Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.3.14.6.2 Hvilke oplysninger skal udveksles?

►Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke typer af oplysninger, der skal udveksles.

Afsnittet indeholder:

  • Indledning
  • Fælles oplysninger for alle typer af tilkendegivelser
  • Identifikationsoplysninger
  • Startdato
  • Slutdato
  • Beløb
  • Særlige oplysninger for APAs

Indledning

DAC artikel 8a, stk. 6, opregner de oplysninger, der skal udveksles under DAC3-ordningen.

Der findes ikke en tilsvarende eksplicit opregning af de oplysninger, der skal udveksles under OECD-ordningen, men samme skema anvendes til begge ordninger. Se afsnit A.A.3.14.9 Om den praktiske udveksling af danske afgørelser. Det betyder, at OECD’s vejledning til udfyldelse af skemaet er et relevant fortolkningsbidrag. Skemaet og vejledningen dertil er optrykt i OECD BEPS Action 5-rapportens Annex C. 

Fælles oplysninger for alle typer af tilkendegivelser

DAC artikel 8a, stk. 6, litra a-f samt litra j-k, opregner de oplysninger, der skal udveksles vedrørende alle typer af tilkendegivelser. 

a)     Identifikation af personen, bortset fra en fysisk person, og i givet fald den gruppe af personer, som den tilhører

b)     Et resumé af indholdet. Se herom afsnit A.A.3.14.6.3 Særligt om krav til resumé.

c)     Datoerne for udstedelse, ændring eller fornyelse af tilkendegivelsen

d)     Startdatoen på gyldighedsperioden for tilkendegivelsen, hvis angivet

e)     Slutdatoen på gyldighedsperioden for tilkendegivelsen, hvis angivet

f)      Typen af tilkendegivelse. Der refereres til de kategorier, der fremgår af oversigten i afsnit A.A.3.14.4 Hvilke tilkendegivelser skal udveksles?. Bemærk, at en tilkendegivelse kan være omfattet af flere kategorier samtidig

g)     Beløbet for transaktionen eller rækken af transaktioner vedrørende transaktionen, hvis der henvises til et sådant beløb i tilkendegivelsen

j)      Identifikation af eventuelle andre medlemsstater, som sandsynligvis vil blive berørt af tilkendegivelsen. Se også oversigten i afsnit A.A.3.14.5 Hvortil skal der udveksles?.

k)     Identifikation af enhver person, bortset fra en fysisk person, i eventuelle andre medlemsstater, som sandsynligvis vil blive berørt af tilkendegivelsen (med angivelse af, hvilke medlemsstater de berørte personer har tilknytning til).   

Identifikationsoplysninger

Det er obligatorisk at udveksle navn, basale adresseoplysninger og skatteidentifikationsnummer (TIN) for den eller de skatteydere, der er direkte berørt af tilkendegivelsen (herunder normalt spørgeren, hvis der er tale om et dansk bindende svar). Hvis skatteyderen er en del af en multinational koncern, skal navnet på denne også oplyses.

Hvis der kan identificeres en person i et andet land, der er berørt af tilkendegivelsen, fx et koncernforbundet selskab eller en kontraktspart, skal der også gives identifikationsoplysninger om denne. Her er kun navn og basale adresseoplysninger obligatoriske. TIN skal kun oplyses, hvis det er tilgængeligt.    

Startdato

Startdatoen er normalt den dato, hvor tilkendegivelsen er afgivet. I visse lande kan det dog være den dato, hvor skatteyderen har fået underretning om tilkendegivelsen.

Slutdato

En tilkendegivelse kan forudsætningsvis ikke gælde ubegrænset, men må have en slutdato eller i det mindste et tidspunkt, ud over hvilket den kun fortsætter med at gælde, hvis den bliver fornyet. 

Bemærk

I OECD-ordningen skal der ikke eksplicit oplyses slutdato, men i stedet hvilken eller hvilke skattemæssige perioder/indkomstår tilkendegivelsen omfatter.  

Beløb

Værdien af transaktionen eller transaktionerne skal kun oplyses, hvis oplysning herom fremgår af selve tilkendegivelsen. Der er mulighed for også at oplyse om enhedens omsætning og overskud, men disse oplysninger er heller ikke obligatoriske og oplyses således kun, hvis de er umiddelbart tilgængelige.  

Særlige oplysninger for APAs

DAC artikel 8a, stk. 6, litra h-i, kræver, at der udveksles to yderligere oplysninger, når der er tale om en forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning (APA):

h)     Beskrivelse af det sæt af kriterier, der anvendes til at fastsætte interne afregningspriser, eller selve den interne afregningspris

i)       Identifikation af den metode, der anvendes til at fastsætte interne afregningspriser, eller selve den interne afregningspris

En særlig situation, hvor en bilateral eller multilateral APA omfatter tredjelande, er beskrevet i afsnit A.A.3.14.6.4 Hvilke oplysninger skal ikke udveksles?.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.