Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.5.14.1.2 Personer omfattet af reglen

Indhold

Reglerne om beskatningen af firmabil gælder for personer, der får stillet fri bil til rådighed for privat brug i en række situationer. Disse situationer er beskrevet i dette afsnit.

Afsnittet indeholder:

  • Ansættelsesforhold mv.
  • Bestyrelse, udvalg mv.
  • Hovedaktionærer, som ikke er ansatte
  • Hovedaktionærer, som er ansatte
  • Selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.A.5.1.1 Regler for personalegoder om reglerne for personalegoder.

Ansættelsesforhold mv.

Reglerne om beskatning af fri bil gælder for personer, der får stillet en bil til rådighed som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 1, 2. pkt.

Eksempel på en situation der var omfattet af reglerne om fri bil

I en konkret sag havde en professionel fodboldtræner fået stillet en sponsorbil til rådighed af et bilfirma. Bilen blev anset som en sponsorindtægt for træneren, hvis værdi skulle opgøres i overensstemmelse med reglerne om værdien af fri bil. Det antal kilometer, som træneren havde kørt for klubben, blev anset for at være privat kørsel i forhold til sponsor. Se TfS 1997, 557 ØLD.

Eksempel på en situation der ikke var omfattet af reglerne om fri bil

I en konkret sag havde en skatteyder benyttet en bil til befordring mellem hjem og arbejde. Bilen var stillet til rådighed af hustruen, som havde tandlægevirksomhed, hvori skatteyderen ikke var ansat. Hustruen blev beskattet af rådigheden over bilen som fri bil. Landsskatteretten fandt, at der ikke var hjemmel til at beskatte manden af fri befordring efter LL (ligningsloven) § 9 C, stk. 7, fordi hustruen ikke kunne anses som arbejdsgiver i forhold til manden. Se TfS 1997, 745 LSR.

Bestyrelse, udvalg mv.

Reglerne gælder desuden for personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser. Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 1, 2. pkt.

Hovedaktionærer, som ikke er ansatte

Hovedaktionærer, som ikke samtidig er ansatte, er ikke omfattet af reglerne om fri bil i LL (ligningsloven) § 16, stk. 4. Der er særskilt beskatningshjemmel for udbytter i form af bl.a. fri bil, som stilles til rådighed for en hovedaktionær. Se LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 5, hvor det dog også fremgår, at værdien af fri bil skal opgøres efter LL (ligningsloven) § 16, stk. 4. Fri bil stillet til rådighed for en hovedaktionær, der ikke samtidig kan anses for lønmodtager i selskabet, beskattes således som udbytte efter ligningslovens §§ 16 A, stk. 5, og 16, stk. 4. Se afsnit C.B.3.5.3.2 Rådighed over helårsbolig, sommerbolig, bil og lystbåd Fri helårsbolig, bil, sommerbolig, lystbåd og motorcykel.

Hovedaktionærer, som er ansatte

Fri bil stillet til rådighed for en hovedaktionær, der samtidig kan anses for lønmodtager i selskabet, kan efter en konkret vurdering beskattes som løn efter ligningslovens § 16, stk. 1 og 4.

Uanset om fri bil skal anses som udbytte eller som løn for hovedaktionæren, beskattes hovedaktionæren af fri bil efter reglerne i ligningslovens § 16, stk. 4, som personlig indkomst, jf. personskattelovens §§ 3, stk. 1, og 4 A, stk. 2.

Se SKM2020.512.SR og SKM2020.513.SR samt afsnit C.B.3.5.3.2 Rådighed over helårsbolig, sommerbolig, bil og lystbåd.

Eksempel på en situation hvor fri bil beskattes som løn

I en konkret sag kunne Skatterådet bekræfte, at spørger, der var partner i et rådgivningspartnerselskab, kunne få stillet fri bil til rådighed af sit holdingselskab, således at godet blev beskattet som løn, idet holdingselskabet skulle anses for rette indkomstmodtager af de variable overskudsandele fra partnerselskabet. Spørger skulle beskattes af fri bil som personlig indkomst. Se SKM2020.512.SR. 

Eksempel på en situation hvor fri bil beskattes som udbytte

I en konkret sag kunne Skatterådet ikke bekræfte, at spørger, der var partner i et rådgivningspartnerselskab, kunne få stillet fri bil til rådighed af sit holdingselskab, således at godet blev beskattet som løn. Da der ingen aktivitet var i holdingselskabet, kunne holdingselskabet ikke vederlægge spørger med løn i form af fri bil, da det har formodningen imod sig, at parter uden interessesammenfald indgår en aftale om løn for arbejde i et selskab uden aktivitet. Hvis holdingselskabet stillede fri bil til rådighed for spørger, ville det derfor blive betragtet som udbytte. Spørger skulle således beskattes af fri bil som personlig indkomst. Se SKM2020.513.SR. 

Se også

Se også afsnit C.A.5.14.1.11 Vurderingen af hvornår en bil er til rådighed for privat kørsel om vurderingen af hvornår en bil er til rådighed for en hovedaktionær.

Selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen

En selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, og som har valgt at lade sin bil gå ind i denne ordning, skal i denne situation ligestilles med en ansat, der har fået stillet bil til privat rådighed af en arbejdsgiver efter virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3. Se nærmere i C.C.5.2.2.9 Blandet benyttede biler Blandet benyttede biler.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1997, 557 ØLD

En professionel fodboldtræner havde fået stillet en sponsorbil til rådighed af et bilfirma. Bilen blev anset som en sponsorindtægt for træneren, hvis værdi skulle opgøres i overensstemmelse med reglerne om værdien af fri bil. Det antal kilometer, som træneren havde kørt for klubben, blev anset for at være privat kørsel i forhold til sponsor. Beskatning fri bil.

Landsskatteretskendelser

SKM2012.369.LSR Beskatning af gulpladebil som fri bil skulle ikke ske hos begge men udelukkende hos den ene ægtefælle (hovedanpartshaver). Den anden ægtefælles anvendelse ansås som at ske som følge af den fælles husstand.

TfS 1997, 745 LSR

En skatteyder havde benyttet en bil til befordring mellem hjem og arbejde. Bilen var stillet til rådighed af hustruen, som havde tandlægevirksomhed, hvori skatteyderen ikke var ansat. Hustruen blev beskattet af rådigheden over bilen som fri bil. Landsskatteretten fandt, at der ikke var hjemmel til at beskatte manden af fri befordring efter LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 7, fordi hustruen ikke kunne anses som arbejdsgiver i forhold til manden. Ikke beskatning fri bil.

Skatterådet

SKM2020.513.SR 

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger, der var partner i rådgivningspartnerselskab, kunne få stillet fri bil til rådighed af sit holdingselskab, således at godet blev beskattet som løn. Da der ingen aktivitet var i holdingselskabet, kunne holdingselskabet ikke vederlægge spørger med løn i form af fri bil, da det har formodningen imod sig, at parter uden interessesammenfald indgår en aftale om løn for arbejde i et selskab uden aktivitet. Hvis holdingselskabet stillede fri bil til rådighed for spørger, ville det derfor blive betragtet som udbytte. Spørger skulle således beskattes af fri bil som personlig indkomst.

Se også SKM2020.512.SR.

SKM2020.512.SR 

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger, der var partner i rådgivningspartnerselskab, kunne få stillet fri bil til rådighed af sit holdingselskab, således at godet blev beskattet som løn, idet holdingselskabet skulle anses for rette indkomstmodtager af de variable overskudsandele fra partnerselskabet. Spørger skulle beskattes af fri bil som personlig indkomst.

Se også SKM2020.513.SR.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.