Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.5.17.7.7 Overgangsregler ved ændringer af LL § 7 H

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af overgangsregler, der kan være gældende for aktier omfattet af LL (ligningsloven) § 7 H. Se afsnit C.A.5.17.7.9 Overgangsregler ved ophævelsen af LL § 7 H om overgangsregler i forbindelse med ophævelsen af LL (ligningsloven) § 7 H.

 Afsnittet indeholder:

  • Overgangsregel, som følge af lov nr. 519 af 12. juni 2009 (ophævelse af 15 pct. reglen)
  • Overgangsordning, som følge af lov nr. 1411 af 21. december 2005 (ændring af skatteregler for medarbejderaktieordninger)
  • Overgangsordning som følge af lov nr. 394 af 28. maj 2003 (indførelse af LL (ligningsloven) § 7 H)
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Overgangsregel, som følge af lov nr. 519 af 12. juni 2009 (ophævelse af 15 pct. reglen)

15 pct. reglen gav mulighed for, at den ansatte skattefrit kunne få købe- og tegningsretter, når udnyttelseskursen højst var 15 pct. lavere end markedskursen på de aktier, som kunne erhverves. Hvis 15 pct. kravet var opfyldt, var der i øvrigt ingen begrænsninger hverken beløbsmæssigt eller i forhold til den ansattes løn.

15 pct. reglen i de individuelle medarbejderaktieordninger, som fremgik af LL (ligningsloven) § 7 H stk. 2, nr. 2, litra b, er ophævet ved lov nr. 519 af 12. juni 2009. I følge denne lovs § 5, stk. 6 har ændringen virkning for retserhvervelse af købe- og tegningsretter, der sker den 1. januar 2010 eller senere. Se SKM2009.749.SKAT.

Følgende fremgår af SKM2009.749.SKAT afsnit 3:

"3. Særligt om købe- og tegningsretter tildelt inden den 1. januar 2010 og retserhvervet den 1. januar 2010 eller senere

Konsekvensen af ophævelsen af ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra b er, at købe- og tegningsretter til aktier, der retserhverves fra og med den 1. januar 2010 kun kan modtages skattefrit, i det omfang værdien ikke overstiger 10 pct. af lønnen. Det er således uden betydning herfor, om udnyttelseskursen på de modtagne købe- og tegningsretter er maksimalt 15 pct. lavere end markedskursen på de aktier, som de modtagne retter giver ret til at erhverve eller tegne. Udnyttelseskursen kan således være mere end 15 pct. lavere end markedskursen, idet det som nævnt alene er afgørende, om værdien af de modtagne købe- eller tegningsretter overstiger 10 pct. af årslønnen.

Købe- og tegningsretter, der retserhverves før den 1. januar 2010, behandles efter de nugældende regler. Købe- og tegningsretter, der retserhverves den 1. januar 2010 eller senere, vil fortsat være omfattet af ligningslovens § 7 H for den del, der ligger inden for 10 pct. af årslønnen. Hvis udnyttelseskursen for en købe- eller tegningsret ligger fast ved en tildeling i eksempelvis 2009, er det årslønnen for 2009, der skal måles på.

Hvis værdien af købe- eller tegningsretterne sammenlagt med værdien af eventuelle andre tildelinger ikke overstiger 10 pct. af årslønnen, kan købe- eller tegningsretterne stadig være omfattet af ligningslovens § 7 H. Den samlede værdi fordeles på de respektive år, hvori retserhvervelsen sker. Dette har betydning, hvis der på forhånd er aftalt flere udnyttelsestidspunkter i takt med, at de økonomiske betingelser opnås.

Det bemærkes, at selvom 10 pct. betingelsen overskrides, indebærer dette ikke, at ligningslovens § 7 H af denne grund ikke kan anvendes på aftalen. Hvis 10 pct. betingelsen overskrides, er konsekvensen, at det kun er de købe- og tegningsretter, hvor værdien ligger indenfor 10 pct. af årslønnen, der omfattes af ligningslovens § 7 H. Den overskydende del behandles efter ligningslovens § 28, hvorefter beskatning som løn sker ved udnyttelsen af købe- eller tegningsretterne."

Se også

Se også afsnit LV2009-2 afsnit A.B.1.15 om den såkaldte 15 pct. regel i LL (ligningsloven) § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra b.

