Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

A.B.1.2.5.2 Udbytter udloddet af aktier mv. og investorfradrag

Indhold

Afsnittet handler om selskaber og foreningers mv. indberetningspligt af udbytter udloddet af aktier mv. og indberetning af investeringer, der danner grundlag for investorfradrag.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov
 • Indberetningen
 • Hvilke oplysninger skal indberettes 
 • Bemyndigelse
 • Bekendtgørelse om skatteindberetning mv.
 • Indberetning af investeringer, der danner grundlag for investorfradrag
 • Direkte erhvervelse af aktier i et målselskab
 • Bemyndigelse
 • Bekendtgørelse om skatteindberetning mv.
 • Indirekte erhvervelse aktier i et målselskab
 • Bemyndigelse
 • Bekendtgørelse om skatteindberetning mv.

Regel

Efter SIL § 29, stk. 1, skal selskaber og foreninger m.v., som har pligt til at indeholde udbytteskat efter KSL (kildeskatteloven) § 65,  indberette om udbytter udloddet af aktier m.v., der ikke er optaget til handel på regulerede markeder og ikke er registreret i en værdipapircentral.

Bestemmelsen  er en videreførelse af de tidligere regler i SKL (skattekontrolloven) § 9 B, stk. 2, og § 9 B, stk. 3 og 6.

I SIL § 29, stk. 2, fastsættes hvilke oplysninger indberetningen skal omfattet for hver udbyttemodtager. Bestemmelsen er en af den tidligere SKL (skattekontrolloven) § 9 B, stk. 3, dog tilpasset i forhold til, at stykket alene finder anvendelse på aktier m.v., der ikke er optaget til handel på regulerede markeder og ikke er registreret i en værdipapircentral.

Efter SIL § 29, stk. 3, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indberetningen. Det, der kan fastsættes nærmere regler om, er regler der nærmere definerer de oplysninger, der skal indberettes. Bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere SKL (skattekontrolloven) § 9 B, stk. 6.

SIL § 29 a og § 29 b omhandler regler omkring indberetning af investeringer, der danner grundlag for investorfradrag. Disse bestemmelser blev indført ved lov 1707 af 27. december 2018. Det følger af dennes lov § 12, stk. 1, at loven trådte i kraft den 1. februar 2019. Loven har virkning fra og med den 1. januar 2019. Se lovens § 12, stk. 2.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL (skattekontrolloven)

Gældende SIL

Indholdet af ændringer

§ 9 B, stk. 2

§ 29, stk. 1

Efter bestemmelsen, skal selskaber og foreninger m.v., som har pligt til at indeholde udbytteskat efter kildeskattelovens § 65, indberette om udbytter udloddet af aktier m.v., der ikke er optaget til handel på regulerede markeder og ikke er registreret i en værdipapircentral.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med § 16.

§ 9 B, stk. 3, nr. 1-5

§ 29, stk. 2, nr. 1-6

Bestemmelsen indebærer, at indberetninger efter stk. 1 for hver enkelt udbyttemodtager skal indeholde en række nærmere oplysninger, herunder:

 • oplysning om identifikation af den, der foretager indberetningen.
 • identifikation af udbyttemodtageren, i det omfang denne oplysning er kendt, og identifikation af den konto udbetalingen sker til.
 • størrelsen af det udloddede udbytte før og efter indeholdelse af udbytteskat, den procentsats, der er anvendt ved eventuel indeholdelse af udbytteskat og det indeholdte beløb.
 • baggrunden herfor ved udlodning uden indeholdelse af udbytteskat eller ved indeholdelse af udbytteskat med reduceret sats.
 • datoen for vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbyttet og den regnskabsperiode udlodningen vedrører.
 • identiteten af aktien m.v.

§ 9 B, stk. 6

§ 29, stk. 3

Efter bestemmelsen, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indberetningen.

Bestemmelsen er ny

§ 29 a

Reglerne omkring indberetning af investeringer, der danner grundlag for investorfradrag, blev indført med lov nr. 1707 af 27. december 2018. Det følger af dennes lov § 12, stk. 1, at loven trådte i kraft den 1. februar 2019. Loven har virkning fra og med den 1. januar 2019. Se lovens § 12, stk. 2.

Bestemmelsen er ny

§ 29 b

Jf. ovenfor

Indberetningen

Efter SIL § 29, stk 1,  skal selskaber og foreninger m.v., som har pligt til at indeholde udbytteskat efter KSL (kildeskatteloven) § 65, indberette om udbytter udloddet af aktier m.v., der ikke er optaget til handel på regulerede markeder og ikke er registreret i en værdipapircentral.

