Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.3.14.4 Hvilke tilkendegivelser skal udveksles?

►Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke tilkendegivelser, der skal udveksles efter DAC 3- og OECD-ordningen.

 • Indledning
 • Forhåndstilsagn
 • Grænseoverskridende transaktion
 • Forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger
 • Sammenlignende skema over kategorier i DAC3- og OECD-ordningen
 • Tilkendegivelse om nedsættelse af skattemæssigt overskud
 • Tilkendegivelse vedrørende fast driftssted
 • Tilkendegivelse vedrørende gennemstrømning mellem forbundne parter
 • Tilkendegivelse vedrørende hybride enheder (DAC3)
 • Anden tilkendegivelse (DAC3)

Indledning

Begge ordninger omfatter både forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, også omtalt som APAs (Advance Pricing Arrangements), kollektivt betegnet "tilkendegivelser".

DAC3-ordningen indeholder detaljerede definitioner af en række begreber: Grænseoverskridende forhåndstilsagn, grænseoverskridende transaktion, forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning m.fl. OECD-ordningen, som fremgår af BEPS Action 5-rapporten, indeholder ikke tilsvarende klare definitioner, men har i store træk samme indhold.

Både i DAC3-ordningen og OECD-ordningen indgår der en liste over kategorier af tilkendegivelser, som går på indholdet af tilkendegivelsen og hverken på form eller type. De to lister fungerer for det første som retningslinjer for - eller eksempler på - hvilke kategorier af tilkendegivelser, der er omfattet af udvekslingsforpligtelsen, forudsat at alle øvrige krav er opfyldt. For det andet skal der tages stilling til kategorisering efter disse kriterier, når et land vælger at udveksle en tilkendegivelse. Kategoriseringen følger med tilkendegivelsen og giver således modtagerlandet et helt indledende indtryk af, hvad tilkendegivelsen materielt drejer sig om. Nedenfor findes et sammenlignende skema over kategorierne.

Forhåndstilsagn

DAC3 artikel 8, nr. 14, som indsat ved DAC3 definerer begrebet "grænseoverskridende forhåndstilsagn" som "enhver aftale, meddelelse eller andet instrument eller tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis udstedt, ændret eller fornyet i forbindelse med en skatterevision, der opfylder følgende betingelser:"

Et forhåndstilsagn har følgende karakteristika:

 • Det hidrører fra en skattemyndighed.
 • Det er målrettet en bestemt person eller gruppe, som kan påberåbe sig det.
 • Det vedrører fortolkning eller anvendelse af en skatteregel.
 • Det er afgivet forud for den pågældende aktivitet eller forud for, at der er indgivet selvangivelse for den periode, hvor aktiviteten fandt sted.   

Grænseoverskridende transaktion

For at blive omfattet af udvekslingen skal et forhåndstilsagn angå en grænseoverskridende transaktion. Begrebet "grænseoverskridende transaktion" er defineret i DAC3 artikel 3, nr. 16, som indsat ved DAC3. En transaktion er grænseoverskridende, når

 • parterne i transaktionen ikke alle er skattemæssigt hjemmehørende i samme land,
 • mindst én af parterne i transaktionen er skattemæssigt hjemmehørende i mere end ét land (såkaldt dobbeltdomicileret),
 • transaktionen vedrører et fast driftssted, eller
 • transaktionen i øvrigt har grænseoverskridende virkning.

DAC artikel 3, nr. 14, litra e, som indsat ved DAC3 indeholder en opregning af eksempler på, hvad en grænseoverskridende transaktion kan omfatte. Opregningen er ikke udtømmende. Det kan således fx dreje sig om

 • foretagelse af investeringer
 • levering af varer, tjenesteydelser eller finansielle midler
 • anvendelse af materielle eller immaterielle aktiver

Den grænseoverskridende transaktion behøver ikke direkte at involvere den person, der modtager det grænseoverskridende forhåndstilsagn. 

Bemærk

Et forhåndstilsagn, der vedrører spørgsmålet om hvorvidt nærmere angivne dispositioner vil skabe et fast driftssted eller ej, omhandler ikke som sådan en "grænseoverskridende transaktion", men anses alligevel for et "grænseoverskridende forhåndstilsagn", der skal udveksles. Det fremgår af DAC3 artikel 3, nr. 14, litra d, som indsat ved DAC3.

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted om begrebet fast driftssted i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne.

Forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger

Begge ordninger omfatter forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, også omtalt som APAs (Advance Pricing Arrangements). APAs kan begrebsmæssigt være unilaterale (indgået mellem et lands skattemyndigheder og én eller flere skatteydere), bilaterale eller multilaterale.

 • Efter DAC3-ordningen skal alle typer af APAs udveksles. Det fremgår af DAC artikel 3, nr. 15, litra a, som indsat ved DAC3. Det hænger sammen med, at alle EU-lande har adgang til de generaliserede oplysninger, der udveksles om en bilateral eller multilateral APA, uanset om de selv er part i APA’en.
 • Efter OECD-ordningen skal derimod kun unilaterale APAs udveksles. Det hænger sammen med, at udvekslingen her foregår bilateralt mellem de lande, der er berørt af APA’en, En udveksling mellem fx to lande, der i fællesskab har indgået en bilateral APA med en skatteyder, ville ikke tilføre nogen af parterne nye oplysninger.

Se også afsnit A.A.3.14.9 Om den praktiske udveksling af danske afgørelser om den praktiske udveksling.        

OECD-ordningen følger den generelle definition af "Advance pricing arrangement", som anvendes i OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (TP Guidelines).