Overgangsordning, som følge af lov nr. 1411 af 21. december 2005 (ændring af skatteregler for medarbejderaktieordninger)

Med loven blev en række skattereglerne for medarbejderaktieordninger ændret. Formålet var at smidiggøre reglerne. De ændrede nye regler er til gavn for såvel de ansatte som selskaberne.

Ændringen i LL (ligningsloven) § 7 H, som indsat ved lov nr. 1411 af 21. december 2005, har virkning for aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier, der tildeles den 1. januar 2006 eller senere.

Den ansatte og det selskab, hvor den pågældende er ansat, kan dog aftale, at LL (ligningsloven) § 7 H, stk. 1, 3. pkt., skal have virkning for aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier, der er tildelt den 1. juli 2003 eller senere.

Den ansatte og det selskab, der har ydet de pågældende aktier mv., eller det selskab, hvor den pågældende er ansat, kan også aftale, at LL (ligningsloven) § 7 H, stk. 1, 3.pkt., skal have virkning for aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier, der er tildelt før den 1. juli 2003, og hvor tidspunktet for den ansattes beskatning af de modtagne aktier mv. indtræder den 1. januar 2003 eller senere.

Desuden har lov nr. 1411 af 21. december 2005 virkning for fusioner, spaltninger, tilførsler af aktiver og aktieombytninger, der sker den 1. januar 2006 eller senere.

Overgangsordning som følge af lov nr. 394 af 28. maj 2003 (indførelse af LL (ligningsloven) § 7 H)

LL (ligningsloven) § 7 H har virkning for aktier samt købe- og tegningsretter til aktier, der tildeles den 1. juli 2003 eller senere.

For aktier, købe- og tegningsretter til aktier, der er tildelt før den 1. juli 2003, og hvor tidspunktet for den ansattes beskatning af de modtagne aktier m.v. indtræder den 1. januar 2003 eller senere, kan den ansatte og det selskab, der har ydet de pågældende aktier m.v., eller det selskab, hvori den pågældende er ansat, indgå aftale om, at den nye regel i LL (ligningsloven) § 7 H skal anvendes. Hvis en sådan aftale bliver indgået, skal indberetning herom foretages for det kalenderår, hvor aftalen er indgået, jf. lov nr. 394 af 28. maj 2003 § 17, stk. 6. Det følger af bestemmelsens stk. 7, at hvis en anvendelse af stk. 6 kræver ændringer i de aftaler, der er indgået ved tildelingen af aktier m.v., for at tilpasse aftalerne til en anvendelse af reglerne i LL § 7 H, anses sådanne ændringer ikke for at indebære en afståelse og erhvervelse af nye aktier, købe- eller tegningsretter.

SKM2007.868.SR drejede sig om to direktører, der havde indgået en aftale i 2001 med deres arbejdsgiver om tildeling af køberetter i november 2002, november 2003 og november 2004. Selvom kun den første af de tre tildelinger var sket før 1. juli 2003, vurderede Skatterådet, at overgangsreglen i § 17, stk. 6 i lov nr. 394 af 28. maj 2003 kunne anvendes, således at alle de tildelinger, der var omfattet af aftalen, var omfattet af overgangsreglen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2007.868.SR To direktører havde i 2001 indgået aftale med deres arbejdsgiverselskab om modtagelse af aktieoptioner. Tildelingerne skulle foregå november 2002, november 2003 og november 2004.

Selvom kun den første af de tre tildelinger var sket før den 1. juli 2003 fastslog Skatterådet, at overgangsreglen i § 17, stk. 6 i lov nr. 394 af 28. maj 2003 kunne anvendes. Ifølge overgangsreglen kunne parterne vælge beskatning af optionerne efter reglerne i LL (ligningsloven) § 7 H i stedet for efter reglerne i LL (ligningsloven) § 28, som parterne oprindeligt havde aftalt.

Skatterådet vurderede, at det ikke havde været lovgivers hensigt, at overgangsreglen i en situation som den foreliggende kun skulle gælde for den ene af de tre tildelinger.

Skatterådet fortolkede overgangsreglen udvidende og konkluderede, at det forhold, at den første af de tre tildelinger dog lå før skæringsdatoen, førte til, at alle de tildelinger, der var omfattet af aftalen, kunne anses for omfattet af overgangsreglen.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.