Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.D.11.15.3 Advance Pricing Arrangements

Indhold

Dette afsnit handler om processen og sagsgangen vedrørende Advance Pricing Arrangements (APA).

Afsnittet handler om:

Se også

OECD's vejledning om TP-implikationer af COVID-19, kapitel IV

Når koncerner og skattemyndigheder har indgået en APA, er der typisk indskrevet kritiske forudsætninger i aftalen. Sådanne kritiske forudsætninger kan være bristet som følge af COVID-19 pandemien, hvorved aftalen måske falder bort eller skal genforhandles. Det kan også forekomme, at omstændighederne hos de kontrollerede selskaber gør det umuligt at opretholde den APA der er indgået. APA’er er forsat gældende for COVID-19 år, og det kan altså ikke automatisk lægges til grund, at forudsætningerne for en APA er bristede, eller at prisfastsættelsen ifølge APA’en kan tilsidesættes - hverken af skatteyder eller af skattemyndighederne. Disse forhold behandles i særvejledningens kapitel IV under følgende underoverskrifter:

    • What impact does COVID-19 have on existing APAs?
    • What impact does COVID-19 have on APAs under negotiation?

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.