Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.3.14 Spontan udveksling af oplysninger om bindende svar med mere

Indhold

Dette afsnit handler om spontan udveksling af oplysninger om bindende svar mv. med andre lande.

Afsnittet indeholder:

 • Udveksling af oplysninger

 • Grundlag for obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger inden for EU om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger (direkte skatter) Se SKM2016.621.SKAT

 • Grundlag for obligatorisk spontan udveksling af oplysninger inden for OECD og G20. Se SKM2016.308.SKAT

 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Udveksling af oplysninger

Skattemyndighederne i lande verden over udveksler oplysninger, som kan bruges ved beskatningen af borgere og virksomheder, med andre landes skattemyndigheder.

Skattemyndighederne har bl.a. mulighed for spontant at sende oplysninger til hinanden, uden at der er anmodet om det.

Dette sker med udgangspunkt i forskellige rets- og aftalegrundlag om udveksling af oplysninger vedrørende skatteforhold.

Se afsnit C.F.8.1.2.1 Grundlag for udveksling af oplysninger om grundlaget for udveksling af oplysninger og de forskellige grundlag.

Grundlag for obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger inden for EU om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger (direkte skatter)

Det EU-retlige grundlag for obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger er Rådets direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet.

Der er sket implementering i dansk ret ved lov nr. 1554 af 13. december 2016  om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love § 7.

Grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger

Ændringsdirektivet indebærer, at medlemsstaterne automatisk skal udveksle oplysninger, til alle de øvrige medlemsstater og i et vist omfang EU-Kommissionen, om grænseoverskridende forhåndstilsagn (bindendende svar med videre) og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger (APA´er), når betingelserne herfor er opfyldt.

Grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger er defineret som enhver aftale, meddelelse eller andet instrument eller tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis udstedt, ændret eller fornyet i forbindelse med en skatterevision, der opfylder en række nærmere oplistede betingelser.

De grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger skal være forud for de grænseoverskridende transaktioner eller for de aktiviteter i en anden jurisdiktion, som potentielt skaber et fast driftssted, eller forud for indgivelse af en selvangivelse, som dækker den periode, hvor transaktionen eller rækken af transaktioner eller aktiviteter fandt sted.

Borgere skal kunne påberåbe sig disse, og de kan omfatte enhver materiel form - uanset om de er bindende eller ikke, og hvordan de er udstedt.

Der skal ikke ske automatisk udveksling af oplysninger om grænseoverskridende forhåndstilsagn, som udelukkende vedrører og involverer skatteanliggender for en eller flere fysiske personer.

Grænseoverskridende forhåndstilsagn (bindende svar med videre.)

Der skal være tale om en grænseoverskridende transaktion eller et spørgsmål om, hvorvidt aktiviteter, som udøves af en person i en anden jurisdiktion, skaber et fast driftssted.

Den grænseoverskridende transaktion kan omfatte, men er ikke begrænset til, foretagelse af investeringer, levering af varer, tjenesteydelser eller finansielle midler eller anvendelse af materielle eller immaterielle aktiver.

Eksempler på grænseoverskridende forhåndstilsagn:

 • Ordninger eller afgørelser, der fastslår, om der findes eller ikke findes et fast driftssted.
 • Ordninger eller afgørelser, der fastslår, om der findes eller ikke findes faktiske omstændigheder med potentiel indvirkning på et fast driftssteds skattegrundlag.
 • Ordninger eller afgørelser, der fastslår en hybrid enheds skattemæssige status i én medlemsstat vedrørende en person, der er hjemmehørende i en anden jurisdiktion.
 • Ordninger eller afgørelser om beregningsgrundlaget for afskrivning på et aktiv i én medlemsstat, som er erhvervet fra et koncernselskab i en anden jurisdiktion.

Der kan fx også være tale om grænseoverskridende forhåndstilsagn vedrørende:

 • Spørgsmål relateret til transaktioner mellem en hovedaktionær i et medlemsland og dennes selskab etableret i et andet medlemsland.
 • Spørgsmål relateret til stiftelsen af et selskab eller en erhvervsdrivende fond i et andet medlemsland.
 • Spørgsmål relateret til investeringer i et andet medlemsland (fx en I/S-lignende konstruktion).
 • At udenlandske kommanditister i et K/S udøver virksomhed gennem et fast driftssted i Danmark.

Forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger (APA'er)

Forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger fastsætter forud for grænseoverskridende transaktioner mellem forbundne foretagender et passende sæt af kriterier for fastsættelsen af interne afregningspriser for disse transaktioner eller fastsætter tildeling af fortjeneste til et fast driftssted.

Eksempler på forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger:

 • Ensidige forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger og/eller afgørelser.
 • Bilaterale eller multilaterale forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger og afgørelser.

Som udgangspunkt er oplysninger om både ensidige og bilaterale eller multilaterale forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger omfattet af pligten til udveksling.

Ændringsdirektivet indeholder dog visse modifikationer for så vidt angår bilaterale eller multilaterale forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger med tredjelande.

Hvilke oplysninger skal udveksles?

Der skal udveksles et nærmere fastsat sæt af basisoplysninger, der vil være tilgængeligt for alle EU-medlemsstater. Et begrænset sæt af basisoplysninger vil også være tilgængeligt for Europa-Kommissionen.