Se også afsnit C.D.11.15.3 Advance Pricing Arrangements om Advance Pricing Arrangements - Skat.dk

DAC3 artikel 8, nr. 15, som indsat ved DAC3  definerer begrebet "forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning" som "enhver aftale, meddelelse eller andet instrument eller tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis udstedt, ændret eller fornyet i forbindelse med en skatterevision, der opfylder følgende betingelser:"      

En forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning efter denne definition har følgende karakteristika:

 • den hidrører fra en skattemyndighed,
 • den er målrettet en bestemt person eller gruppe, som kan påberåbe sig den, og
 • den fastsætter, forud for en grænseoverskridende transaktion mellem forbundne foretagender, et passende sæt af kriterier for fastsættelsen af interne afregningspriser for disse transaktioner, eller den fastsætter fordeling af fortjeneste til et fast driftssted. 

Virksomheder er forbundne foretagender i denne bestemmelses betydning, hvis en af virksomhederne direkte eller indirekte deltager i en anden virksomheds ledelse eller kontrollerer virksomheden, eller hvis de samme personer direkte eller indirekte deltager i virksomhedernes ledelse eller kapital eller kontrollerer virksomheden.

Bemærk

OECD-ordningen opererer også med konceptet om forbundne foretagender, men her er der en tærskel på 25 pct., således at to enheder kun er forbundne foretagender, hvis den ene enhed ejer 25 pct. eller mere af den anden, eller hvis en tredje person ejer mindst 25 pct. af begge enheder. Se OECD BEPS Action 5-rapporten" pkt. 122.   

Interne afregningspriser er i denne bestemmelses betydning de priser, som en virksomhed benytter ved overførsel af fysiske varer og immaterielle goder eller ved levering af tjenesteydelser til forbundne foretagender.

Det fremgår af DAC3 artikel 3, nr. 16, som indsat ved DAC3, at en transaktion i denne sammenhæng anses for "grænseoverskridende", hvis

 • De forbundne foretagender, der indgår i transaktionen, ikke alle er skattemæssigt hjemmehørende i den samme jurisdiktion, eller
 • Transaktionen i øvrigt har grænseoverskridende virkning.   

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted om begrebet fast driftssted i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne.

Sammenlignende skema over kategorier i DAC3- og OECD-ordningen

DAC3-ordningen

OECD-ordningen

Tilkendegivelse relateret til skattebegunstigende ordninger

Tilkendegivelse relateret til skattebegunstigende ordninger

Unilateral APA eller tilkendegivelse relateret til transfer pricing i øvrigt

Unilateral APA eller tilkendegivelse relateret til transfer pricing i øvrigt

Bi- eller multilateral APA

Tilkendegivelse om nedsættelse af skattemæssigt overskud

Tilkendegivelse om nedsættelse af skattemæssigt overskud

Tilkendegivelse vedrørende fast driftssted

Tilkendegivelse vedrørende fast driftssted

Tilkendegivelse vedrørende gennemstrømning mellem forbundne parter

Tilkendegivelse vedrørende gennemstrømning mellem forbundne parter  

Tilkendegivelse om hybride enheder

Anden tilkendegivelse

Enhver anden form for tilkendegivelse, som det senere måtte blive besluttet i nærmere angivet OECD-regi at inddrage (ikke aktiveret)

Hybride enheder

Skattemæssigt hjemsted for det land, hvor den hybride enhed vurderes at være hjemmehørende og det land, hvor enheden er registreret uden at være skattemæssigt hjemmehørende

Bemærk

Den samme tilkendegivelse kan godt indeholde elementer af to eller flere af de ovennævnte kategorier. 

Tilkendegivelse om nedsættelse af skattemæssigt overskud

Kategorien "Tilkendegivelse, der nedsætter skattemæssigt overskud" har i OECD BEPS Action 5-rapporten pkt. 113-16 overskriften "Cross-border rulings providing for a unilateral downward adjustment to the taxpayers’ taxable profits that is not directly reflected in the taxpayers’ financial/commercial accounts."

Tilkendegivelse vedrørende fast driftssted

Denne kategori omfatter

 • tilkendegivelser, der handler om, hvorvidt nærmere beskrevne dispositioner vil bevirke, at der henholdsvis etableres eller ikke etableres fast driftssted, og
 • tilkendegivelser, der omhandler faktiske omstændigheder med potentiel indvirkning på et fast driftssteds skattegrundlag.

Se DAC3 præambel nr. 6 og OECD BEPS Action 5-rapporten pkt. 117.

Tilkendegivelser vedrørende gennemstrømning mellem forbundne parter  

I OECD BEPS Action 5-rapporten pkt. 118-9 nævnes som eksempel koncerninterne lån. Det er uden betydning, om gennemstrømning sker direkte mellem to enheder i hvert sit land, eller der er flere enheder i forskellige lande involveret. Om begrebet forbundne parter se ovenfor ad forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger.   

I DAC3 præambel nr. 6 nævnes tilkendegivelser om beregningsgrundlaget for afskrivning på et aktiv i én medlemsstat, som er erhvervet fra et koncernselskab i en anden jurisdiktion.

Tilkendegivelse om hybride enheder (DAC3)

Denne kategori findes kun i DAC3-ordningen. Den omhandler tilkendegivelser, der fastslår en hybrid enheds skattemæssige status i én medlemsstat vedrørende en person, der er hjemmehørende i en anden jurisdiktion. Se DAC3 præambel nr. 6.

Anden tilkendegivelse (DAC3)

Den afsluttende kategori under DAC3-ordningen er udtryk for, at kategoriseringen ikke er udtømmende, men at der tværtimod kan forekomme tilkendegivelser, som det er relevant at udveksle, selv om de ikke lader sig indpasse i nogen af de specifikke kategorier. I praksis anvendes kategorien i betydeligt omfang ved udveksling af tilkendegivelser om indirekte skatter.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.