Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.5.17.8.4.8 Generelt om medarbejderaktier

Indhold

Dette afsnit handler om en række betingelser, begrænsninger og muligheder ved tildelingen af medarbejderaktier omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A.

Afsnittet indeholder:

  • Udnyttes personligt
  • Tegningsretter til favørkurs
  • Udlodninger fra hovedaktionærer
  • Konvertible obligationer
  • Minimum pari aktier
  • Garanti for medarbejderaktieordningen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Udnyttes personligt

Det er en betingelse, at medarbejderne personligt udnytter medarbejderaktieordningen.

Tegningsretter til favørkurs

De aktier, som medarbejderne kan erhverve, kan hidrøre fra tegningsret til aktier i forbindelse med udvidelse af selskabets aktiekapital eller fra selskabets beholdning af egne aktier. Ved tildeling af tegningsretter til favørkurs gælder der en undtagelse for medarbejderaktieordninger omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A, da de hidtidige aktionærer ikke skal anses for at have afstået en tegningsret, hvis medarbejdere tildeles tegningsretter til favørkurs efter LL (ligningsloven) § 7 A.

Udlodninger fra hovedaktionærer

En ordning, hvorefter medarbejderne erhverver aktier mv. fra selskabets hovedaktionær, er ikke omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A. En udenlandsk regering besluttede i forbindelse med privatisering af et statsejet selskab at tilbyde en del af aktierne til selskabets medarbejdere, der fik ret til at købe aktierne til favørpris. For de medarbejdere, der var ansat i Danmark kunne ordningen ikke være omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, fordi bestemmelsen forudsætter, at det er selskabet, der giver de ansatte en sådan ret.

I en sag fastslog Skatterådet, at der ikke er hjemmel til at tillade medarbejdere at eje medarbejderaktier via sameje eller lignende, uanset at enheden (fransk FCPE) anses for en transparent enhed i skatteretlig henseende. LL (ligningsloven) § 7 A kunne således ikke anvendes. Se SKM2009.538.SR.

Se også en anden sag, om medarbejderes køb af andele i fransk FCPE. Skatterådet fastslog, at medarbejderne skal lønbeskattes af fordelen ved af køb andele til en lavere pris end markedsprisen. Se SKM2010.13.SR.

Konvertible obligationer

Medarbejdernes erhvervelse af konvertible obligationer kan ikke sidestilles med erhvervelse af aktier, og konvertible obligationer kan ikke indgå i en skattefri medarbejderaktieordning efter LL (ligningsloven) § 7 A.

Se også

Se også afsnit C.A.5.17.6 Konvertible obligationer om konvertible obligationer.

Minimum pari aktier

Tegning af aktier til en lavere kurs end pari strider mod forbuddet i selskabslovens § 31, og kan ikke tillades. Tegning af aktier til underkurs strider derimod ikke imod selskabslovgivningen og kan derfor tillades.

Garanti for medarbejderaktieordningen

Skatterådet bekræftede i en sag, at selskabet over for medarbejderne, kunne udstede en garanti for betaling af obligationernes pålydende ved forfald og bindingsperiodens udløb, uden at dette havde betydning for skattefriheden efter LL (ligningsloven) § 7 A. Se SKM2006.514.SR.

Der kan også stilles en bankgaranti uden, at dette har betydning for skattefriheden i LL (ligningsloven) § 7 A. Se SKM2007.180.SR.

Det kan stilles sikkerhed i form af pant i bankindestående, forudsat at medarbejderne ikke på nogen måde opnår rådighed over bankindestående, der kun er til sikkerhed for selskabets forpligtelser overfor medarbejderne i henhold til obligationsordningen Så ved deltagelse i obligationsordningen har medarbejderne en fordring på selskabet efter udstedelsen af obligationen. Se SKM2007.743.SR.

I en anden sag anså Skatterådet det ikke som råden over aktierne i strid med LL (ligningsloven) § 7 A, at der blev tegnet en bankgaranti, der dækkede aktiernes værdi på tildelingstidspunktet. Det var en forudsætning for, at garantien blev effektiv, at selskabet gik konkurs. Se SKM2010.468.SR

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2010.468.SR

Skatterådet anså det ikke som råden over aktierne i strid med LL (ligningsloven) § 7 A, at der blev tegnet en bankgaranti, der dækkede aktiernes værdi på tildelingstidspunktet. Det var en forudsætning for, at garantien blev effektiv, at selskabet gik konkurs.

 

SKM2010.13.SR

Skatterådet anså en arbejdsgiverindbetaling til en medarbejderfond for skattepligtig løn for de medarbejdere, der fik andele i fonden på grundlag af indbetalingen. Fonden var en fransk FCPE. Skatterådet anså fonden for skattemæssigt transparent, og medarbejderne skulle derfor beskattes af udbytter af fondens aktiebesiddelser og de udbetalinger, de fik fra fonden.

 

SKM2009.538.SR

Skatterådet fastslog, at der ikke var hjemmel til at tillade medarbejdere at eje medarbejderaktier via sameje eller lignende, uanset at enheden (fransk FCPE) ansås for en transparent enhed i skatteretlig henseende. Derfor kunne LL (ligningsloven) § 7 A ikke anvendes.

 

SKM2007.743.SR

Skatterådet kunne godkende ordning om kontantlønnedgang, der blev kombineret med en ordning om medarbejderobligationer. Det var uden betydning, at der blev stillet sikkerhed for de udstedte obligationer.

 

SKM2007.180.SR

Skatterådet fandt ikke, at det havde betydning for vurderingen af om en medarbejderobligationsordning var omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 3, at en bank stillede garanti for obligationerne.

 

SKM2006.514.SR

Skatterådet vurderede i sagen, at det ikke havde nogen betydning for obligationsordningen, at selskabets ejer udstedte garanti over for medarbejderne.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.