Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.3.14.5 Hvortil skal der udveksles?

►Dette afsnit indeholder

  • OECD-ordningen
  • DAC3-ordningen

OECD-ordningen

Under OECD-ordningen er det nødvendigt for det afsendende land at tage stilling til, til hvilket eller hvilke samarbejdende lande eller jurisdiktioner oplysninger om en tilkendegivelse skal sendes. 

OECD BEPS Action 5-rapporten indeholder i tabel 5.1 en oversigt over, til hvilke lande der bør udveksles oplysninger, opdelt efter de kriterier, der figurerer i oversigten gengivet i afsnit A.A.3.14.4 Hvilke tilkendegivelser skal udveksles?:

Type af tilkendegivelse

Lande/jurisdiktioner, der bør udveksles med

Skattebegunstigede ordninger

Skattemæssigt hjemsted for alle forbundne parter, med hvem skatteyderen har indgået en transaktion, som den skattebegunstigede ordning gælder for, eller som giver anledning til indkomst fra forbundne parter, som har nydt godt af en skattebegunstiget ordning

 + Skattemæssigt hjemsted for ultimativt moderselskab og umiddelbart moderselskab

Unilateral APA eller TP i øvrigt

Skattemæssigt hjemsted for alle forbundne parter, med hvem skatteyderen har indgået en transaktion, der er omfattet af APA’en eller TP-tilkendegivelsen

 + Skattemæssigt hjemsted for ultimativt moderselskab og umiddelbart moderselskab

Nedsættelse af skattemæssigt overskud

Skattemæssigt hjemsted for alle forbundne parter, med hvem skatteyderen har indgået en transaktion, som omfattes af tilkendegivelsen

+ Skattemæssigt hjemsted for ultimativt moderselskab og umiddelbart moderselskab

Fast driftssted

Skattemæssigt hjemsted for hovedkontoret eller skattemæssigt hjemsted for det faste driftssted, afhængig af, hvilket land der har afgivet tilkendegivelsen

+ Skattemæssigt hjemsted for ultimativt moderselskab og umiddelbart moderselskab

Gennemstrømning

Skattemæssigt hjemsted for enhver forbunden part, som foretager betalinger, direkte eller indirekte, til gennemstrømningen

+ skattemæssigt hjemsted for den ultimative reelle ejer (sædvanligvis det ultimative moderselskab) for betalinger til gennemstrømningen

+ i det omfang, det ikke allerede er omfattet: skattemæssigt hjemsted for det ultimative moderselskab og det umiddelbare moderselskab

Hybride enheder

Skattemæssigt hjemsted for det land, hvor den hybride enhed vurderes at være hjemmehørende og det land, hvor enheden er registreret uden at være skattemæssigt hjemmehørende.

DAC3-ordningen

DAC3-ordningen går operativt ud på, at oplysninger om alle omfattede tilkendegivelser skal uploades til EU-Kommissionens centralregister. Se afsnit A.A.3.14.9.2 EU-ordningen (DAC3). Der skal derfor ikke træffes nogen beslutning om, hvilken eller hvilke medlemsstat(er) der skal modtage oplysningerne.

Derimod skal det angives, hvilken eller hvilke medlemsstat(er) en tilkendegivelse anses for at angå. Se afsnit A.A.3.14.6.2 Hvilke oplysninger skal udveksles?. Her kan der tages udgangspunkt i oversigten under afsnittet om OECD-ordningen ovenfor.    

Alle EU-lande har adgang til alle oplysninger, der uploades i det centrale register, jf. DAC3 præambel nr. 4. Afgørelsens fulde tekst skal derimod kun leveres, hvis en medlemsstat beder om det og sandsynliggør, at afgørelsen er forudsigeligt relevant for beskatningen i den pågældende medlemsstat. Se DAC3 præambel nr. 16. Bevisbyrden herfor vil alt andet lige være lettere at løfte for et land, der allerede er angivet som værende berørt af tilkendegivelsen, end for de øvrige medlemsstater. Se afsnit A.A.3.14.10 Om den praktiske fremgangsmåde, når en udenlandsk tilkendegivelse ønskes leveret om fremgangsmåden, når tilkendegivelsens fulde tekst ønskes udleveret. ◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.