Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Kan SKAT tilsidesætte værdiansættelsen af en aktie?

C.B.2.1.5.6 Tilsidesættelse af overdragelsessummen

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår skattemyndighederne tilsidesætter den aftalte overdragelsessum for aktier.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Skattemyndighederne kan tilsidesætte den aftalte overdragelsessum for aktier, hvis overdragelsessummen ikke er i overensstemmelse med, hvad uafhængige parter med modstående interesser ville have aftalt. Se TSS-cir 2000-09: Værdiansættelse af aktier og anparter.

Se også

Se også afsnit C.B.3.5.4.4 Aktier om aktier.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2009.318.HR

Salg af aktier. Sælgers frigivelse af sikkerhedsstillelse for fordring på det solgte selskab og modtagelse af fordringen indgik ved beregning af overdragelsessummen.

 

SKM2003.318.HR

Køb af aktier fra interesseforbundet selskab. Videresalg til tredobbelt pris kort efter. Overdragelsessum tilsidesat.

 

TfS 2000, 149 HR

Likvidation af selskab. Merprovenu ikke anset for udlodning af likvidationsprovenu, men indtægt efter SL (statsskatteloven) § 4.

 

TfS 1995, 783 HR

Salg af anparter. Merprovenu ikke en del af afståelsessum, men indtægt efter SL (statsskatteloven) § 4.

 

TfS 1987, 203 HR

Salg af aktier til kurs 250 til nevø. Bestyrelsens forkøbsret til aktierne til kurs 200 blev ikke udnyttet, men alligevel blev sagen hjemvist til fornyet behandling hos ligningsmyndighederne.

 

Landsretsdomme

SKM2003.364.ØLR

Salg af aktier. Købers betaling for konsulentydelse var ikke en del af afståelsessummen.

 

SKM2002.192.ØLR

Salg af aktier for 1 kr. Egenkapital 105.000 kr. Interesseforbundne parter. Overdragelsessum tilsidesat.

 

SKM2001.486.VLR

Salg af aktier. Merprovenu som følge af senere videresalg var ikke en del af salgsaftalen men aftalt efterfølgende. Merprovenu ikke tillagt afståelsessummen.

 

TfS 2000, 564 VLR

Likvidation af selskab. Merprovenu ikke tilsidesat. Merprovenu var derfor udlodning af likvidationsprovenu og ikke indtægt efter SL (statsskatteloven) § 4.

 

TfS 1998, 252 ØLD

Salg af aktier. Betaling for samtidig påtaget konkurrenceklausul ikke del af afståelsessum.

 

UfR 1965, 802 ØLD

Salg af aktier fra hovedaktionær til selskab. Tilbagesalg fire måneder senere til halv pris. Overdragelsessum tilsidesat.

 

Landsskatteretskendelser

TfS 1999, 905 LSR

Medarbejders nytegning af aktier i arbejdsgiverselskab. Ikke-interesseforbundne parter. Tegningskurs ikke tilsidesat.

 

TfS 1997, 786 LSR

Forkøbsret til aktier for sælgers børn til kurs 100. Tilsidesættelse i det omfang kurs 100 afveg fra handelskursen.

 

TfS 1988, 687 LSR

Salg af anparter og værdiløs fordring. Betaling for fordringen anset for en del af overdragelsessummen for anparterne.

 

TfS 1987, 395 LSR

Overdragelse af aktier. Overdragelsessum fastsat til den sagkyndige vurdering.

 

TfS 1987, 324 LSR

Overdragelse af aktier. Overdragelsessum fastsat til den sagkyndige vurdering.

 

LSRM 1976, 174

Salg af aktier. Ved salget betalte aktionærerne for afløsning af pensionstilsagn for en medarbejder i selskabet. Ikke fradrag i afståelsessummen.

 

LSRM 1976, 76

Salg af aktier. Ved salget påtog sælger sig en pensionsforpligtelse over for medarbejdere i selskabet. Fradrag i afståelsessummen for den kapitaliserede værdi af pensionsforpligtelsen.

 

LSRM 1974, 7

Salg af aktier. Del af overdragelsessum anset for godtgørelse for ikke-udbetalt løn.

 

LSRM 1967, 10

Selskabs køb af aktier. Videresalg et år senere til 1/3 pris til hovedaktionær. Overdragelsessum tilsidesat.

 

Ligningsrådet

SKM2004.163.LR

Tegningskurs af aktier. Medarbejder. Kurs 1/3 af indre værdi. Overdragelsessum tilsidesat.

 

TfS 1998, 404 LR

Salg af aktier. Årligt overskudsafhængigt merprovenu i to år efter salget var del af afståelsessum.

 

TfS 1994, 110 LR

Salg af aktier. Overskudsafhængigt merprovenu to år efter salget var del af afståelsessum.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.