Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2019-2
<< >>

C.A.10.2.6.3.3.1 Beløbsgrænserne på 5.200 kr og 48.000 kr.

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne om beløbsgrænsen for indbetalinger til aldersforsikring og - opsparing.

Afsnittet indeholder:

 • Beløbsgrænserne
 • Kombination af arbejdsgiveradministreret og privat aldersforsikring eller aldersopsparing

Beløbsgrænserne

Ved lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 8-11,  blev der indført to forskellige beløbsgrænser for de årlige indbetalinger, der kan foretages på aldersforsikringer, aldersopsparinger, og supplerende engangssum.

Beløbsgrænserne reguleres efter personskattelovens § 20.

Beløbsgrænserne omfatter summen af alle indbetalinger til:

 • Aldersforsikring
 • Aldersopsparing
 • Supplerende engangssum
 • Præmie til invalidesumsforsikringer, der er oprettet i tilknytning til aldersforsikring og aldersopsparing

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 16, stk. 1, 1. pkt.

Beløbsgrænserne gælder de samlede indbetalinger på både arbejdsgiveradministrerede og privattegnede ordninger.

Beløbsgrænsen på 5.100 kr.

Der kan der i det enkelte indkomstår i alt indskydes et beløb på højst 5.100 kr. (2017: 29.600 kr.) på personens aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 16, stk. 1, 1. pkt.

Beløbsgrænsen på 46.000 kr.

Fra og med det 5. indkomstår før det indkomstår, hvor pensionsopspareren når folkepensionsalderen, kan der i det enkelte indkomstår i alt indskydes et beløb på højst 46.000 kr. (2017: 29.600 kr.) på personens aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 16, stk. 1, 2. pkt. 

Har pensionsopspareren fra og med det 10. indkomstår før det indkomstår, hvor pensionsopspareren når folkepensionsalderen

 • påbegyndt udbetaling af pensionsordninger med løbende udbetalinger, ratepensioner, eller indeksordninger iht. pensionsvilkårene,

 • fået en afgiftspligtig udbetaling af en pensionsordninger med løbende udbetalinger, ratepensioner, eller indeksordninger, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) §§ 28 -29

 • foretager dispositioner over en pensionsordninger med løbende udbetalinger, ratepensioner, eller indeksordninger, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30,

skal der betales en afgift på 40 pct. af de af årets indbetalinger, der overstiger 5.100 kr. i de indkomstår, der følger efter det indkomstår, hvor udbetaling fra pensionsordningen er påbegyndt, eller hvor den afgiftspligtige disposition er sket. Se jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25 A, stk. 6, 1. og 2. pkt., som er indsat ved lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 3. 

Dette har kun virkning, hvis udbetalingen er påbegyndt eller dispositionen er sket d. 1.april.2018 eller senere, jf. ændringslovens ikrafttrædelsesbestemmelse § 8, stk. 9.

Der skal dog ikke betales afgift på 40 pct. af indbetalingerne, ved 

 1. udbetaling af invalidepension.
 2. udbetaling af rateforsikring i tilfælde af forsikredes invaliditet, herunder af invalidesum.
 3. udbetaling af rateopsparing i tilfælde af kontohaverens varigt nedsatte arbejdsevne, som efter reglerne i lov om social pension berettiger kontohaveren til at oppebære førtidspension, og ved udbetaling af invalidesum.
 4. udbetaling af ægtefælle- eller samleverpension.
 5. udbetaling til efterladte.
 6. udbetalinger fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.
 7. udbetaling af en indeksordning, der påbegyndes, når interessenten fylder 67 år.
 8. automatisk udbetaling af tjenestemandspension ved den pligtige afgangsalder.
 9. udbetaling af tjenestemandspension af helbredsmæssige årsager eller ved uansøgt afsked.
 10. automatiske udbetalinger af hvilende pensionsordninger i overensstemmelse med aftalegrundlaget for pensionsordningen.
 11. udbetalinger, der sker, som følge af at en kommune ikke ser bort fra formue i form af pensionsopsparing, jf. §§ 14 og 15 i lov om aktiv socialpolitik.
 12. udbetalinger fra en pensionsordning, hvor en lavere aldersgrænse for udbetaling end pensionsudbetalingsalderen er godkendt af Skatterådet.
 13. automatiske udbetalinger til en modtagende ægtefælle, der sker fra en udloddet del af en pensionsordning, jf. § 30, stk. 2, i det omfang udbetalingen beror på indtræden af ejerægtefællens pensionsbegivenhed 

Bemærk

Beløbsgrænserne omfatter ikke:

 • Tilskrivning af bonus og renter mv.
 • Fortjeneste og tab ved salg eller indfrielse af værdipapirer, salg af tegningsrettigheder, udlodning af likvidationsprovenu mv., når værdipapiret er en del af ordningen.
 • Det arbejdsmarkedsbidrag,  som enten arbejdsgiveren eller pensionsinstituttet indeholder af arbejdsgiverens pensionsindbetaling.

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 16, stk. 3.

Bemærk

Bemærk, at beløb, der overføres, herunder konverteres efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41 A, ikke medregnes under beløbsgrænsen på 5.200 (2018: 5.100 kr.), henholdsvis 48.000 kr. (2018: 46.000 kr.), da en sådan overførsel ikke behandles som en ind- og udbetaling.

Kombination af arbejdsgiveradministreret og privat aldersforsikring eller aldersopsparing

Når der er oprettet en arbejdsgiveradministreret aldersforsikring eller -opsparing, går arbejdsgiverens indbetalinger  til denne ordning forud for de beløb, pensionsopspareren selv indbetaler til en privattegnet ordning. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 16, stk. 1, 5. pkt.

Indbetalingerne til den privattegnede ordning kan derfor højst udgøre et beløb, der svarer til forskellen mellem 5.200 (2018: 5.100 kr.), henholdsvis 48.000 kr. (2018: 46.000 kr.) og årets indbetalinger til den arbejdsgiveradministrerede ordning, eventuelt med fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, der afregnes af pensionsinstituttet. Se herom afsnit C.A.10.2.6.3.2 Om arbejdsgiveradministreret aldersforsikring og aldersopsparing

En pensionsopsparer, der har en arbejdsgiveradministreret ordning, hvor indbetalingerne er mindre end beløbsgrænsen på 5.200 (2018: 5.100 kr.), henholdsvis 48.000 kr. (2018: 46.000 kr.) , kan nå op på det fulde beløb ved at oprette en privattegnet ordning ved siden af arbejdsgiverordningen. Pensionsopspareren kan så selv indbetale forskellen mellem arbejdsgiverens indbetalinger og beløbsgrænsen på den privattegnede aldersforsikring eller -opsparing.

Pensionsopspareren må ikke indbetale differencen på selve arbejdsgiverordningen. Se afsnit C.A.10.2.6.3.1 Indbetalinger uden fradrags- eller bortseelsesret om, at private ordninger og arbejdsgiveradministrerede ordninger skal holdes adskilte.

Skemaet viser eksempler på kombination af arbejdsgiveradministrerede og privattegnede  ordninger:

Maximale beløbsgrænse

Indbetaling til arbejds­giveradministreret al­ders­forsikring eller -op­sparing, evt. eksklusive arbejdsmarkedsbidrag

Muligt indskud på pri­vattegnet alders­forsik­ring eller -opspa­ring

Eksempel 1

 48.000 kr. (2019)

18.000 kr.

30.000 kr.

Eksempel 2

  5.200 kr. (2019)

  5.200 kr.

0 kr.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.