Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

A.B.4.6.3 Fritagelse for gebyrer og renter

Indhold

Dette afsnit handler om mulighederne for at blive fritaget for gebyrer og renter.

Afsnittet indeholder:

  • Regel

  • Retningslinjer

  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser med videre

Regel

Skatteforvaltningen kan fritage for betaling af:

  • afgift for foreløbig fastsættelse af tilsvar efter OPKL § 4, stk. 2

  • gebyr for rykkere efter OPKL § 6

  • renter ved forsinket/manglende betaling efter OPKL § 7

  • renter af skattekontoen efter OPKL § 16 c, stk. 1

Se OPKL § 8, stk. 1.

Dette kan Skatteforvaltningen gøre, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt. Se OPKL § 8, stk. 1.

Det er forudsat, at bestemmelsen skal administreres restriktivt. Se bemærkningerne til lovforslag nr. 19 af 6. oktober 1999.

Retningslinjer

De nærmere retningslinjer er fastsat i bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013 om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Det er her bestemt, at Skatteforvaltningen kan fritage for betaling af de nævnte afgifter, gebyrer og renter, hvis overskridelse af angivelses-, indberetnings- eller betalingsfristen enten:

  • skyldes pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør indgiver angivelse, foretager indberetning eller indbetaling, eller

  • er på få dage, og der er tale om et førstegangstilfælde, eller

  • der foreligger undskyldelige forhold.

Ukendskab til regler og betalingsfrister medfører ikke fritagelse for afgifter, gebyrer og renter. Se SKM2013.472.LSR, SKM2012.268.LSR og SKM2010.628.LSR.

Medarbejderes ferie og sygdom medfører heller ikke fritagelse for afgifter, gebyrer og renter. Se SKM2010.330.BR og SKM2012.478.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser m.m. på området:

Afgørelse  Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Byretsdomme
SKM2010.671.BR Overskridelse af betalingsfrist med 4 dage. Havde tidligere overskredet af betalingsfrister. Ikke førstegangstilfælde, da der ikke kunne bortses fra tidligere fristoverskrivelser ud fra tidsmæssigt aspekt. Ikke fritagelse.  
SKM2010.330.BR

Overskridelse af betalingsfrist med 23 dage. Ferie og udskiftning af personale i økonomiafdeling ikke pludseligt opstået hændelse, som selskab ikke havde indflydelse på eller kunne forudse. Ikke fritagelse.

 
Landsskatteretskendelser

>SKM2021.143.LSR<

>Landsskatteretten fandt, at der ikke i medfør af opkrævningslovens § 8, stk. 2, nr. 4, var grundlag for at fritage selskabet for renterne af restskatten, da overskridelsen af betalingsfristen ikke skyldes pludseligt opståede hændelser, som selskabet ikke havde haft indflydelse på. Desuden var overskridelsen af betalingsfristen heller ikke på få dage. Endvidere fandt Landsskatteretten, at der ikke var grundlag for i medfør af inddrivelseslovens § 13, stk. 6, at eftergive renterne, idet Landsskatteretten lagde til grund, at selskabet kunne have undgået rentetilskrivningen ved at indbetale restskatten på anden måde end over skattekontoen, hvilket selskabet ikke havde forsøgt.<

 

SKM2013.472.LSR

Overskridelse af betalingsfrist med mellem 5 måneder og 1 år. Ikke pludseligt opstået hændelse, som selskab ikke havde indflydelse på eller kunne forudse, da selskabet selv skal holde sig orienteret om betalingsfrister. Ikke fritagelse.  

SKM2012.478.LSR

Overskridelse af betalingsfrist med 13 dage pga. ansvarlig medarbejders sygdom og backup-medarbejders ferie. Ikke pludseligt opstået hændelse, som selskab ikke havde indflydelse på eller kunne forudse. Ikke overskridelse på få dage. Ikke fritagelse.

 

SKM2012.268.LSR

Overskridelse af betalingsfrist i forbindelse med omregistrering fra lille til stor virksomhed. Ikke pludseligt opstået hændelse, som selskab ikke havde indflydelse på eller kunne forudse, da selskab var informeret om ændret betalingsfrist, da selskab var bekendt med ændrede frister, uanset evt. underretning fra SKAT. Ikke særlig omstændighed, at selskabet ikke var opmærksom på afregningsfrister, uanset lønbureau. Ikke fritagelse.

SKM2011.608.LSR

Overskridelse af betalingsfrist pga. ændrede betalingsfrister. Ikke pludseligt opstået hændelse, som selskab ikke havde indflydelse på eller kunne forudse, da selskab var informeret om ændret betalingsfrist. Manglende information til lønbureau ikke undskyldeligt forhold. Ikke fritagelse.

SKM2011.598.LSR

Gebyr for foreløbig fastsættelse og overskridelse af betalingsfrist med 1 måned og 5 dage. Ikke pludseligt opstået hændelse, som selskab ikke havde indflydelse på eller kunne forudse, at likvidator returnerede girokort til SKAT. Ikke undskyldeligt forhold, at likvidator var ubekendt med reglerne, eller at likvidator antog, at det ikke var nødvendigt at indsende angivelser. Ikke fritagelse.

SKM2011.376.LSR

Overskridelse af betalingsfrist med 2 dage. Førstegangstilfælde. Fritagelse.

SKM2010.628.LSR

Overskridelse af betalingsfrist med 5 dage. Ikke pludseligt opstået hændelse, som selskab ikke havde indflydelse på eller kunne forudse, at selskabet ikke var opmærksom på gradvis indfasning af de normale betalingsfrister. Ikke førstegangstilfælde eller undskyldeligt forhold. Ikke fritagelse.

SKM2007.645.LSR

Overskridelse af betalingsfrist pga. tidligere økonomidirektørs svigagtige angivelser. Ikke pludseligt opstået hændelse, som selskab ikke havde indflydelse på eller kunne forudse. Ikke overskridelse på få dage. Ikke fritagelse.

Skatteankestyrelsesafgørelser

SKM2014.442.SANST

Overskridelse af betalingsfrist med 9 dage i forbindelse med påsken. Førstegangstilfælde. Fritagelse.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.