhedens resultat:

Kr.

1. Virksomhedens overskud før biludgifter

500.000

2. Erhvervsmæssig kørsel 20.000 km efter Skatterådets satser (3,52 x 20.000)

-70.400

3. Årets overskud

429.600

Årets overførsler fra virksomheden til den selvstændige

Kr.

4. Refusion (pkt. 2)

70.400

5. Kapitalafkast, fx

0

429.200

Den selvstændiges indkomster er herefter:

Kr.

Kapitalindkomst:

 

7. Kapitalafkast (pkt. 5)

0

8. Renteudgift på billån (jf. økonomiske forudsætninger, pkt. 9)

-12.000

9. I alt kapitalindkomst

-12.000

Personlig indkomst før AM-bidrag:

Kr.

10. Overført resterende overskud (pkt. 6)

429.200

11. I alt personlig indkomst

429.200

 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2012.290.LSR

I forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed under virksomhedsordningen pr. 1. januar 2010 ønskede skatteyder at indskyde en hidtil udelukkende privat anvendt bil i virksomhedsordningen. Ved indskydelse i virksomhedsordningen skulle bilen anvendes delvis privat og delvis erhvervsmæssigt, således at skatteyder skulle beskattes af værdi af fri bil efter LL (ligningsloven) § 16, stk. 4. Landsskatteretten fandt, at værdiansættelsen af beregningsgrundlaget ved beskatning af værdi af fri bil skulle ske efter LL (ligningsloven) § 16, stk. 4, sammenholdt med AL (afskrivningsloven) § 4, og at beregningsgrundlaget herefter skulle fastsættes til arbejdsgiverens købspris, der i det konkrete tilfælde skulle fastsættes til skønnet handelsværdi ved overgangen fra udelukkende privat anvendelse til blandet anvendelse pr. 1. januar 2010. 

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.