Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvad sker der, hvis der indbetales for meget på en aldersforsikring?

C.A.10.2.6.3.3.2 Indbetalingerne overskrider beløbsgrænsen

Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Afgift på 20 pct. af for meget indbetalte beløb
  • Afgift på 40 pct. pga. udbetalinger eller dispositioner
  • Afgift på 4 pct. ved overførsel til fradrags- eller bortseelsesberettiget pensionsordning
  • Udbetaling af for meget indbetalte beløb

Afgift på 20 pct. af for meget indbetalte beløb

Hvis årets samlede indbetalinger til aldersforsikring m.v. for en pensionsopsparer overskrider beløbsgrænsen på 5.400 (2020: 5.300 kr.), henholdsvis 52.400 kr. (2020: 50.200 kr.), så skal der betales 20 pct. i afgift af det for meget indbetalte beløb. Se PBL § 25 A, stk. 5.

Pengeinstituttet, livsforsikringsselskabet eller pensionskassen skal påse, at der i det pågældende pengeinstitut mv. ikke årligt bliver indbetalt et større beløb end grundbeløbet.  Se PBL § 16, stk. 1, 2. pkt.

Det betyder, at det vil være muligt for en person samlet at indskyde mere end 5.400 (2020: 5.300 kr.), henholdsvis 52.400 kr. (2020: 50.200 kr.), årligt, men det kan ikke ske i et enkelt institut. Afgiften på 20 pct. påhviler pensionsopspareren og opkræves via årsopgørelsen for det indkomstår, hvor overskridelsen er sket. Se KSL (kildeskatteloven) §§ 60 - 62.

Pensionsinstitutterne har dermed ikke med opkrævningen at gøre og PBL (pensionsbeskatningsloven) § 38, der handler om pensionsinstitutternes forpligtelser med hensyn til tilbageholdelse og indbetaling af afgift, gælder derfor ikke for så vidt angår denne afgift.

Afgift på 40 pct. pga. udbetalinger eller dispositioner

Hvis årets samlede indbetalinger til aldersforsikring m.v. for en pensionsopsparer overskrider beløbsgrænsen på 5.400 (2020: 5.300 kr.), henholdsvis 52.400 kr. (2020: 50.200 kr.), og pensionsopspareren i tidligere indkomstår har fået udbetalt eller disponeret over en pensionsordning, så skal der betales 40 pct. i afgift af det beløb, der overstiger 5.400 kr. (2020: 5.300 kr.).

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25 A, stk. 6, og C.A.10.2.6.3.3.1 Beløbsgrænserne på 5.400 kr. og 52.400 kr..

Pengeinstituttet, livsforsikringsselskabet eller pensionskassen skal påse, at der i det pågældende pengeinstitut mv. ikke årligt bliver indbetalt et større beløb end grundbeløbet.  Se PBL § 16, stk. 1, 2. pkt.

Det betyder, at det vil være muligt for en person samlet at indskyde mere end 5.400 (2020: 5.300 kr.), henholdsvis 52.400 kr. (2020: 50.200 kr.), årligt, men det kan ikke ske i et enkelt institut.  Afgiften på 40 pct. påhviler pensionsopspareren og opkræves via årsopgørelsen for de indkomstår, hvor pensionsopspareren har  overskredet beløbsgrænsen på 5.300 (2019: 5.200 kr.). Se KSL (kildeskatteloven) §§ 60 - 62.

Pensionsinstitutterne har dermed ikke med opkrævningen at gøre og PBL (pensionsbeskatningsloven) § 38, der handler om pensionsinstitutternes forpligtelser med hensyn til tilbageholdelse og indbetaling af afgift, gælder derfor ikke for så vidt angår denne afgift.