De selskaber og foreninger m.v., der er omfattet af SIL § 29, stk. 1, , er efter KSL (kildeskatteloven) § 65, stk.1, selskaber og foreninger, der er omfattet af 

 • SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1 (aktieselskaber og anpartsselskaber),

 • SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2 (andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital),

 • SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2 e (elselskaber),

 • SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2 h (vandforsyningsselskaber),

 • SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 4 (foreninger, hvis formål er at fremme medlemmernes fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse i foreningens virksomhed som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde) og

 • SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 5 a (investeringsforeninger, der udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud).

Endvidere omfatter begrebet selskaber og foreninger m.v. investeringsinstitutter med minimumsbeskatning samt investeringsselskaber, jf. KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 7 og 9.

Når der i bestemmelsen henvises til »aktier m.v.« skal dette forstås som de papirer, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med den SIL § 16. SIL § 16 omfatter således aktier m.v., som vil være deponerede hos en depotfører. Gennem depotførerens registrering af ejeren af depotet vil depotføreren som udgangspunkt have kendskab til ejerens identitet. Denne viden har det udloddende selskab ikke nødvendigvis. Derfor pålægges indberetningspligten efter den SIL § 16 depotføreren.

For de aktier m.v., der ikke er optaget til handel på regulerede markeder, eller er registreret i en værdipapircentral, er der ikke nødvendigvis en depotfører, som kan pålægges indberetningspligten. Efter SIL § 29 pålægges indberetningspligten vedrørende udbytter af sådanne aktier det udloddende selskab.

Hvilke oplysninger skal indberettes

SIL § 29, stk. 2, nr. 1 - 6,  indebærer, at indberetninger efter SIL § 29, stk. 1 for hver enkelt udbyttemodtager skal indeholde en række nærmere oplysninger.

 • Efter SIL § 29, stk. 2, nr. 1 skal indberetningen indeholde oplysning om identifikation af den, der foretager indberetningen. Indberetningen skal ske ved indberetning af den indberetningspligtiges cvr-nummer eller SE-nummer.

 • Efter SIL § 29, stk. 2, nr. 2 skal indberetningen indeholde oplysning om identifikation af udbyttemodtageren, i det omfang denne oplysning er kendt, og identifikation af den konto udbetalingen sker til. Identifikation af udbyttemodtager skal ske efter de nærmere regler om, hvilke identifikationsoplysninger der skal indberettes. De identifikationsoplysninger, der skal indberettes, er de oplysninger, der vil følge af regler udstedt i medfør af den foreslåede bestemmelse i § 52, stk. 3. Identifikationen af kontoen sker ved angivelse kontonummeret.

 • Efter SIL § 29, stk. 2, nr. 3 skal indberetningen indeholde oplysning om størrelsen af det udloddede udbytte før og efter indeholdelse af udbytteskat, den procentsats, der er anvendt ved eventuel indeholdelse af udbytteskat og det indeholdte beløb.

 • Efter SIL § 29, stk. 2, nr. 4 skal indberetningen indeholde oplysning om baggrunden herfor ved udlodning uden indeholdelse af udbytteskat eller ved indeholdelse af udbytteskat med reduceret sats. Undladelse af indeholdelse af udbytteskat kan ske i en række tilfælde, f.eks. ved udlodning til moder- eller koncernselskaber, udlodning vedrørende aktier m.v. i pensionsdepoter og udlodninger til modtagere, som har udbyttefrikort. Indberetningen skal i disse tilfælde indeholde oplysning om, hvilken undtagelse fra indeholdelse af udbytteskat der finder anvendelse. Indeholdelse med en reduceret sats (mindre end 27 pct.) kan f.eks. ske ved udlodning til selskaber, der ikke er moder- eller koncernselskaber.

 • Efter SIL § 29, stk. 2, nr. 5 skal indberetningen indeholde oplysning om datoen for vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbyttet og den regnskabsperiode udlodningen vedrører.

 • Efter SIL § 29, stk. 2, nr. 6 skal indberetningen indeholde oplysning om identiteten af aktien m.v. Identiteten af aktien m.v. omfatter navn. »Aktier m.v.« skal forstås som de papirer, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

Bemyndigelse

Efter SIL § 29, stk. 3, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indberetningen. Det, der kan fastsættes nærmere regler om, er regler der nærmere definerer de oplysninger, der skal indberettes.

Bemyndigelsen i SIL § 29, stk. 3 er udnyttet i § 42 i skatteindberetningsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 (SIB)

Bekendtgørelse om skatteindberetning mv.

Det fremgår SIB § 42 , at indberetningspligten efter SIL § 29, stk. 1 og 2, omfatter:

1) Identiteten af den indberetningspligtige.

2) Identiteten af ejeren af aktierne m.v., i det omfang denne oplysning er kendt, jf. § 3, eller af den, udbyttet udbetales til, jf. § 3, stk. 1, 6. pkt.

3) Identiteten af den konto, udbetalingen sker til, hvis udbetalingen sker til en anden end ejeren.

