Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.3.14.3 Fælles hovedtræk ved de to ordninger

►Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Indledning
  • Forhåndstilkendegivelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger
  • Ingen formkrav
  • Grænseoverskridende virkning
  • Udvekslingen sker i to trin
  • En konkret person
  • Bindende virkning
  • Afgivet forud.   

Indledning

Dette afsnit nævner en række overordnede fælles træk ved DAC3-ordningen og OECD-ordningen.

I det omfang der er forskelle i detaljer, omtales disse i de enkelte afsnit om de to ordninger nedenfor.

Bemærk

Eftersom der er betydeligt sammenfald mellem ordningernes anvendelsesområde, og eftersom alle EU-landene er omfattet af BEPS Inclusive Framework, forekommer det jævnligt, at et bindende svar opfylder betingelserne for at skulle udveksles til samme EU-land efter begge ordninger samtidig. Se nærmere om håndteringen af denne situation i afsnit A.A.3.14.9.4 Om udveksling af tilkendegivelser, der opfylder kravene i begge ordninger

Forhåndstilkendegivelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger

Begge ordninger omfatter både forhåndstilkendegivelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, internationalt ofte omtalt som "APAs" for Advance Pricing Arrangements. De omfatter også begge både (ny)udstedelse, ændring og fornyelse af sådanne tilkendegivelser. Se DAC3 præambel nr. 5. I dette afsnit af Den juridiske vejledning benyttes kollektivt ordet "tilkendegivelse", når der ikke er behov for at skelne.

I relation til reglerne i Danmark er det først og fremmest bindende svar, der afgives af Skatteforvaltningen eller af Skatterådet efter reglerne i skatteforvaltningslovens kapitel 8, der omfattes af begrebet forhåndstilkendegivelser. Der kan imidlertid også forekomme andre forhåndstilkendegivelser, der opfylder kriterierne i dette afsnit, og som således også skal udveksles. Se afsnit A.A.3.14.8 Hvilke danske afgørelser skal udveksles?.

APAs kan begrebsmæssigt være enten unilaterale (dvs. aftalt mellem en eller flere skatteydere og ét lands skattemyndigheder), bilaterale eller multilaterale. OECD-ordningen angår kun unilaterale APAs, mens DAC3-ordningen angår alle typer af APAs. Se afsnit A.A.3.14.8 Hvilke danske afgørelser skal udveksles?.

Ingen formkrav

Det er uden betydning for, om en tilkendegivelse skal udveksles eller ej, hvilken form og hvilken formel betegnelse den har. Se DAC3 præambel nr. 5. Dog bør tilkendegivelser gives skriftligt. Se retningslinjerne i OECD BEPS Action 5-rapporten afsnit IX A d.   

Grænseoverskridende virkning

Udveksling af oplysninger om en konkret forhåndstilkendegivelse eller APA skal kun finde sted, hvis den pågældende tilkendegivelse har grænseoverskridende virkning. Se afsnit A.A.3.14.4 Hvilke tilkendegivelser skal udveksles?.

Udvekslingen sker i to trin

I begge ordninger sker selve udvekslingen af oplysninger om en forhåndstilkendegivelse eller APA i to trin:

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.26.1.2 Den danske kompetente myndighed for udveksling af oplysninger om den kompetente myndighed.

Bemærk

Hvis den fulde tekst af en forhåndstilkendegivelse eller APA skal udveksles, skal det ske på det sprog, afgørelsen er truffet og formidlet til skatteyderen på. Der er ikke krav om, at afgørelsen skal oversættes af afsenderlandet. 

En konkret person

Ordningerne angår tilkendegivelser, der er af afgivet en skattemyndighed over for en konkret person eller gruppe af personer. Se DAC3 præambel nr. 5. Generelle udtalelser, vejledningsmateriale o.lign. falder dermed uden for.

Bemærk

Anvendelsesområdet for begge ordninger er indskrænket, således at tilkendegivelser, der udelukkende angår fysiske personer, ikke omfattes af udvekslingsforpligtelsen.

Bindende virkning

Ordningerne gælder kun for tilkendegivelser, der er så konkrete, at en eller flere skatteydere kan støtte ret på dem. Se DAC3 præambel nr. 7. Derimod er det ikke relevant, om skatteyderen er bundet af tilkendegivelsen. Det er således uden betydning for udvekslingsforpligtelsen, om skatteyderen rent faktisk disponerer, som det var forudsat i tilkendegivelsen. Se DAC præambel nr. 5 og 8. 

Afgivet forud

Ordningerne gælder for tilkendegivelser, der er afgivet forud for den disposition, som tilkendegivelsen angår, eller i det mindste forud for, at der er indgivet selvangivelse vedrørende den periode, i hvilken en disposition er foretaget. Om skatteyderen rent faktisk disponerer sådan, som det er forudsat i tilkendegivelsen, er uden betydning for udvekslingsforpligtelsen. Se DAC3 præambel nr. 8.

Bemærk

OECD-ordningen omfatter derudover også tilkendegivelser, der er afgivet, efter at en disposition er foretaget, hvis denne mulighed er et integreret element i de nationale regler, der styrer udstedelsen af tilkendegivelser. Se BEPS Action 5-rapporten punkt 98. Se afsnit A.A.3.14.8 Hvilke danske afgørelser skal udveksles? om konsekvenserne heraf for udvekslingen af danske bindende svar.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.