Bl.a. følgende oplysninger skal udveksles:

 • Identifikation af personen, bortset fra en fysisk person, og i givet fald den gruppe af personer, som den tilhører (skal ikke meddeles Europa-Kommissionen).
 • Et resumé af indholdet af det grænseoverskridende forhåndstilsagn eller den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning, herunder en beskrivelse af de relevante forretningsaktiviteter eller transaktioner eller række af transaktioner i abstrakte vendinger, der ikke medfører videregivelse af en erhvervsmæssig, industriel eller faglig hemmelighed, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser (skal ikke meddeles Europa-Kommissionen).
 • Datoerne for udstedelse, ændring eller fornyelse samt oplysninger om gyldighedsperioden.
 • Beløbet for transaktionen eller rækken af transaktioner, hvis der henvises til et sådant beløb.
 • Beskrivelse af det sæt af kriterier, der anvendes til at fastsætte interne afregningspriser eller selve den interne afregningspris i tilfælde af en forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning (skal ikke meddeles Europa-Kommissionen).
 • Identifikation af den metode, der anvendes til at fastsætte interne afregningspriser eller selve den interne afregningspris i tilfælde af en forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning.
 • Identifikation af eventuelle andre medlemsstater, som sandsynligvis vil blive berørt af det grænseoverskridende forhåndstilsagn eller den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning.
 • Identifikation af enhver person, bortset fra en fysisk person, i eventuelle andre medlemsstater, som sandsynligvis vil blive berørt af det grænseoverskridende forhåndstilsagn eller den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning, med angivelse af, hvilke medlemsstater de berørte personer har tilknytning til (skal ikke meddeles Europa-Kommissionen).

På baggrund af de udvekslede oplysninger kan en medlemsstats skattemyndighed beslutte, om myndigheden vil anmode om yderligere oplysninger, herunder den fulde tekst til et grænseoverskridende forhåndstilsagn eller en forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning.

Hvornår og hvordan skal udveksling ske?

Oplysninger om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, der er udstedt, ændret eller fornyet efter den 31. december 2016, skal udveksles inden for tre måneder efter udgangen af den halvdel af det kalenderår, hvor det blev udstedt, ændret eller fornyet (dvs. 30. september og 31. marts).

Oplysninger om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, der er udstedt, ændret eller fornyet inden for en periode på fem år før den 1. januar 2017, skal udveksles før den 1. januar 2018, dog med visse undtagelser.

Forinden udveksling af oplysninger vil spørgeren blive orienteret om myndighedernes forpligtelse til at udveksle oplysninger.

For at have retsgyldig virkning i modtagerlandene skal oplysningerne udveksles via Kompetent Myndighed i Århus

Se afsnit C.F.8.1.2.4 DAC og andre EU-retlige grundlag om det EU-retlige grundlag for udveksling af oplysninger og SKM2016.621.SKAT om Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger inden for EU om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger (direkte skatter). 

Grundlag for obligatorisk spontan udveksling af oplysninger inden for OECD og G20 (direkte skatter)

OECD har i samarbejde med G20-landene arbejdet med "Base Erosion and Profit Shifting" (BEPS) siden 2013. Formålet er at bekæmpe skatteunddragelse, der sker ved udhuling af skattegrundlaget og flytning af overskud til lande med lavere eller ingen beskatning.

Projektet omfatter 15 såkaldte actions (fokuspunkter), herunder Action 5, som bl.a. indeholder retningslinjer for obligatorisk spontan udveksling af oplysninger om fem typer af grænseoverskridende bindende svar mv. samt grænseoverskridende ensidige APA' er.  

Det betyder, at Skatteforvaltningen skal sende oplysninger om disse typer af bindende svar mv. og grænseoverskridende ensidige APA' er til skattemyndighederne i andre lande og jurisdiktioner, der har tilkendegivet over for OECD, at de tilslutter sig principperne i BEPS.

Sager, der er afgjort fra og med april 2016, er omfattet af udvekslingen.

Oplysninger om bindende svar mv., herunder ensidige APA' er, som er udstedt fra og med den 1. januar 2010, og som stadig var gældende fra den 1. januar 2014, er også omfattet af udvekslingen. Dette gælder også bindende svar mv., herunder ensidige APA' er, som er blevet ændret i denne periode.

Udveksling af disse oplysninger skal være tilendebragt ved udgangen af 2016.

Inden udveksling af oplysninger vil spørgeren blive orienteret om Skatteforvaltningens forpligtelse til af egen drift at udveksle oplysninger om bindende svar mv. og ensidige APA' er, med fremmede skattemyndigheder.

Se afsnit C.F.8.1.2.1 Grundlag for udveksling af oplysninger om grundlaget for udveksling af oplysninger og de forskellige grundlag.

Bemærk

Uanset at titlen på SKM2016.308.SKAT kun omtaler andre OECD- og G20-lande, omfatter forpligtelsen til at udveksle alle lande og jurisdiktioner, der har tilsluttet sig BEPS Inclusive Framework. Se listen over omfattede jurisdiktioner her. 

Da ordningen ikke indeholder et selvstændigt retsgrundlag for udvekslingen, er det dog et yderligere krav, at Danmark skal have et bilateralt retsgrundlag for at udveksle oplysninger med den enkelte samarbejdspartner. Se afsnit C.F.9.2 Danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler for en oversigt over Danmarks samarbejdspartnere.

Bemærk

Udvekslingen foregår gennem Skattestyrelsen, Særlig Kontrol, CEBIS 2 - Kompetent Myndighed, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.

Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.2 Den danske kompetente myndighed for udveksling af oplysninger om den kompetente myndighed. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatteforvaltningen

SKM2016.621.SKAT

Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger inden for EU om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger (direkte skatter)

SKM2016.308.SKAT

Obligatorisk spontan udveksling af oplysninger om grænseoverskridende bindende svar mv. og ensidige APA'er, med andre OECD og G20-lande (direkte skatter)

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.