Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.10.2.3.1 Baggrund, formål og historik for reglen om ophørspension

Baggrund, formål og historik

Ordningen i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 A blev indført ved lov nr. 1282 af 20. december 2000 og trådte i kraft den 1. januar 2001.

Formålet var at indføre en særlig adgang til at oprette pensionsordninger for personer over 55 år, der har haft selvstændig virksomhed i mindst 10 år, når de hører op med deres virksomhed. Når disse personer afstår en virksomhed, står de typisk med en skattepligtig fortjeneste fra virksomheden, samtidig med at de mangler eller har en meget begrænset pensionsopsparing.

Reglerne i § 15 A betyder, at flere af de almindelige regler i PBL (pensionsbeskatningsloven) ikke gælder for pensionsordninger, der oprettes af tidligere selvstændigt erhvervsdrivende, når visse betingelser er opfyldt. De almindelige regler begrænser nemlig de tidligere selvstændiges interesse i at sætte fortjenesten fra virksomheden ind på en pensionsordning.

Efter de almindelige regler i pensionsbeskatningsloven skal fx fradragsretten for større kapitalindskud til pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger som udgangspunkt fordeles over en periode på 10 år. Hvert år er det dog muligt at bruge opfyldningsfradraget på indtil 58.500 kr. (2020: 57.200 kr.)  eller opfyldningsfradraget for selvstændigt erhvervsdrivende. Indtil indkomståret 2010 skulle fradraget også fordeles for indskud på ratepensioner og ophørende alderspension. Reglerne om fradragsfordeling er blevet ophævet for de ordninger ved lov nr. 412 af 29. maj 2009.

Reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 A betyder, at fradragsfordelingen ikke gælder for de pensionsordninger, der oprettes ved virksomhedsophøret, når de opfylder betingelserne. Derfor er der fuld fradragsret allerede i indbetalingsåret eller -årene for indbetalinger inden for en beløbsramme, så der er mulighed for, at fradraget kan neutralisere den beskatning, der sker af fortjenesten fra virksomheden i afståelsesåret eller -årene.

Loftet på 58.500 kr. (2020: 57.200 kr.) årligt for indbetalinger på ratepensioner og ophørende alderspension gælder heller ikke for PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 A-ordninger, hvilket stemmer overens med formålet med reglen.

Der er udstedt en bekendtgørelse med hjemmel i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 A, stk. 8. Den fastsætter nærmere regler for pensionsordningerne, bl.a. at fortjenestens størrelse skal dokumenteres ved en erklæring fra en advokat, revisor mv. Se § 10 i bekendtgørelse nr. 1370 af 21. december 2012.

Der er sket følgende lovændringer, som vedrører PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 A:

Lov nr.

Dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i pensionsbeskatningsloven

1282

20.12.2000

Indførelse af pensionsordninger for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende m.fl.

Indsætter § 15 A

277

25.4.2001

Ændringer i reglerne om efterløn og delpension

Lovens § 2 ophæver § 15 A, stk. 5, 4. pkt.

394

6.6.2002

Generationsskifte, lempelse af pengetankreglen

Lovens § 6 ændrer § 15 A, stk. 3 og 4

423

6.6.2005

Lempelse af 10 års reglen

Lovens § 2 ændrer § 15 A, stk. 2

1414

21.12.2005

Konsekvensændringer som følge af ABL (aktieavancebeskatningsloven)

Lovens § 15 ændrer § 15 A, stk. 1, 2, 3 og 4

406

8.5.2006

Præcisering af henvisning til VUL

Lovens § 7 ændrer § 15 A, stk. 3

515

7.6.2006

Redaktionel ændring

Lovens § 16 ændrer § 15 A, stk. 3

1580

20.12.2006

Forhøjelse af grænsen for finansielle aktiver til 75 pct.

Lovens § 3 ændrer § 15 A, stk. 4

347

18.4.2007

Forhøjelse af aldersgrænser mv., konsekvensændring

Lovens § 1 ændrer § 15 A, stk. 5

1534

19.12.2007

Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger, konsekvensændring

Lovens § 1 ændrer § 15 A, stk. 5

412

29.5.2009

Loft for indbetalinger til rateordninger og ophørende alderspension, ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af rate- og kapitalpensionsordninger mv.

Lovens § 1 vedrører § 8, stk. 1, § 11 A, stk.1, § 15 A, stk. 5 og 6, § 16, stk. 2,  § 18, stk. 3 og 4

1246

15.10.2010

Lovbekendtgørelse

221

21.3.2011

Revision af dødsboskifteloven mv.

Lovens § 13 ændrer § 15 A, stk. 2

1380

28.12.2011

Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver

Lovens § 3 ændrer § 15 A. stk. 3 og 4

398

9.5.2012

Forlængelse af frist for nedbringelse af aktivandel

Lovens § 3 ændrer § 15 A, stk. 3 og 4

683

8.6.2017

Justering af pengetanksreglen

Lovens § 5 ændrer § 15 A, stk. 3 og 4

688

8.6.2017

Justering af pengetanksreglen

Lovens § 5 ændrer § 15 A, stk. 3 og 4

238

12.3.2020

Lovbekendtgørelse

 


Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.