Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvad indebærer kravet om notatpligt for SKAT?

A.A.7.4.4 Notatpligt

Indhold

Dette afsnit handler om reglen for notatpligt efter offentlighedsloven (OFL).

Se vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen nr. 9847 af 19. december 2013 punkt 14 om notatpligt.

Der findes også i RSL regler om notatpligt. Se A.C.1.2.3 Skatteforvaltningens pligt til at føre notat.

Afsnittet indeholder:

 • Baggrund
 • Regel
 • Betingelser
 • Aktindsigt
 • Forskellige typer af notater
 • Konsekvenser, hvis betingelserne ikke er opfyldte
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Baggrund

Reglen om notatpligt skal sikre, at det faktiske grundlag, der er af betydning for sagens afgørelse virkelig findes i de pågældende sager, uanset hvordan myndigheden er kommet i besiddelse af dem.

Regel

I sager, hvor der træffes afgørelse har forvaltningsmyndigheden, her Skatteforvaltningen, pligt til at notere oplysninger. Se OFL § 13. 

Notatpligten gælder også i forbindelse med anmeldelser, herunder anonyme.

Når Skatteforvaltningen modtager en anmeldelse på telefon, og anmelderen oplyser eget navn, men ønsker at være anonym, skal Skatteforvaltningen gøre anmelderen opmærksom på, at Skatteforvaltningen har notatpligt. Det betyder, at Skatteforvaltningen skal notere indholdet af de mundtlige oplysninger, herunder navnet på den, der giver Skatteforvaltningen oplysningerne.

Notatpligten gælder ikke i forbindelse med behandling af sager indenfor strafferetsplejen. Se OFL § 13, stk. 3.

De oplysninger, der skal noteres er oplysninger

 • om en sags faktiske grundlag, der er af betydning for sagens afgørelse, som myndigheden modtager mundtligt eller på anden måde
 • som myndigheden på anden måde er bekendt med, fx fra andre sager.
 • eksterne faglige vurderinger.
 • væsentlige sagsekspeditionsskridt.

Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

Det er ikke muligt generelt at fastlægge, hvornår et ekspeditionsskridt skal betragtes som væsentligt, og det må derfor bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Vurderingen af et ekspeditionsskridts væsentlighed skal foretages på det tidspunkt, hvor det pågældende skridt tages.

Betingelser

Der knytter sig visse betingelser til notatpligten, herunder form, indhold, gennemførelse og opbevaring.

Dette skema viser de betingelser, der knytter sig til notatpligt:

Betingelse

Beskrivelse

 

Formen

Der skal snarest muligt udarbejdes et skriftligt notat med indholdet af oplysningerne

Afgørelsessag

Notatpligten omfatter sager hvor der bliver truffet afgørelse.

En afgørelse defineres i forvaltningsretten som en forvaltningsmyndigheds meddelelse til typisk en borger/virksomhed om, hvad der er eller skal være ret for den pågældende i en konkret og aktuelt foreliggende situation. Se afsnit A.A.2 Afgørelser kontra vejledning om afgørelser contra vejledning.

Omfanget af pligten

Notatpligten omfatter fx oplysninger, der modtages:

 • under et møde
 • mundtligt eller som myndigheden på anden måde bliver bekendt med
 • telefonisk
 • under en besigtigelse
 • via informationssøgning i andre sager
 • via registre med mere
 • under samtale med medarbejder i egen eller ved anden myndighed.

Eksempel på forskellige typer af notater

 • der udarbejdes notat af telefonisk samtaler i form af et telefonnotat
 • der udarbejdes notat fra et møde i form af et mødenotat
 • notat udarbejdet af parten og / eller partsrepræsentant

Praktisk gennemførelse

Lovgivningen indeholder ikke regler for gennemførelse.

Det vil være praktisk at oplysninger indskrives i et nyt dokument og akteres til den relevante sag.

Notatets indhold

Sagens journalnummer og notats dato

Hvem deltager

Hvornår samtalen fandt sted

Hvor oplysningerne kommer fra

Referat af samtalens hovedpunkter

Pligt til opbevaring af dokument

Der er pligt til at bevare dokumentet i sagen af hensyn til aktindsigt og sikring af bevis.

Opbevaring kan ske som kopi i papir eller elektronisk

Aktindsigt

Dokumenter, som indeholder oplysninger, der er noteret i henhold til notatpligten, er en del af grundlaget for afgørelsen og er undergivet aktindsigt med de undtagelser, der følger af OFL §§ 19-35.

Sådanne dokumenter er ligeledes omfattet af parters ret til aktindsigt med de undtagelser, der følger af FVL §§ 12-15b.

Se også

Se også afsnit A.A.6.3 Indsigt efter databeskyttelsesforordningen om indsigt efter databeskyttelsesforordningens art. 15, jf. databeskyttelseslovens § 22.<Se SKM2016.123.SKAT.

Konsekvenser, hvis betingelserne ikke er opfyldte

En tilsidesættelse af kravet om notatpligt kan medføre, at en klageinstans eller en domstol må lægge borgerens oplysninger til grund i den udstrækning oplysningerne ikke strider mod sagens oplysninger i øvrigt.

Manglende opfyldelse af notatpligten skal være konkret væsentlig, for at den kan medføre, at afgørelsen er ugyldig. Se SKM2010.281.ØLR, hvor overtrædelsen af notatpligten ikke havde en sådan konkret væsentlighed, at det medførte ugyldighed af afgørelsen.

I en sag var det usikkert, om notatpligten var opfyldt vedrørende diverse møder forud for en afgørelse. Byretten fandt ikke, at den eventuelt manglende opfyldelse af notatpligten medførte ugyldighed. Se SKM2008.635.BR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2010.281.ØLR

Overtrædelsen af notatpligten har ikke været af en sådan konkret væsentlighed, at det medfører ugyldighed af afgørelsen. Afgørelsen ikke ugyldig.

Tilsvarende:

SKM2010.280.ØLR

Byretsdomme

SKM2008.635.BR

Notatpligtens overholdelse usikker. Evt. manglende overholdelse vil ikke føre til ugyldighed.

SKAT

SKM2016.123.SKAT 

Notatpligt i forbindelse med anmeldelser.

Meddelelsen er offentliggjort før databeskyttelsesforordningen og -loven træder i kraft pr. 25. maj 2018.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.