Afgift på 4 pct. ved overførsel til fradrags - eller bortseelsesberettiget pensionsordning

Som et alternativ til at betale en afgift på

  • 20 pct., af det beløb, der er indbetalt for meget til en aldersforsikring eller -opsparing, eller
  • 40 pct. af de indbetalinger, der overstiger 5.400 kr. (2020: 5.300 kr.). pga. udbetalinger eller dispositioner fra det 10. indkomstår før det indkomstår, hvor folkepensionsalderen er nået,

kan pensionsopspareren vælge at overføre det overskydende beløb til en fradragsberettiget eller bortseelsesberettiget ordning omfattet af kap. 1. Pensionsopspareren skal i så fald betale en afgift på 4 pct. af det beløb, der overføres. Se PBL § 25 A, stk. 8.

Det for meget indbetalte beløb kan overføres til en sådan fradrags- eller bortseelsesberettiget pensionsordning i løbet af det indkomstår, der følger efter det indkomstår, hvor der er indbetalt beløb over beløbsgrænsen. Det beløb, der kan overføres, opgøres som det beløb, der ligger over beløbsgrænsen på 5.400 (2020: 5.300 kr.), henholdsvis 52.400 kr. (2020: 50.200 kr.).

Det står pensionsopspareren frit for at beslutte, om der skal ske overførsel af et for meget indbetalt beløb, og hvor meget af det overskydende beløb der i givet fald skal overføres.
Hvis kun en del af det overskydende beløb overføres, skal pensionsopspareren betale 4 pct. af det overførte beløb plus 20 pct., henholdsvis 40 pct. af den del, der bliver stående på ordningen, dvs. forskellen mellem det for meget indbetalte beløb og det overførte beløb.

Eksempel

Der er indbetalt 10.000 kr. over beløbsgrænsen på 5.400 (2020: 5.300 kr.), henholdsvis 52.400 kr. (2020: 50.200 kr.). Det udløser som udgangspunkt en afgift på 20 pct. svarende til 2.000 kr.

Pensionsopspareren har bl.a. følgende muligheder for overførsel:

  1. Pensionsopspareren overfører 10.000 kr. til en fradragsberettiget ordning. Det medfører, at afgiften reduceres til 400 kr., og at der opnås fradrag for 10.000 kr.
  2. Pensionsopspareren overfører 0 kr. til en fradragsberettiget ordning, og afgiften reduceres derfor ikke.
  3. Pensionsopspareren overfører 6.000 kr. til en fradragsberettiget ordning, hvilket medfører, at afgiften reduceres til 1.040 kr. (20 pct. af 4.000 kr. + 4 pct. af 6.000 kr.). Der opnås fradrag for 6.000 kr.

Afgiften opkræves ligesom 20 pct.-afgiften, henholdsvis 40 pct. afgiften efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25 A, stk. 8, via årsopgørelsen. Se afsnittet  ovenfor om afgift på 20 pct. af for meget indbetalte beløb, og 40 pct. af indbetalinger, der overstiger beløbsgrænsen på 5.400 kr. (2020: 5.300 kr.)

Overførslen har skattemæssig virkning for det indkomstår, hvor der er sket indbetaling over beløbs­grænsen, dvs. ikke for det indkomstår, hvor overførslen sker. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25 A, stk. 8.

Hvis et for meget indbetalt beløb overføres til en fradrags - eller bortseelsesberettiget ordning, betyder det, at Skattestyrelsen skal udsende en årsopgørelse til pensionsopspareren, hvor 20 pct.-afgiften, henholdsvis 40 pct.-afgiften bliver reguleret. Der opkræves så en afgift på 4 pct. af det overførte beløb, mens 20 pct.- afgiften, henholdsvis 40 pct.-afgiften fastholdes for forskellen mellem det for meget indbetalte beløb og det overførte beløb, jf. pkt. 3 i eksemplet ovenfor.

Udbetaling af for meget indbetalte beløb

Hvis pensionsopspareren ønsker et for meget indbetalt beløb udbetalt fra ordningen, er der tale om en udbetaling i utide.

Se afsnit C.A.10.2.6.4.7 Udbetaling ved ophævelse i utide om udbetaling i utide. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.