Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.3.14.8 Hvilke danske afgørelser skal udveksles?

►Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke danske afgørelser, der skal udveksles.

Afsnittet indeholder:

  • Indledning
  • Bindende svar
  • Andre forhåndstilkendegivelser
  • APA’s

Indledning

Begge ordninger gælder for grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger. Se afsnit A.A.3.14.4 Hvilke tilkendegivelser skal udveksles? om begrebsdefinitionerne.

Bindende svar

Definitionen af "grænseoverskridende forhåndstilsagn" passer på danske bindende svar efter skatteforvaltningslovens kapitel 8. Det gælder både bindende svar, der afgives af Skatterådet, og bindende svar, der afgives af Skatteforvaltningen. Det er uden betydning, hvilken styrelse der har afgivet det bindende svar, men i praksis vil det næsten altid være Skattestyrelsen.

Efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 21, stk. 1, kan man både anmode om bindende svar om påtænkte og om allerede udførte dispositioner. 

DAC3-ordningen omfatter kun pligt til at udveksle bindende svar, der "er truffet forud for de transaktioner eller aktiviteter i en anden jurisdiktion, som potentielt skaber et fast driftssted, eller forud for indgivelse af en selvangivelse, som dækker den periode, hvor transaktionen eller rækken af transaktioner eller aktiviteter fandt sted." Se DAC artikel 3, nr. 14, litra e, som indsat ved DAC3.  

Skatteforvaltningen antager derimod, at OECD-ordningen omfatter alle bindende svar (der i øvrigt opfylder kriterierne), uanset om de omhandler påtagne eller udførte dispositioner. I OECD BEPS Action 5-rapporten pkt. 98 hedder det nemlig således om definitionen ad Advance tax rulings (som omfattes af udvekslingsforpligtelsen):

"Typically, the taxpayer concerned will make an application for a ruling before undertaking the transaction concerned, although some regimes provide guidance to taxpayers after a transaction has been carried out and these post-transaction rulings will also be covered." [fremhævet her.]

Skatteforvaltningen antager i den sammenhæng, at de danske regler om bindende svar i SFL (skatteforvaltningsloven) kapitel 8 udgør et sammenhængende "regime". 

Bemærk

Eftersom den bagvedliggende præmis er, at det er tilladt at udveksle alle former for skatterelevante oplysninger spontant, kan det ikke antages, at udveksling af et bindende svar under DAC3-ordningen vil være ugyldig, alene fordi det bindende svar angår allerede foretagne dispositioner.

Andre forhåndstilkendegivelser

Det kan efter omstændighederne forekomme, at også andre forhåndstilkendegivelser, som Skatteforvaltningen afgiver over for en skatteyder, opfylder definitionen af "grænseoverskridende forhåndstilsagn" og opfylder et eller flere kriterier for, at der skal ske udveksling. Se afsnit A.A.3.14.4 Hvilke tilkendegivelser skal udveksles? om begrebsdefinitionerne.

APAs

Definitionen af "forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger" omfatter de Advance Pricing Arrangements (APAs), som Skattestyrelsen efter fast praksis kan indgå med skattemyndighederne i andre lande og jurisdiktioner.

Se også afsnit C.D.11.15.3 Advance Pricing Arrangements om Advance Pricing Arrangements - Skat.dk

Danmark har derimod ingen tradition for at indgå énsidige aftaler med skatteyderne. Det betyder, at da OECD-ordningen kun omfatter en forpligtelse til at udveksle oplysninger om unilaterale APAs, er det ikke relevant at udveksle danske APAs efter denne ordning.

Efter DAC3-ordningen skal oplysninger derimod også udveksles vedrørende bi- og multilaterale APAs, jf. forudsætningsvis DAC artikel 8a, stk. 3, og præambel nr. 6, der nævner ensidige APAs og bi- og multilaterale APAs som hver sin kategori.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.