Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvad er en rateopsparing?

C.A.10.2.2.1.2 Rateopsparing i pensionsøjemed (skattekode 07 og 12)

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Indgåelse af aftale
 • Varighed og tidsmæssige grænser
 • Indsættelse af begunstigede
 • Invalidesumsforsikring knyttet til rateopsparingsordninger
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

En rateopsparing i pensionsøjemed er en kapitalopsparing, hvor det er aftalt, at den opsparede sum udbetales i rater over et vist antal år, og hvor raterne ikke bortfalder ved pensionsopsparerens død.

Indgåelse af aftale

PBL (pensionsbeskatningsloven) § 11 A fastsætter de krav til aftalens indhold, som skal være opfyldt, for at opsparingen kan være omfattet af reglerne om pensionsbeskatning i pensionsbeskatningsloven.

Når en rateopsparing oprettes, skal pengeinstituttet og pensionsopspareren fastsætte vilkårene for ordningen i en aftale mellem dem. Hvis en pensionsopsparers arbejdsgiver betaler bidrag til rateopsparingen, så skal arbejdsgiveren deltage i aftalen. Til kontoen skal der være knyttet en bestemmelse om, at opsparingen med renter tilhører pensionsopspareren (kontohaveren). Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, stk. 1, nr. 1 og 3.

Rateopsparingen skal være oprettet i et af følgende institutter:

 • Et pengeinstitut, som Finanstilsynet har givet tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet
 • Et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. lov om finansiel virksomhed
 • Et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU/EØS udøver kreditinstitutvirksomhed, og som Skattestyrelsen har godkendt
 • En anden institution inden for EU/EØS, som Skattestyrelsen har godkendt.

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., der giver Skattestyrelsen kompetencen til at godkende en anden institution, og lov om finansiel virksomhed § 30, stk. 1, 4, 5, 9 og 10.

Skattestyrelsens afgørelser kan påklages til Landsskatteretten. Der er kun givet godkendelser efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, stk. 1, nr. 1, til fonde, der i forvejen havde fået godkendelse efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12, stk. 1, nr. 1, om opsparing i pensionsøjemed (kapitalpension).

Se også

Se også afsnit C.A.10.2.2.2 Anbringelsesregler for danske ratepensionsordninger, der handler om, hvordan de opsparede midler skal anbringes.

Varighed og tidsmæssige grænser

Rateopsparingen skal gå ud på, at det opsparede pensionsbeløb udbetales i rater over mindst 10 år. Raterne skal udbetales til pensionsopspareren, hvis han eller hun er i live på tidspunkterne for udbetalingen. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, stk. 1, indledningen.

Oprettelse

Der er ingen aldersgrænse for, hvornår rateopsparinger kan oprettes. Den tidligere gældende aldersgrænse blev ophævet med virkning fra den 1. juli 2009. Se lov nr. 412 af 29. maj 2009. Rateopsparinger kan oprettes uafhængigt af tidligere ordninger og behøver ikke at være oprettet i det samme pensionsinstitut som disse.

Det senest mulige tidspunkt for, hvornår en rateopsparing kan oprettes, er dog bestemt af,

 • at det opsparede pensionsbeløb skal udbetales over mindst 10 år, og
 • at der ikke kan aftales et senere tidspunkt for udbetaling af sidste rate end kalenderåret 30 år efter, at kontohaveren har nået pensionsudbetalingsalderen.

Se lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 6, der med virkning fra 1. januar 2018 forlænger forfaldstidspunktet for sidste rate med 5. år, dvs. fra 25 år til 30 år efter forsikredes pensionsudbetalingsalder.

Det betyder, at en rateopsparing ikke kan oprettes senere end 20 år efter, at pensionsopspareren har nået pensionsudbetalingsalderen.

Udtrykket "pensionsudbetalingsalderen" er defineret i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 1 a. Se afsnit C.A.10.2.1.1.2.1 Krav til en livsvarig alderspension om kravene til en livsvarig alderspension.

Eksempel

Hvis pensionsudbetalingsalderen er 60 år, så skal rateopsparingen være oprettet inden udgangen af det kalenderår, hvor pensionsopspareren fylder 80 år. Er pensionsudbetalingsalderen 62 år, skal oprettelsen ske inden udgangen af det kalenderår, hvor pensionsopspareren fylder 82 år.

Seneste tidspunkt for indbetaling

Der kan indbetales på en rateopsparing indtil udgangen af det kalenderår, der ligger forud for det år, hvor første rateudbetaling vil finde sted. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, stk. 1, nr. 1.

Tidligste tidspunkt for udbetaling

Rateudbetalingerne kan tidligst begynde, når pensionsopspareren når pensionsudbetalingsalderen, medmindre Skatterådet har godkendt en lavere aldersgrænse. For ordninger oprettet før den 1. maj 2007 kan rateudbetalingen tidligst begynde ved pensionsopsparerens fyldte 60. år. Parterne kan dog aftale, at udbetalingerne skal begynde i tilfælde af pensionsopsparerens invaliditet eller død, før han eller hun har nået pensionsudbetalingsalderen. Der er ikke adgang til at aftale, at udbetalingerne begynder i tilfælde af livstruende sygdom.

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, stk. 1, nr. 4, og for så vidt angår Skatterådets godkendelser af lavere pensionsalder afsnit C.A.10.2.1.1.2.1 Krav til en livsvarig alderspension om krav til en livsvarig alderspension.

Bemærk

For ratepensionsordninger, der er omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 A (ophørspensioner), gælder der en særlig regel om, at udbetalingen af rater først kan begynde 5 år efter, at ordningen er oprettet. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, stk. 1, nr. 4, 2. pkt., og afsnit C.A.10.2.3 Pensionsordninger ved afståelse af virksomhed (ophørspension) om pensionsordninger ved afståelse af virksomhed (ophørspension).

Indsættelse af begunstigede

Som begunstiget efter pensionsopsparerens død må kun indsættes "nærmeste pårørende" eller:

 • Pensionsopsparerens ægtefælle eller fraskilte ægtefælle
 • Pensionsopsparerens livsarvinger
 • Pensionsopsparerens stedbørn eller disses livsarvinger
 • En navngiven person, der har fælles bopæl med pensionsopspareren ved indsættelsen, eller den navngivne persons livsarvinger.

Rækkefølgen er underordnet. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, stk. 1, nr. 5.

Ved "nærmeste pårørende" forstås den personkreds, der er angivet i § 5 i lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter, som ændret ved lov nr. 516 af 6. juni 2007, § 2, nr. 5.

Se også

Se for så vidt angår kravene til fælles bopæl mv. også afsnit C.A.10.2.1.1.3 Ægtefælle-, samlever- og børnepension om ægtefælle-, samlever- og børnepension.

Aftalen skal indeholde bestemmelse om udbetaling i tilfælde af pensionsopsparerens død. Hvis en pensionsopsparer ikke indsætter begunstigede i ordningen, så vil ordningen dog ikke af den grund falde uden for PBL (pensionsbeskatningsloven) afsnit I. Se Skat 1989.6.484 (TfS 1989, 361 DEP).

Invalidesumsforsikring i knyttet til rateopsparingsordning

Se afsnit C.A.10.2.2.1.1 Rateforsikringer i pensionsøjemed (skattekode 02 og 11)

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatteforvaltningen

Skat 1989.6.484    (TfS 1989, 361 DEP)

En kontohaver i en opsparingsordning kan undlade at indsætte begunstigede i ordningen, uden at ordningen af den grund falder uden for PBL (pensionsbeskatningsloven) afsnit I.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.