Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.3.14.10 Om den praktiske fremgangsmåde, når en udenlandsk tilkendegivelse ønskes leveret

►Indhold

Dette afsnit beskriver den praktiske fremgangsmåde, når en udenlandsk tilkendegivelse ønskes leveret.

Afsnittet indeholder:

  • Indledning
  • Danmark som den anmodende part
  • Særregler i forhold til almindelig udveksling af oplysninger efter anmodning

Indledning

Det kan i praksis både forekomme, at en udenlandsk kompetent myndighed anmoder om at få tilsendt hele ordlyden af et dansk bindende svar eller anden tilkendegivelse, der er udvekslet, og at en enhed i Skatteforvaltningen finder behov for at få tilsendt den fulde ordlyd af en tilkendegivelse, som man har modtaget oplysninger om fra udlandet.

Dette er andet led i den totrinsprocedure, der er aftalt under begge ordninger. Se afsnit A.A.3.14.3 Fælles hovedtræk ved de to ordninger. Det foregår som en udveksling af oplysninger efter anmodning. Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.3 Typer af bistand i artikel 26. om de forskellige typer af udveksling af oplysninger.

Bemærk

Hvis den fulde tekst af en forhåndstilkendegivelse eller APA skal udveksles, skal det ske på det sprog, afgørelsen er truffet og formidlet til skatteyderen på. Der er ikke krav om, at afgørelsen skal oversættes af afsenderlandet. 

Danmark som den anmodende part

En enhed i Skatteforvaltningen, som har modtaget oplysninger om et udenlandsk grænseoverskridende forhåndstilsagn eller en forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning, og som ønsker at få den fulde tekst af tilkendegivelsen tilsendt, skal henvende sig til Kompetent Myndighed, Person Udland 5, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.

Særregler i forhold til almindelig udveksling af oplysninger efter anmodning

Selv om der i udgangspunktet er tale om en almindelig anmodning om oplysninger, gælder der enkelte særregler:

For det første er det et generelt krav for at kunne afsende en anmodning, at det anmodende land kan godtgøre, at det selv har gjort, hvad der med rimelighed kan gøres, for at indhente oplysningerne på eget territorium først. Denne forpligtelse kan i sammenhæng med de her omhandlede forespørgsler opfyldes ved, at den identificerede danske part i den udenlandske tilkendegivelse anmodes om at tilsende Skatteforvaltningen den fulde ordlyd af tilkendegivelsen. Hvis tilkendegivelsen ikke modtages, anses kravet for opfyldt.

For det andet er det et generelt krav for at kunne afsende en anmodning, at det anmodende land kan godtgøre, at oplysningerne er forudsigeligt relevante for beskatningsforhold i det anmodende land. Dette krav kan ikke umiddelbart anses for opfyldt, blot fordi det andet land har tilsendt Danmark oplysningerne (under OECD-ordningen) eller har angivet Danmark som berørt land (under DAC3-ordningen). Kravene til godtgørelse af forudsigelig relevans er imidlertid ikke strenge i disse tilfælde. Der kræves blot en angivelse i overordnede vendinger af, i hvilken sammenhæng oplysningerne påtænkes anvendt.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.