Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.11.1.3.1 Renter, der beskattes i takt med, at de forfalder

Indhold

Dette afsnit handler om renter, der beskattes i takt med de forfalder til betaling.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel
 • Bank- og sparekassekonti
 • Obligationer
 • Undtagelser
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hovedregel

Renteindtægter skal som hovedregel medregnes i den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori renten forfalder til betaling (forfaldsprincippet). Dette gælder, uanset om renteindtægterne følger af en negativ eller positiv rente.

Eksempel

Påløbne renter af et erstatningsbeløb blev anset for forfaldne på tidspunktet for den endelige retserhvervelse af såvel erstatningen som rentekravet. Rentebeløbet skulle beskattes på forfaldstidspunktet efter SL (statsskatteloven) § 4 og princippet i LL (ligningsloven) § 5, stk. 1. Da der havde været tvist om eksistensen af erstatningskravet, var der ikke hjemme til at periodisere renteindtægten (nu LL (ligningsloven) § 5, stk. 6). Se TfS 1997, 11 LSR.

Se også

Se også

Bank- og sparekassekonti

Renter af bank- og sparekassekonti skal medregnes i den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor de tilskrives og dermed er forfaldne til betaling. Det afgørende er, hvornår der er tilskrivningstermin, mens selve rentetilskrivningen (bogføring af de optjente renter) er uden betydning. Beskatningen sker uanset om renterne hæves.

Eksempler

 • For en konto med tilskrivningstermin pr. 31. december skal renterne fra 1. januar til 31. december 2020 medregnes i indkomsten for 2020.
 • For en konto med tilskrivningstermin pr. 1. april skal renterne fra 1. april 2019 til 31. marts 2020 medregnes i indkomsten for 2020. Hvis kontoen ophæves i 2020 efter den 1. april, skal de renter, der i forbindelse med ophævelsen tilskrevet kontoen fra 1. april 2020 til ophævelsen også medregnes i indkomsten i 2020.

Se også

Se også afsnit C.A.11.2.1 Hvad er renteudgifter? under "Godtgørelse for at hæve bankindestående før tid."

Obligationer

Renter af obligationer medregnes i den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor de forfalder.

Eksempler

 • For obligationer med renteterminer 2. januar og 1. juli skal de renter, der forfalder henholdsvis pr. 2. januar og 1. juli 2020, medregnes i indkomsten i 2020.
 • Er obligationer solgt mellem 2. januar 2020 og 1. juli 2020, skal både renterne pr. 2. januar og renterne indtil salgstidspunktet medregnes i indkomsten i 2020.

Undtagelser

Der er en række lovhjemlede undtagelser til princippet om, at renter beskattes i takt med de forfalder til betaling.

Undtagelserne omfatter:

 • Handelsrenter ved overdragelse af pengefordringer.
 • Periodisering af renter for selskaber, banker, fonde mv.
 • Periodisering af renter for bogførings- og regnskabspligtige.
 • Renter af personskadeerstatning
 • Renter af hovedaktionærers mellemregning med deres selskab mv.

Se om disse undtagelser i afsnit C.A.11.1.3.2 Renter, der ikke beskattes i takt med, at de forfalder om renter, der ikke beskattes i takt med, at de forfalder.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2005.221.HR

Selv om en fond var omfattet af regler om fuld periodisering af renteindtægter og renteudgifter, kunne beskatning af nogle renteindtægter ikke henføres til beskatning forud for det tidspunkt, hvor fonden havde erhvervet retten til dem i henhold til myndighedsafgørelser herom.

Uanset at skatteyder skulle periodisere renter, kunne en renteindtægt ikke beskattes, før der var erhvervet endelig ret.

Stadfæstelse af SKM2003.276.ØLR

Tidligere

SKM2003.276.ØLR

Landsskatteretskendelser

TfS 1997, 11 LSR

En erstatning for fejlbehandling i forbindelse med en fødsel i 1987 på et hospital kunne først endeligt gøres op i 1992. Påløbne renter ansås herefter for forfaldne på dette tidspunkt, som var tidspunktet for den endelige retserhvervelse for både erstatningen og rentekravet, og hele rentebeløbet blev efter forfaldsprincippet beskattet i 1992. Da der havde været tvist om eksistensen af erstatningskravet, var der ikke hjemme til at periodisere renteindtægten (nu LL (ligningsloven) § 5, stk. 6).  

Renter skulle medregnes i det indkomstår, hvor de forfaldt til betaling.

Forfaldsprincippet

Andet

TfS 1985, 128 SKD

Bagudforfaldne renter af indlånscertifikater i pengeinstitutter skulle periodiseres, når bagudbetalingen vedrørte en periode på over 12 måneder.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.