Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.B.2.13.5.5 Oplysningspligt og sikkerhedsstillelse

Indhold

I dette afsnit beskrives reglerne for oplysningspligt og sikkerhedsstillelse ved anvendelse af reglerne om overdragelse af akiter til erhvervsdrivende fonde.

Afsnittet indeholder:

  • Oplysningspligt
  • Sikkerhedsstillelse

 

Oplysningspligt

I perioden efter fondens erhvervelse af aktier efter reglerne i §§ ABL (aktieavancebeskatningsloven) 35 B - 35 F og indtil stifterskatten er nedbragt til 0 kr., påhviler der fonden en pligt til at afgive nærmere bestemte oplysninger og eventuelt pligt til at stille sikkerhed for stifterskatten. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 35 F.

Fonden skal inden for den frist, der er angivet i SKL (skattekontrolloven) § 12, jf. § 13, indgive en ajourført beholdningsoversigt og saldo for stifterskat for hvert indkomstår, hvor der er en positiv saldo for stifterskat.

Ifølge SKL (skattekontrolloven) § 12 skal juridiske personer bortset fra dødsboer omfattet af dødsboskatteloven give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i § 2 senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Udløber indkomståret i perioden fra og med den 1. februar til og med den 31. marts, skal oplysningerne gives senest den 1. september samme år. Udløber oplysningsfristen i SKL (skattekontrolloven) §§ 10-12 dagen før eller på en lørdag, søndag eller helligdag, anses oplysningerne for rettidigt givet, hvis den skattepligtige giver Skatteforvaltningen oplysningerne senest den førstkommende hverdag kl. 9.00. Den anførte fastlæggelse af fristen for indgivelse af fondens oplysninger vil således finde anvendelse ved indsendelse af beholdningsoversigt og saldo for stifterskat.

Fonden skal samtidig med indgivelsen af de i 1. pkt. anførte oplysninger indgive oplysninger om de forhold, der efter reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 35 D og 35 E medfører forfald af stifterskat.

Se C.B.2.13.5.3 Beholdningsoversigt og saldo for stifterskat og C.B.2.13.5.4 Udlodninger og dispositioner, der ikke er omfattet af ABL § 35 D, vedrørende aktier på beholdningsoversigten.

Udenlandske fonde skal udover ovenfor anførte oplysninger samtidig skal indgive oplysning om fondens adresse på indsendelsestidspunktet. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 35 F, stk. 1.

Indgives de anførte opgørelser ikke rettidigt, forfalder saldoen for stifterskatten til betaling. Skatteforvaltningen kan efter en konkret vurdering se bort fra fristoverskridelsen, hvis omstændighederne taler herfor. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 35 F, stk. 1.

Der vil kunne ses bort fra en fristoverskridelse, hvis overskridelsen f.eks. skyldes sygdom eller andre undskyldelige omstændigheder, og materialet indsendes uden unødig forsinkelse, efter at fonden er blevet opmærksom på den manglende indsendelse.

Sikkerhedsstillelse

Har fonden hjemsted i et land, der ikke er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010, er anvendelse af reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 35 C - 35 E endvidere betinget af, at der stilles betryggende sikkerhed for betalingen af stifterskatten. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 35 F, stk. 2.

Sikkerheden skal stå i passende forhold til stifterskatten og kan stilles i form af aktier, obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked, bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed. De pågældende regler om sikkerhedsstillelse i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 35 F, stk. 2, 1. og 2. pkt., svarer til ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 39, stk. 3, 1. og 2. pkt. Praksis vedrørende ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 39, stk. 3, 1. og 2. pkt. finder derfor tilsvarende anvendelse i relation til reglerne om sikkerhedsstillelse efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 35 F, stk. 2, 1. og 2. pkt.

Se C.B.2.14.2.8.1 Henstand med betaling af skatten Henstand med betaling af skatten

Flytter fonden efterfølgende hjemsted til et land, der er omfattet af den nævnte overenskomst eller det nævnte direktiv, frigives den stillede sikkerhed efter anmodning.

Da anvendelsen af reglerne om overdragelse af aktier til erhvervsdrivende fonde er betinget af, at fonden er hjemmehørende her i landet, på Færøerne, i Grønland eller i et land, der er medlem af EU eller EØS, har de reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 35 F, stk. 2, 1.-3. pkt., alene betydning i relation til fonde med hjemsted i Liechtenstein.

Flytter fonden hjemsted til et land, der ikke er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010, forfalder saldoen for stifterskat til betaling. Dette omfatter også flytning af hjemsted til Liechtenstein, som ikke er omfattet af det anførte direktiv. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 35, F, stk. 3.

Dette gælder dog ikke, såfremt hjemstedet flyttes til et land, der er medlem af EU eller EØS, og der stilles betryggende sikkerhed. Dvs. fonde, der flytter hjemsted til Liechtenstein. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 35 F, stk. 3.

Saldoen for stifterskat forfalder dog til betaling, når flytning af fondens hjemsted indebærer, at betingelserne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 35 B, stk. 5, ikke er opfyldt. Dette betyder, at saldoen for stifterskat forfalder til betaling, hvis en hjemstedsflytning medfører, at det ikke længere kan godtgøres, at det efter det pågældende lands regler er en gyldighedsbetingelse for fonden, at fondsformuen er endeligt og uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue, og at fondens formålsbestemmelse kun kan ændres efter regler, der kan sidestilles med reglerne herom i erhvervsfondsloven. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 35 F, stk. 3.

Om ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 35 B, stk. 5, se C.B.2.13.5.1 Grundlæggende betingelser for anvendelse af reglerne om overdragelse af aktier til erhvervsdrivende fonde

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.