Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Kan man få fradrag ved tab på salg af driftsmidler? Hvornår kan et tab på salg af driftsmidler fradrages?

C.C.2.4.2.4.3.1 Tabsfradrag ved salg af driftmidler

Indhold

I dette afsnit gennemgås reglerne om fradrag for tab ved salg af driftsmidler, herunder om opgørelse af det fradragsberettigede tab, påvirkningen af driftsmiddelsaldoen og opgørelsen ved delvist erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Opgørelse af det fradragsberettigede tab
  • Nedsættelse af driftsmiddelsaldoen
  • Delvist erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe.

Regel

Tab ved salg mv. af et driftsmiddel eller et skib kan trækkes fra i det indkomstår, hvori driftsmidlet eller skibet er solgt mv. Se AL (afskrivningsloven) § 5 A.

Opgørelse af det fradragsberettigede tab

Hvis skatteyderen i løbet af indkomståret har solgt et driftsmiddel eller skib, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, for en salgssum, der er mindre end anskaffelsessummen med tillæg af eventuelle afholdte forbedringsudgifter og med fradrag af foretagne afskrivninger, herunder forskudsafskrivninger og afskrivninger på eventuelle forbedringsudgifter på aktivet, kan det opgjorte tab trækkes fra. Fradraget sker i det indkomstår, hvori driftsmidlet eller skibet er solgt.

Det fradragsberettigede tab efter AL (afskrivningsloven) § 5 A opgøres sådan:

Anskaffelsessum for aktivet

+ udgifter til forbedring

÷ samlede afskrivninger, herunder forskudsafskrivninger og afskrivninger på forbedringer

Saldo

Hvis salgssummen for aktivet er mindre end saldoen, er der et tab ved salget

Andre former for afhændelse og afståelse er sidestillet med salg. Se AL (afskrivningsloven) § 47. AL (afskrivningsloven) § 5 A gælder også andre former for afhændelse og afståelse. AL (afskrivningsloven) § 5 A gælder derfor også i tilfælde, hvor et aktiv skrottes eller på anden måde udgår af virksomhedens produktionsapparat.

Hvis skatteyderen trækker det konstaterede tab for et aktiv, der er solgt eller på anden måde afhændet fra, kan der ikke afskrives på det samme aktiv i salgsåret.

Hvis der er flere ejere af et aktiv, kan hver enkelt ejer uafhængigt af de øvrige ejere beslutte, om tabet skal trækkes fra i salgsåret.

Afskrivningerne på aktivet beregnes ved at bruge de afskrivningsprocenter, der er brugt i de år, hvor der har været afskrevet på aktivet, for den fælles saldo for alle virksomhedens driftsmidler og skibe.

Nedsættelse af driftsmiddelsaldoen

Hvis skatteyderen vil have fradrag for tab i salgsåret, skal virksomhedens driftsmiddelsaldo formindskes med hele den uafskrevne del af anskaffelsessummen for det aktiv, der gives tabsfradrag for, dvs. den nedskrevne værdi.

Der kan ikke opnås fradrag for tab i det omfang formindskelsen med den uafskrevne del af anskaffelsessummen, dvs. med den nedskrevne værdi, fører til, at primosaldoen bliver negativ. Der kan derfor kun opnås fradrag for tab indtil saldoen bliver 0 kr. ved formindskelsen med den uafskrevne del af anskaffelsessummen. Det vil sige, at det kun er en del af den uafskrevne del af anskaffelsessummen, saldoen i denne situation formindskes med. 

Eksempel på anvendelsen af AL (afskrivningsloven) § 5 A

Et aktiv anskaffes til 100.000 kr., der indgår på den fælles saldo for driftsmidler og skibe. Der foretages afskrivning på den fælles saldo i år 1 med 25 pct., i år 2 med 25 pct. og i år 3 med 20 pct. I år 4 sælges det pågældende aktiv for 10.000 kr.

Afskrivningen på det pågældende aktiv har dermed været:

År 1:

25 pct. af 100.000 kr. =

25.000 kr.

År 2:

25 pct. af 75.000 kr. = 

18.750 kr.

År 3:

20 pct. af 56.250 kr. =

11.250 kr.

I alt

 

55.000 kr.

De samlede afskrivninger på aktivet for årene 1 - 3 udgør 55.000 kr., dvs. at den nedskrevne værdi for aktivet udgør 100.000 kr. ÷ 55.000 kr. = 45.000 kr.

Da salgssummen for aktivet kun er 10.000 kr., kan der konstateres et tab på 35.000 kr., Det er forskellen mellem den nedskrevne værdi på 45.000 kr. og salgssummen på 10.000 kr. Dette tab gives der fradrag for i år 4. Samtidig skal den fælles saldo formindskes med hele den nedskrevne værdi for aktivet på 45.000 kr.

Delvist erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe

For delvist erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe gælder, at de afskrives særskilt. Se om dette i afsnit C.C.2.4.2.5 Afskrivning på driftsmidler og skibe der bruges delvist erhvervsmæssigt. Ved salg opgøres fortjeneste eller tab på aktivet, og fortjeneste eller tab medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for salgsåret efter reglerne i AL (afskrivningsloven) § 12. Se mere om dette i afsnit C.C.2.4.2.5 Afskrivning på driftsmidler og skibe der bruges delvist erhvervsmæssigt.

For et delvist erhvervsmæssigt benyttet aktiv gælder, at der opnås fradrag for tab straks i salgsåret. Den skattemæssige behandling af tab ved salg af blandet benyttede driftsmidler og skibe svarer derfor i princippet til reglen i AL (afskrivningsloven) § 5 A om tabsfradrag vedrørende udelukkende erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.