Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.10.2.5.8.2.2 Afgiftsgrundlaget for kapitalpensioner og supplerende engangsydelse

Indhold

Afsnittet beskriver, hvordan beregningsgrundlaget for afgift efter PBL (pensionsbeskatningsloven) opgøres, når der sker overførsel, herunder konvertering af en kapitalforsikring eller kapitalopsparing til en aldersforsikring eller aldersopsparing, og af en supplerende engangsydelse til en supplerende engangssum.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftsgrundlaget
 • Forhold vedrørende opgørelsen af det overførte beløb
 • Definition af individuelle særlige bonushensættelser og fordelte kollektive særlige bonushensættelser
 • Fradrag for årets skyldige skat efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) §§ 3, 4, 4a og 5
 • Definition af ufordelte midler i et livsforsikringsselskab eller en tværgående pensionskasse
 • Definition af ufordelte midler i en firmapensionskasse
 • Definition af ufordelte midler i et livsforsikringsselskab mv., der er hjemmehørende i udlandet, på Grønland, eller Færøerne
 • Hvornår er der knyttet ufordelte midler til en kapitalpension eller supplerende engangsydelse
 • Beregning af den forholdsmæssige andel af de ufordelte midler

Afgiftsgrundlaget

Ved overførsel, herunder konvertering af en kapitalpension til en aldersforsikring eller aldersopsparing er afgiftsgrundlaget defineret i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25, stk. 3-5. Ved overførsel, herunder konvertering af en supplerende engangsydelse til en supplerende engangssum findes definitionen på afgiftsgrundlaget i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 29 A, stk. 3-5. Der er tale om to parallelle regelsæt.

Det samlede afgiftsgrundlag består af to dele:

Pensionsopsparerens afgiftsgrundlag, der består af

 • det beløb der overførtes, herunder konverteres
 • individuelle særlige bonushensættelser og fordelte kollektive særlige bonushensættelser
 • omfattet af §§ 35 og 41, i BEK nr. 1358 af 22. november 2016 til Lov om finansiel virksomhed, jf. xLBK nr. 1447 af 11. september 2020.x
 • årets skyldige skat efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) §§ 3, 4, 4 a og 5 kan fratrækkes heri.

Pensionsinstituttets afgiftsgrundlag, der består af

 • en forholdsmæssig andel af de ufordelte midler knyttet til kapitalforsikringen eller den supplerende engangsydelse.

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25, stk. 3, 1. og 6. pkt. og PBL (pensionsbeskatningsloven) § 29 A, stk. 3, 1. og 6. pkt.

Forhold vedrørende opgørelsen af det overførte beløb

Ved opgørelsen af det overførte beløb skal eventuelle værdipapirer i værdipapirdepoter knyttet til den overførte kapitalpension m.v. og andele i puljeordninger og unit-link-ordninger m.v. anses som overført til markedsværdien på tidspunktet for overførsel, herunder konvertering. 

Beregnede, påløbne renteindtægter knyttet til den overførte kapitalpension m.v. medregnes til det overførte beløb.   

Et eventuelt gebyr opkrævet af pensionsinstituttet m.v. for konverteringen af en kapitalpension m.v. til en aldersopsparing m.v., kan fradrages i beregningsgrundlaget af PBL-afgiften. Et sådan gebyr anses heller ikke som en hævning, der udløser afgift som en delvis ophævelse i utide.

Bemærk

Et eventuelt gebyr kan ikke fradrages som en formueforvaltningsomkostning efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 9, stk. 2.

Definition af særlige bonushensættelser knyttet til kapitalpensionen m.v.  

Ved særlige bonushensættelser knyttet til kapitalpensionen forstås individuelle særlige bonushensættelser og fordelte kollektive særlige bonushensættelser, jf. §§ 35 og 41 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, jf. BEK nr. 1358 af 22.november 2016, udstedt med hjemmel i lov om finansiel virksomhed, jf. xLBK nr. 1447 af 11. september 2020.x

Individuelle særlige bonushensættelser og fordelte kollektive særlige bonushensættelser er knyttet til forsikringerne m.v. individuelt eller kollektivt på en sådan måde, at den enkelte forsikrings andel med tilhørende afkast til enhver tid kan beregnes.

For individuelle særlige bonushensættelser skal der føres en konto for hver enkelt forsikringstager, der har bidraget hertil. De fordelte kollektive særlige bonushensættelser opbygges af kundemidler, det vil sige fra det realiserede resultat. Den enkelte forsikrings andel af de fordelte kollektive særlige bonushensættelser skal til enhver tid kunne beregnes.

Fradrag for årets skyldige skat efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) §§ 3, 4, 4a og 5

Ved afgiftsberegningen i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25, stk. 3, 1. pkt. og § 29 A, stk. 3, 1. pkt. er det  valgfrit, at fradrage den skyldige pensionsafkastskat efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) §§ 3, 4, 4 a og 5 i konverteringsåret på tidspunktet for overførsel, herunder konvertering, i pensionsopsparerens afgiftsgrundlag af det overførte beløb og de særlige bonushensættelser knyttet til ordningen.