4) Størrelsen af det udloddede udbytte ved hver enkelt udlodning før og efter indeholdelse af udbytteskat, den procentsats, der er anvendt ved eventuel indeholdelse af udbytteskat, og det indeholdte beløb.

5) Oplysning om baggrunden herfor ved udlodning uden indeholdelse af udbytteskat eller ved indeholdelse af udbytteskat med reduceret sats.

6) Identitet af aktien m.v.

7) Datoen for vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbyttet.

Indberetning af investeringer, der danner grundlag for investorfradrag.

Reglerne omkring indberetning af investeringer, der danner grundlag for investorfradrag, blev indført med lov nr. 1707 af 27. december 2018. Det følger af dennes lov § 12, stk. 1, at loven trådte i kraft den 1. februar 2019. Loven har virkning fra og med den 1. januar 2019. Se lovens § 12, stk. 2.

Direkte erhvervelse af aktier i et målselskab

Selskaber skal årligt foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om investeringer, der danner grundlag for investorfradrag som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 1, nr. 1, og som selskabet har modtaget oplysning om som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 3, og om investeringer foretaget af investorfradragsfonde.

Se SIL § 29 a, stk. 1.

 Efter SIL § 29 a, stk. 2, skal indberetninger efter stk. 1 for hver investor, der har foretaget en investering, der danner grundlag for investorfradrag som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 1, nr. 1, omfatte følgende oplysninger:

 1. Identifikation af den, der foretager indberetningen.
 2. Identifikation af investor.
 3. Oplysning om de aktier, der danner grundlag for investorfradrag, og om aktiernes anskaffelsestidspunkt og -sum.
 4. Oplysning om, hvorvidt investor har ejet aktier i selskabet inden for en periode på 3 år forud for investeringen.

Indberetninger efter stk. 1 skal desuden omfatte oplysninger om det samlede beløb, som selskabet i årets løb har modtaget i kapitalindskud omfattet af stk. 1, når dette beløb overstiger 500.000 euro.

Se SIL § 29 a, stk. 3.

Bemyndigelse

 Efter SIL § 29 a, stk. 4 kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indberetning efter stk. 1-3, om offentliggørelse af oplysninger indberettet efter stk. 3 og om offentliggørelse af oplysninger om virksomhedens navn, virksomhedstype og cvr-nummer og størrelse og dato for investeringen.

Bemyndigelsen i SIL § 29 a, stk. 4 er udnyttet i § 43 i skatteindberetningsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 (SIB)

Bekendtgørelse om skatteindberetning mv.

Det fremgår af SIB § 43, at indberetning efter skatteindberetningslovens § 29 a omfatter oplysninger om:

1) Identiteten af den indberetningspligtige, jf. bekendtgørelsens § 1.

2) Dansk Branchekode-reference for den indberetningspligtige.

3) Investorens identitet, jf. § 3.

4) Den enkelte investors samlede beholdning af aktier, der foretages investorfradrag for, ved angivelse af antal aktier og nominel værdi.

5) Anskaffelsestidspunkt og -sum for de aktier, der foretages investorfradrag for.

6) Oplysning om, hvorvidt investor har ejet aktier i selskabet inden for en periode på 3 år forud for investeringen.

7) Det samlede beløb, som selskabet i årets løb har modtaget i kapitalindskud omfattet af skatteindberetningslovens § 29 a, stk. 1, når kapitalindskuddet overstiger 500.000 euro.

Stk. 2. Oplysninger indberettet efter stk. 1, nr. 1, 2 og 7, offentliggøres af Skatteforvaltningen i Europa-Kommissionens statsstøtteregister.

Indirekte erhvervelse aktier i et målselskab

Investorfradragsfonde skal årligt foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om investeringer som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 1, nr. 2, der danner grundlag for investorfradrag, og som fonden har modtaget oplysning om som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 3.

 Se SIL § 29 b, stk. 1.

Indberetninger efter stk. 1 skal for hver investor omfatte følgende oplysninger:

 1. Identifikation af den, der foretager indberetningen.
 2. Identifikation af investor.
 3. Oplysning om de andele, der danner grundlag for investorfradrag, og om andelenes anskaffelsestidspunkt og -sum.

Se SIL § 29 b, stk. 2.

Bemyndigelse

Efter SIL § 29 b, stk. 3 kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indberetning efter stk. 1 og 2.

Bemyndigelsen i SIL § 29 b, stk. 3 er udnyttet i § 44 i skatteindberetningsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 (SIB)

Bekendtgørelse om skatteindberetning mv

Det fremgår af SIB § 44, at indberetning efter skatteindberetningslovens § 29 b omfatter oplysninger om:

1) Identiteten af den indberetningspligtige, jf. bekendtgørelsens § 1.

2) Investorens identitet, jf. § 3.

3) De andele, der foretages investorfradrag for, ved angivelse af antal andele og nominel værdi.

4) Anskaffelsestidspunkt og -sum for de andele, der foretages investorfradrag for.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.