Der kan ved overførsel m.v. i begyndelsen af et indkomstår være tale om skyldig pensionsafkastskat fra det foregående indkomstår, som endnu ikke er afregnet og trukket fra pensionsordningen. Der kan ved overførsel, herunder konvertering, senere i indkomståret dvs. i overførsels-, eller konverteringsåret være tale om skyldig pensionsafkastskat, der kan henføres til indkomstårets positive skattepligtige afkast fra indkomstårets start og frem til tidspunktet for overførslen m.v.

På tidspunktet for overførsel m.v. til aldersopsparing m.v. kan pensionsinstituttet foretage en endelig beregning af pensionsafkastskatten, og er der en skyldig pensionsafkastskat på kapitalpensionen m.v., kan denne fradrages i afgiftsgrundlaget.

Der er tale om en PAL-beregning, der udelukkende og alene skal bruges ved afgiftsberegningen efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25, stk. 3, og § 29 A, stk. 3.

Da PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 23, stk. 4, fortsat finder  anvendelse,  skal der ikke afregnes pensionsafkastskat på tidspunktet for overførsel, herunder konvertering, til en aldersopsparing m.v. Der er som nævnt alene tale om en  beregning af den PAL-skat, der skal anvendes ved beregningen af afgift efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25, stk. 3, og § 29 A, stk. 3.

Bemærk

Reglen er valgfri. Baggrunden herfor er, at den skyldige pensionsafkastskat i nogle tilfælde antages at være lille i forhold til det overførte beløb. og omkostningerne ved anvendelsen vil kunne overstige fordelen. Det er pensionsinstituttet, der alene kan træffer valg om, hvorvidt reglen skal anvendes, idet det alene er pensionsinstituttet, der kan vurdere fordele og ulemper herved.

Forsikringer med ret til rentebonus

For forsikringer med ret til rentebonus (gennemsnitsrenteprodukter) i pensionskasser og livsforsikringsselskaber skal livsforsikringsselskabet m.v. indeholde PAL-skatten inden tilførsel af midler til depotet m.v. Der indgår for disse produkter derfor som udgangspunkt ingen skyldig pensionsafkastskat i det overførte beløb ved overførslen, herunder konverteringen, til en aldersforsikring m.v.
Bestemmelsen har således som udgangspunkt ingen praktisk betydninger for disse produkter.

Flere ordninger i samme pensionsinstitut

Har en kunde to kapitalopsparinger, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12, og kun ønsker at konvertere den ene til en aldersopsparing, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12 A, skal der ved opgørelsen af den særlige PAL-skat til brug for beregning af PBL-afgiften ikke ske sambeskatning efter § 8 og § 10 i PAL-bekendtgørelsen.
Se BEK nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

 Eksempel 1

 • Overførsel sker den 1. juli x2021.x
 • Der er i første halvdel af indkomståret 2021 optjent et positivt formueafkast på 10.000 kr.
 • Det resulterer i en positiv skyldig pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet på 1.530 kr.

Overført beløb den 1. juli x2021 xudgør 100.000 kr.

Afgiftspligtigt beløb udgør: 100.000 kr. - 1.530 kr. = 98.470 kr.

Afgift 40 pct. af det afgiftspligtige beløb = 39.388 kr.

Eksempel 2

 • Overførsel sker den 1. juli x2021.x
 • Der er i første halvdel af indkomståret x2021x optjent et positivt formueafkast på 10.000 kr.
 • Det resulterer i en positiv pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet på 1.530 kr.
 • Fra indkomståret x2020x er der en negativ pensionsafkastskat på 1.000 kr., hvilket resulterer i, at der netto er en skyldig pensionsafkastskat på tidspunktet for overførsel, herunder konvertering, på 530 kr.

Overført beløb den 1. juli x2021 xudgør 100.000 kr.

Afgiftspligtigt beløb udgør: 100.000 kr. - 530 kr. = 99.470 kr.

Afgift 40 pct. af afgiftspligtigt beløb = 39.788 kr.

Ufordelte midler i et livsforsikringsselskab eller en tværgående pensionskasse

Ved ufordelte midler i et livsforsikringsselskab eller en tværgående pensionskasse forstås

 • hensættelser til kollektivt bonuspotentiale,
 • ufordelte kollektive særlige bonushensættelser, og
 • akkumuleret værdiregulering

som defineret i BEK nr. 937 af 27. juli 2015 med senere ændringer om finansielle rapporter for forsikringsvirksomheder og tværgående pensionskasser til lov om finansiel virksomhed, jf. LxBK nr. 1447 af 11. september 2020.x

Ved ufordelte kollektive særlige bonushensættelser forstås beløb, der er uigenkaldeligt udloddet fra egenkapitalen til fordel for de forsikrede, jf. §§ 35, 41 og 48, i BEK nr. 1358 af 22. november 2016 til Lov om finansiel virksomhed, jf. xLBK nr. 1447 af 11. september 2020.x

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25, stk. 3, 2. pkt. og PBL (pensionsbeskatningsloven) § 29 A, stk. 3, 2. pkt.

Ufordelte midler i en firmapensionskasse

Ved ufordelte midler i en firmapensionskasse forstås

 • hensættelser til kollektivt bonuspotentiale

som defineret i BEK nr. 10 af 4. januar 2019 med senere ændringer om finansielle rapporter for firmapensionskasser udstedt i medfør af § 71 og § 117, stk. 9, jf. LBK nr. 355 af 2. april 2020.

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25, stk. 3, 3. pkt. og PBL (pensionsbeskatningsloven) § 29 A, stk. 3, 3. pkt.

Ufordelte midler i et livsforsikringsselskab mv., der er hjemmehørende i udlandet, på Grønland, eller Færøerne

Ved ufordelte midler i

 • livsforsikringsselskaber, kreditinstitutter og pensionskasser, der er hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, og som udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 3, nr. 2, § 10, stk. 1, nr. 1, og § 12, stk. 1, nr. 1,
 • udenlandske livsforsikringsselskaber, pensionskasser m.v., der udbyder kapitalforsikringer og supplerende engangsydelser m.v., og som er godkendt efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C til at udbyde pensionsordninger her i landet

 forstås

 • alle former for hensættelser m.v. til fordel for de pensionsberettigede, som ikke indgår i det beløb, der overføres eller konverteres.

De udenlandske livsforsikringsselskaber m.v. skal efter forslaget foretage en regnskabsmæssig udskillelse af de forsikringsmæssige hensættelser for de nævnte forsikringer.

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25, stk. 3, 4. og 5. pkt. og PBL (pensionsbeskatningsloven) § 29 A, stk. 3, 4. og 5. pkt.

Hvornår er der knyttet ufordelte midler til en kapitalpension eller en supplerende engangsydelse

Har en kapitalpension eller en supplerende engangsydelse på ingen måde ret til eller andele i de ufordelte midler i henhold til pensionsaftalen, pensionskassens vedtægter m.v., skal der ikke betales afgift af ufordelte midler.

Det er eksempelvis typisk tilfældet for

 • opsparing i pensionsøjemed i pengeinstitutter
 •  rene såkaldt unit-linked pensionsordninger,

hvor pensionsopspareren får tilskrevet hele det faktiske investeringsafkast, såvel positivt som negativt, og hvor der ikke er nogen former for garanti tilknyttet.

I det omfang pensionsopspareren forinden overførslen, herunder konverteringen til aldersforsikring m.v., har afskrevet sig enhver ret til eller andel i ufordelte midler, f.eks. ved forinden at have omtegnet kapitalforsikringen fra et gennemsnitsrenteprodukt til en ren unit-linked ordning uden tilknyttede ufordelte midler, vil der ikke skulle beregnes afgift af ufordelte midler ved overførslen, herunder konverteringen.

Bemærk

Har kapitalpensionsordningen m.v. imidlertid bare den mindste ret til eller andel i de ufordelte midler, og uanset hvor lille eller hvor stor den enkelte pensionsordnings ret eller andel i henhold til aftalen m.v. kan opgøres til, er kapitalpensionsordningen m.v. omfattet af reglerne om afgiftspligt af en forholdsmæssig andel af de ufordelte midler. 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2014.239.SR  Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der ved overførsel af spørgers kapitalpensionsmidler i livsforsikringsselskabet A til alderspension-/forsikring er afgiftsfrihed af en forholdsmæssig andel af den Kollektive KundeKonto i A. I henhold til pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 3, 1.-2. pkt., skal der ved overførsel eller konvertering af en kapitalpension til en aldersforsikring m.v. bl.a. betales afgift af en forholdsmæssig andel af de ufordelte midler knyttet til ordningen, og ufordelte kollektive særlige bonushensættelser, jf. lov om finansiel virksomhed, indgår i lovtekstens definition af de ufordelte midler. Det fremgår af A's regulativer, årsrapporter, henvendelser til Folketingets Skatteudvalg m.v., at den pensionshensættelse selskabet har navngivet "Kollektiv KundeKonto", er ufordelte kollektive særlige bonushensættelser. Finanstilsynet har til sagen udtalt, at A's Kollektive KundeKonto er ufordelte kollektive særlige bonushensættelser, jf. lov om finansiel virksomhed. A's Kollektive KundeKonto er således direkte omfattet af ordlyden af pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 3, 1.-2 pkt., hvorfor selskabet ved overførsel eller konvertering af spørgers kapitalpension til en aldersforsikring, skal betale afgift af en forholdsmæssig andel af selskabets Kollektive KundeKonto.

Stadfæstet d. 15.9.2016 af Landsskatterette, j. nr. 14-3085019

 SKM2014.19.SR Efter pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 3, 2. pkt. og § 29 A, stk. 3, 2. pkt., indgår en pensionskasses egenkapital ikke i definitionen af de ufordelte midler i pensionskasser. Der skulle derfor derfor ikke afregnes afgift af en forholdsmæssig andel af en pensionskasses egenkapital i forbindelse med et medlems konvertering/overførsel af en kapitalpension eller supplerende engangsydelse til en aldersforsikring eller supplerende engangssum.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.